§ 1. Порядок формування і будова виконавчих комітетів місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Провідне місце в системі виконавчих органів місцевого самовря

дування посідають виконавчі комітети сільських, селищних, міських,

районних у містах рад. Виконавчі комітети є колегіальними органами за

гальної компетенції, що очолюють всю систему виконавчих органів

відповідної ради, спрямовують, координують і контролюють їх діяльність.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради підпорядковані викон

кому, а їх керівники регулярно звітують на засіданнях виконкому про свою

діяльність. У сільських радах, що представляють територіальні громади

чисельністю до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної гро

мади або сільської ради виконком може не створюватися; його функції

(крім розпорядження земельними та природними ресурсами) в даному

разі здійснює сільський голова одноособово.

Виконавчий комітет утворюється відповідною радою на строк її пов

новажень. Персональний склад виконкому затверджується радою за

пропозицією сільського, селищного, міського голови, районної в місті

ради — за пропозицією голови відповідної ради. Він утворюється у

складі: відповідно сільського, селищного, міського голови, районної в

місті ради — голови відповідної ради; заступника (заступників) сіль

ського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих

органів ради; керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради; інших

осіб. До його складу за посадою входить також секретар відповідної

ради. У виконкомі сільської ради функції секретаря комітету за рішен

ням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

На практиці склад виконкому в різних місцевих радах є досить

різноманітним. Наприклад, до складу виконкому Вінницької міської

ради, крім осіб, визначених законом «Про місцеве самоврядування в

Україні», включено голову Федерації профспілок Вінницької області,

голову Ленінської районної в місті ради, заступника начальника управ

вими колективами, об’єднаннями громадян, надають депутату ор

ганізаційнотехнічну та іншу допомогу при здійсненні депутатських пов

новажень. Помічникиконсультанти працюють на громадських засадах1.

До соціальних гарантій можна віднести грошову компенсацію депу

тату у зв’язку із виконанням своїх повноважень; право на безкоштовний

проїзд; право на отримання протягом шести місяців середньої заробітної

плати, яку депутат отримував під час роботи на виборній посаді в раді на

період працевлаштування після закінчення його повноважень. Слід за

уважити, що оплата праці місцевих депутатів у зарубіжних країнах за

виконання ними своїх депутатських повноважень практично не здійс

нюється. Виняток становить США, Велика Британія, Японія, у яких

оплата праці муніципальних депутатів передбачена у вигляді виплат

певної сум або плат за відвідування сесійних засідань2.

Трудові гарантії стосуються здебільшого тих депутатів, які працюють

у раді на постійній основі. Для них передбачено надання попередньої

чи рівноцінної роботи (посади) на тому самому чи іншому (за згодою

депутата) підприємстві, установі, організації по закінченню строку де

путатських повноважень; зарахування часу роботи в раді до загально

го, безперервного чи спеціального стажу роботи. Для депутатів, які

суміщають виконання депутатських повноважень з основною роботою,

існує інша гарантія: власник чи уповноважений ним орган повинен за

вчасно попередити їх та раду про намір звільнення депутата з роботи, з

посади, виключення з навчального закладу. Однак саме звільнення (ви

ключення) дозволено вчиняти без дозволу місцевої ради.

Виконком ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утво

рила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої вла

ди — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.