§ 5. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Гарантії діяльності являють собою невід’ємний елемент правового

статусу депутатів місцевих рад і є системою умов і заходів, що забезпе

чують належні умови для реалізації прав, обов’язків та ефективного

здійснення народними обранцями своєї діяльності. Залежно від харак

теру гарантії депутатської діяльності можна розподілити на дві групи:

загальні та спеціальні. Загальні гарантії не спрямовані безпосередньо на

створення оптимальних умов діяльності депутатів, а забезпечують їх

побіжно, впливаючи на суспільство в цілому. Спеціальні гарантії мають

суто юридичний зміст, «вузьке» спрямування і спеціально закріплені в

законодавстві.

Гарантіями загального характеру є демократичний, правовий, соціаль

ний характер української держави, конституційне закріплення народо

владдя, рівності і рівноправності, гласності, політичного та ідеологічно

го плюралізму, закріплення і гарантування місцевого самоврядування,

відповідний рівень інформаційного розвитку, рівня освіти, культури,

правової культури. Що ж до спеціальних гарантій, то, відповідно до п. 11

ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», гарантії

депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом