§ 4. Депутатські запити, звернення, запитання, порядок їх внесення і розгляду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Законом «Про статус депутатів місцевих рад» передбачена мож

ливість подачі депутатом запитів, звернень і запитань при здійсненні

повноважень у раді і у виборчому окрузі.

Відмінності депутатського запиту від депутатського звернення по

лягають у тому, що: а) депутатський запит подається з питань, які відне

сені до відання ради, а звернення — з питань, пов’язаних з депутатською

230 231

«Про місцеве самоврядування в Україні», законом про статус депутата,

іншими законодавчими актами (наприклад, Кодексом законів України

про працю, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про

адміністративні правопорушення тощо).

На сьогодні система гарантій встановлюється виключно законодав

чо, хоча механізм їх реалізації може регламентуватися підзаконними

актами, до яких, зокрема, можна віднести постанову Кабінету Міністрів

України від 16 листопада 2002 року №1738 «Про порядок та умови без

платного проїзду депутатів місцевих рад». Згідно з ч. 2 ст. 30 Закону «Про

статус депутатів місцевих рад», місцеві ради та їх органи забезпечують

необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад

їх повноважень. Виходячи зі змісту цієї норми, можна зробити висно

вок про можливість правового регулювання окремих аспектів здійснен

ня гарантій локальними актами — рішеннями ради.

За змістом та цільовим призначенням гарантії діяльності депутатів

місцевих рад поділяються на особисті, організаційні, соціальні та трудові.

Особистими гарантіями депутатів місцевих рад є депутатський іму

нітет та індемнітет. Чинне законодавство передбачає тільки окремі еле

менти імунітету депутатів місцевих рад: 1) право порушити криміналь

ну справу проти депутата мають тільки суд чи прокурор; 2) застосуван

ня запобіжного заходу щодо депутата у вигляді підписки про невиїзд чи

взяття під варту можливе виключно судом; 3) про кримінальне пе

реслідування депутата має бути поінформована місцева рада. Індемнітет

полягає у звільненні депутата від відповідальності за висловлювання чи

виступи при виконанні своїх повноважень і закріплений у п. 4 ст. 30

Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Серед організаційних гарантій діяльності депутатів місцевих рад мож

на виокремити звільнення від виробничих або службових обов’язків для

виконання депутатських повноважень; надання відстрочки від призо

ву на строкову військову чи альтернативну службу; звільнення від про

ходження навчальних зборів; забезпечення необхідною інформацією,

надання юридичної допомоги, організація вивчення депутатами зако

нодавства, досвіду роботи рад; право на отримання і поширення інфор

мації; сприяння місцевими органами виконавчої влади, органами місце

вого самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій

державної і комунальної форм власності в організації прийому грома

дян, звітів депутатів перед виборцями, створенні інших умов, не

обхідних для депутатської діяльності; сприяння депутату в організації

виконання доручень виборців; право на невідкладний прийом та ін.

З метою сприяння роботі депутатського корпусу місцева рада може

прийняти рішення про помічниківконсультантів, які допомагають де

путату під час особистого прийому виборців, у розгляді звернень гро

мадян, в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудо

Отже, депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата

місцевої ради до посадових осіб ради і її органів, сільського, селищно

го, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій не

залежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на

відповідній території, а депутата міської (міста обласного значення),

районної, обласної ради — також до голови місцевої державної адмі

ністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які

віднесені до відання ради.

Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депу

тата місцевої ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю,

до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван

ня та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контро

люючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від

форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити

певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, відне

сених до їх компетенції.

Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом місцевої

ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на

нього може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивіду

альному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії,

не обговорюється і рішення по ньому не приймається.