§ 2. Організація роботи депутатів місцевих рад у радах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002

року визначає депутата як представника інтересів територіальної гро

мади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місце

вої ради. Він наділяється всією повнотою прав, необхідних для забез

печення його реальної участі в діяльності ради та її органів.

Для ефективного здійснення своїх повноважень депутат місцевої

ради має право обирати і бути обраним до органів ради, пропонувати

питання для розгляду радою та її органами; вносити пропозиції і заува

ження до порядку денного засідань ради та її органів, вносити проекти

Підготовку та проведення місцевих виборів здійснюють Централь

на виборча комісія, територіальні та дільничні виборчі комісії.

Висування кандидатів у депутати місцевих рад розпочинається за

сімдесят днів і закінчується за сорок днів до дня місцевих виборів. Місцева

організація партії (блок) може висунути кандидатом особу, яка є членом

цієї партії (членом партії, що входить до блоку), або безпартійного гро

мадянина, однак таке право вони мають лише в разі реєстрації в установ

леному законом порядку не пізніше як за рік до виборів. Районна ор

ганізація партії (блок) може висунути по одному кандидату в кожному

виборчому окрузі по виборах до сільської, селищної ради, а також виборчі

списки кандидатів у депутати в кожному багатомандатному окрузі по

виборах міських рад і кандидатів у депутати районної ради в кількості, що

не перевищує кількість депутатів у районній раді. Міська організація

партії (блок) може висунути кандидатів у депутати міської та районної в

місті ради, а обласна — кандидатів у депутати обласної ради.

Після висунення кандидатів до територіальної виборчої комісії по

дається заява про намір збирати підписи виборців. На підтримку кан(

дидата в депутати сільської, селищної ради слід зібрати не менше деся

ти підписів; на підтримку виборчого списку кандидатів у депутати облас

ної ради — не менше однієї тисячі; міської ради (м. Києва, Севастополя,

Сімферополя, міст — обласних центрів) — не менше восьмисот; міст

республіканського в АРК, обласного значення — не менше п’ятисот;

міст районного значення чи міста, яке входить до складу міста рес

публіканського в АРК, обласного значення, міст Києва та Севасто

поля — не менше двохсот; виборчого списку кандидатів у депутати

районної, районної в місті ради — не менше двохсот. Після закінчен

ня збирання підписів складається протокол, який разом із підписни

ми листами подається до територіальної виборчої комісії.

Реєстрація кандидатів у депутати здійснюється територіальною ви

борчою комісією за наявності відповідних документів. З часу реєстрації

виборчих списків місцеві організації партій (блоки) мають рівні права

під час виборчого процесу на виступи своїх кандидатів та інших пред

ставників на передвиборних заходах (зборах, засіданнях, мітингах

тощо), у засобах масової інформації.

Голосування проводиться в день місцевих виборів з 8 до 20 години.

Організація проведення голосування, обладнання приміщення для го

лосування, забезпечення таємності волевиявлення виборців поклада

ються на дільничну виборчу комісію. Виборець може голосувати лише

за одного кандидата в депутати, один список кандидатів у депутати від

місцевої організації партії (блоку) у виборчому окрузі чи не підтримати

жодного з них.

На підставі протоколів дільничних виборчих комісій територіальна

виборча комісія встановлює підсумки голосування. Обраним депутатом підкомісіях, робочих групах, виконання доручень ради та її органів.

Робота депутатів у раді здійснюється за планом, який затверджується

щороку на пленарному засіданні ради. У плані може бути передбачена

участь депутатів у сесіях, засіданнях постійних комісій, в апаратних

нарадах, громадських слуханнях, у підготовці пропозицій щодо вдоско

налення діючого законодавства, в проведенні масових заходів, що відбу

ваються на території громади.