§ 1. Організація підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Порядок підготовки і проведення виборів депутатів місцевих рад

регулюється Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад та

сільських, селищних, міських голів» від 14 січня 1998 року № 1498ВР.

Однак з 1 жовтня 2005 року набирає чинності Закон України «Про ви

бори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих

рад та сільських, селищних, міських голів» від 6 квітня 2004 року

№1667IV, тому питання організації і порядку проведення місцевих

виборів розглянемо відповідно до його положень.

Законом «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Рес

публіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» вста

новлені різні виборчі системи по виборах депутатів місцевих рад залежно

від рівня ради. Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за

мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих

округах, а депутатів міських, районних у містах, районних, обласних рад —

за пропорційною системою за виборчими списками від політичних партій,

виборчих блоків у багатомандатному виборчому окрузі.

Право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які

належать до відповідних територіальних громад (належність визна

чається місцем проживання на території громади), яким на день виборів

виповнилося вісімнадцять років. Депутатом може бути обраний грома

дянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років і має

право голосу. Висувати кандидатів в депутати місцевих рад можуть гро

мадяни України, що мають право голосу, які реалізують це право через

місцеві організації партій (блоки) або шляхом самовисунення.

Виборчий процес включає такі етапи: 1) складання списків ви

борців; 2) формування виборчих комісій; 3) утворення територіальних

виборчих округів; 4) утворення виборчих дільниць; 5) висування та

реєстрація кандидатів у депутати; 6) проведення передвиборної агітації;

7) голосування; 8) підрахунок голосів виборців та встановлення під

сумків голосування і результатів місцевих виборів.

Засідання є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від

загального складу органу.

Органи самоорганізації населення з питань, віднесених до їх ком

петенції, більшістю голосів своїх членів від загального їх складу прий

мають рішення організаційнорозпорядчого характеру. Ці рішення з

підстав їх невідповідності чинному законодавству або наданим повно

важенням можуть бути за рішенням місцевої ради зупинені з одночас

ним зверненням до суду щодо їх скасування.

у одномандатному окрузі вважається кандидат, який одержав більшість

голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно інших кан

дидатів, які балотувалися в цьому окрузі, за умови, що кількість голосів,

поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не підтри

мали жодного з кандидатів у окрузі.

Встановлюючи результати виборів депутатів у багатомандатному ви

борчому окрузі, територіальна виборча комісія визначає суб’єктів, які

мають право на участь у розподілі депутатських мандатів. Таке право на

бувають кандидати, включені до виборчих списків місцевих організацій

партій (блоків), що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які

взяли участь у голосуванні. Депутатські мандати між виборчими списка

ми розподіляються пропорційно до кількості отриманих голосів виборців.

Спочатку обчислюється виборча квота, тобто кількість голосів виборців,

необхідних для отримання одного мандата. Для цього кількість голосів

виборців, поданих за виборчі списки місцевих організацій партій (блоків),

що отримали три і більше відсотків голосів, ділиться на число депутат

ських мандатів, після чого кількість голосів виборців, поданих за вибор

чий список, що бере участь у розподілі мандатів, ділиться на виборчу кво

ту. Ціла частина одержаного числа і становитиме кількість мандатів, що

отримають кандидати від цієї партії (блоку), а дробові залишки врахову

ються при розподілі рештки мандатів, які залишаться після цього нероз

поділеними. Місцеві організації партій (блоки), які мають більші дробові

залишки, отримують по одному додатковому мандату, починаючи з ви

борчого списку, що має найбільший залишок.

Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів

територіальна виборча комісія офіційно оприлюднює результати місце

вих виборів. Повноваження депутата місцевої ради починаються з дня

відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків

виборів територіальною виборчою комісією.