§ 7. Організація роботи органів самоорганізації населення

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про органи самоорганізації на

селення», вони являють собою представницькі органи, що створюють

ся жителями, які на законних підставах проживають на території села,

селища, міста або їх частин, для вирішення певних завдань. До таких

завдань слід віднести: а) створення умов для участі жителів у вирішенні

питань місцевого значення в межах Конституції і законів України; б)

задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жи

телів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг; в) участь у ре

алізації соціальноекономічного, культурного розвитку відповідної те

риторії, інших місцевих програм. Основними видами органів самоор

ганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні, сільські, селищні

комітети, комітети мікрорайонів, районів у місті.

Правову основу організації та діяльності органів самоорганізації на

селення становлять Конституція України, Закон України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Закон України «Про органи самоорганізації

населення», статути територіальних громад, локальні підзаконні норма

тивні акти органів місцевого самоврядування, положення про органи

самоорганізації населення, затверджені у встановленому законодавст

вом порядку.

Територіальною основою органів самоорганізації населення є певна

частина території населеного пункту — села, селища, міста або району

в місті, в межах якої проживають жителі, які обрали цей орган. Територія

функціонування окремих видів органів самоорганізації населення ви

значається рішенням місцевої ради, що надала дозвіл на створення цьо

го органу.

Матеріально(фінансову основу органів самоорганізації населення

становить майно, яке перебуває в комунальній власності територіаль

ної громади і надане за рішенням місцевої ради в оперативне управління

цим органам, а також фінансові кошти, що формуються з коштів місце

вого бюджету, які передаються органам самоорганізації населення

місцевою радою для здійснення наданих їм повноважень, добровільних

внесків фізичних і юридичних осіб, надходжень з інших джерел, неза

боронених законодавством, в тому числі отримані шляхом самооподат

кування жителів відповідної території.

З метою ініціювання створення органу самоорганізації населення та

обрання ініціативної групи скликаються загальні збори (конференція)

жителів певної території. Відповідне рішення має бути підтриманим не

менше ніж половиною учасників загальних зборів. Питання про надан

ня дозволу на створення органу самоорганізації населення розгля