§ 6. Служба в органах місцевого самоврядування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Організація роботи сільського, селищного, міського голови,

секретаря ради, голови обласної, районної ради та його

заступників

Правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови реалізації

громадянами України права на службу в органах місцевого самовряду депутатів на строк повноважень ради та працює на постійній основі. Він

здійснює організаційнорозпорядчі функції: а) скликає сесії ради, веде

засідання та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час

і місце проведення сесії, питання, які передбачається внести на розгляд

ради; б) організовує підготовку сесій ради; в) забезпечує своєчасне дове

дення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх ви

конанням; г) за дорученням сільського, селищного, міського голови коор

динує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє

організації виконання їх рекомендацій; ґ) забезпечує зберігання офіційних

документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної гро

мади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановлено

му порядку. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно

здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

Голова районної, обласної, районної в місті (в разі її створення) ради

обирається відповідною радою з числа її депутатів у межах строку пов

новажень ради таємним голосуванням. У своїй діяльності голова ради

є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його

звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загаль

ного складу ради.

Здійснюючи представницьку функцію, голова районної, обласної,

районної в місті ради представляє раду у відносинах з іншими органа

ми публічної влади, об’єднаннями громадян, трудовими колективами,

підприємствами, установами, організаціями і громадянами. В межах

номінаційної функції він представляє кандидатури для обрання на по

саду заступника голови ради, призначає й звільняє керівників та інших

працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради. Здійс

нюючи установчу функцію, вносить на затвердження ради пропозиції

щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утри

мання; щодо утворення і обрання постійних комісій ради. В межах ор

ганізаційнорозпорядчої функції забезпечує підготовку сесій ради і пи

тань, що вносяться на її розгляд, скликає сесії, доводить рішення ради

до виконавців; організовує відповідно до законодавства проведення ре

ферендумів та виборів; організовує роботу президії (колегії) ради. Голова

ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Заступник голови районної, обласної, районної в місті ради обирається

відповідною радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї

ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження на

постійній основі до обрання заступника голови ради нового скликан

ня, крім випадків дострокового припинення його повноважень. Заступ

ник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості вико

нання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження

голови відповідної ради.

хом таємного голосування строком на чотири роки і здійснює свої пов

новаження на постійній основі. Повноваження сільського, селищного,

міського голови можна поділити на такі підгрупи:

– повноваження організаційно(розпорядчого характеру: головує на

засіданнях ради, очолює її виконавчий комітет; організовує роботу ради

та виконкому; підписує їх рішення; вносить на розгляд ради пропозиції

щодо структури i штатів виконавчих органів ради, її апарату та виконко

му; скликає сесії ради, формує порядок денний сесій, головує на пленар

них засіданнях; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм

соціальноекономічного та культурного розвитку, місцевого бюджету та

звіту про його виконання, оприлюднює затверджені радою програми,

бюджет, звіти про їх виконання; є розпорядником бюджетних коштів;

– повноваження по забезпеченню прав і свобод громадян: веде особис

тий прийом громадян; забезпечує на відповідній території додержання

законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань; скли

кає загальні збори громадян за місцем проживання; забезпечує вико

нання рішень місцевого референдуму;

– кадрові повноваження: вносить на розгляд ради пропозицію щодо

кандидатури на посаду секретаря ради, пропозиції про кількісний i пер

сональний склад виконкому; призначає та звільняє з посад керівників

виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що на

лежать до комунальної власності;

– представницькі повноваження: представляє територіальну грома

ду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з органами публічної вла

ди, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та органі

заціями, громадянами, а також у міжнародних відносинах;

– здійснюючи контрольні повноваження має право зупиняти рішен

ня ради із обґрунтуванням зауважень; зупиняти рішення виконавчого

комітету з винесенням цього питання на розгляд ради; порушувати пи

тання про дострокове припинення повноважень ради за рішенням

місцевого референдуму;

– здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені

діючим законодавством України, якщо вони не віднесені до виключних

повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Сільський, селищний, міський голова в межах своїх повноважень

видає розпорядження, несе персональну відповідальність за здійснен

ня наданих йому законом повноважень, при їх здійсненні він є під

звітним, підконтрольним i відповідальним перед територіальною грома

дою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення

виконавчими органами ради повноважень органів державної виконавчої

влади — підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією

сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її

дається за участю членів ініціативної групи на найближчому засіданні

місцевої ради. Рішення місцевої ради про надання дозволу має визна

чати назву органу самоорганізації населення, територіальну основу, ос

новні напрямки його діяльності, повноваження і умови їх здійснення.

Обрання органу самоорганізації населення здійснюється загальни

ми зборами (конференцією) жителів за місцем проживання на основі

загального рівного виборчого права шляхом таємного голосування.

Право голосу мають жителі відповідної території, які є дієздатними і

досягли на день виборів вісімнадцяти років. Обраними до складу орга

ну вважаються ті особи, які одержали більше половини голосів учас

ників зборів. Загальні збори (конференція) жителів затверджують також

положення про орган самоорганізації населення.

Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і

здійснюється шляхом письмового повідомлення виконкому місцевої

ради про заснування такого органу або шляхом реєстрації в цьому ж

органі місцевого самоврядування. В останньому випадку орган самоор

ганізації населення набуває статусу юридичної особи.

Орган самоорганізації населення має колегіальний характер. Він

утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів

комітету, які виконують свої обов’язки, як правило, на громадських за

садах. Але за рішенням зборів керівник та секретар цього органу можуть

працювати в ньому і на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок

коштів цього органу. Для забезпечення роботи орган самоорганізації

населення може утворювати комісії, робочі групи, інші органи в поряд

ку, визначеному положенням про цей орган.

Органи самоорганізації населення виконують такі функції: 1) орга(

нізаційно(розпорядчу — організація виконання рішень загальних зборів

громадян за місцем проживання, органів місцевого самоврядування,

сприяння виконанню актів законодавства, визначення напрямків та

забезпечення використання коштів, передбачених на благоустрій

відповідної території; 2) представницьку — представництво інтересів

жителів, що обрали ці органи, у відповідній місцевій раді та її органах,

місцевих органах виконавчої влади; 3) облікову — визначення та фіксу

вання в кількісних та якісних показниках стану ресурсного забезпечен

ня жителів відповідної території, в тому числі й якості житловокому

нальних послуг; 4) інформаційну — забезпечення доведення до жителів

відповідної території інформації з важливих питань життєзабезпечен

ня територіальної громади, організація вивчення громадської думки, до

ведення до відома органів державної влади, органів місцевого самовря

дування, підприємств, організацій, установ відповідних даних.

Основною організаційною формою роботи органу самоорганізації

населення є засідання, які скликаються керівником цього органу або

його заступником за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.