§ 5. Апарат місцевої ради і організація його роботи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Апарат утворюється місцевою радою для організаційного, правово

го, інформаційного, аналітичного, матеріальнотехнічного забезпечен

ня діяльності ради, її органів, депутатів. Він сприяє здійсненню взаємо

дії ради з її виконавчими органами та їх структурними підрозділами,

територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, ор

ганами самоорганізації населення та місцевими радами інших рівнів.

Структура, чисельність, витрати на утримання апарату встановлюють

ся місцевою радою за поданням голови.

Постановою Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпе

чення діяльності органів місцевого самоврядування» від 3 грудня 1997

року № 1349 (із змінами ) рекомендовано головам обласних, Київської

та Севастопольської міських, районних, районних у містах рад, міським,

селищним і сільським головам під час підготовки пропозицій щодо

структури, загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих комітетів

дотримуватися затверджених типових штатів. Штатна чисельність уста

новлена, виходячи з мінімальної чисельності населення і може уточню

ватися пропорційно зростанню чисельності населення, але не більше

максимуму установленого у вищевказаній постанові. Так, до апарату

обласних та Севастопольської міської рад може входити 20–27 осіб (го

лова ради, його заступник, керуючий справами, голова постійної комісії

з питань бюджету, завідуючий організаційним, загальним відділом,

вати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників гро

мадськості, вчених і спеціалістів.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах, ви

няток зроблено лише для голів постійних комісій з питань бюджету облас

них рад, за їх рішенням вони можуть працювати на постійній основі. До

складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський, селищний,

міський голова, секретар сільської, селищної, міської ради, голова район

ної в місті (в разі її створення), районної, обласної ради, їх заступники.

Порядок організації роботи постійних комісій визначається регла

ментом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Постійні комісії здійснюють такі функції: а) вивчення, попередній роз

гляд і підготовка питань, які належать до відання ради; б) контрольну;

в) номінаційну. Постійні комісії за дорученням ради або за власною

ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціальноеко

номічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про вико

нання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та роз

виток галузей господарського і соціальнокультурного будівництва, інші

питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень

ради і готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з до

повідями та співдоповідями.

Здійснюючи контрольну функцію, постійні комісії вивчають діяльність

підзвітних і підконтрольних раді та виконкому органів, а з питань, відне

сених до відання ради, — місцевих державних адміністрацій, підприємств,

установ, організацій та їх посадових осіб, подають за результатами пе

ревірки рекомендації; здійснюють контроль за виконанням рішень ради та

виконкому. В рамках номінаційної функції вони попередньо розглядають

кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призна

чення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову

комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення її членам,

проводить розподіл функціональних обов’язків між ними, представляє

комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,

підприємствами, установами, організаціями, громадянами, підписує

проекти рішень місцевої ради та інші документи, організовує роботу по

реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови

комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження його

функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

Основною організаційною формою роботи постійних комісій є засі

дання, яке скликається в міру необхідності (як правило, один раз на

місяць) і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як поло

вина від загального складу комісії. Порядок скликання позачергових

засідань визначається положенням про постійні комісії. У засіданні

постійної комісії беруть участь депутати — члени комісії, інші депутати

(з правом дорадчого голосу) та запрошені на засідання комісії особи.

вання визначаються Законом України «Про службу в органах місцево

го самоврядування». Служба в органах місцевого самоврядування — це

професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які

обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямова

на на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве са

моврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, на

даних законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в

органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повнова

ження щодо здійснення організаційнорозпорядчих та консультативно

дорадчих функцій і одержує заробітну плату за рахунок місцевого бюд

жету. Посади в органах місцевого самоврядування поділяються на ви(

борні і не виборні. Виборні у свою чергу поділяються на дві групи: а) на

які особи обираються територіальною громадою; б) на які особи оби

раються або затверджуються радою. Невиборними є посади, на які осо

би призначаються сільським, селищним, міським головою, головою

районної, районної в місті, обласної ради на конкурсній основі чи за

іншою процедурою, передбаченою законодавством України. На поса

ду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і про

фесійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх

для виконання службових обов’язків.

В органах місцевого самоврядування встановлюються сім категорій

посад, які охоплюють усіх посадових осіб, починаючи від посади Київсько

го міського голови, голів обласних рад та Севастопольського міського го

лови (перша категорія) і закінчуючи посадами радників, консультантів

секретаріатів районних у містах рад, спеціалістів виконавчих органів ра

йонних у містах, міських (міст районного значення) рад, спеціалістів ви

конавчих органів сільських, селищних рад (сьома категорія).

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування при

своюються ранги в межах відповідної категорії посад, від першого по

п’ятнадцятий. Особам, які обіймають посади, що віднесені до першої

категорії, може бути присвоєно третій, другий, перший ранг, а особам,

які обіймають посади, що віднесені до сьомої категорії, може бути при

своєно п’ятнадцятий, чотирнадцятий, тринадцятий ранг. Ранги присвою

ються відповідно до посади, рівня професійної кваліфікації, результатів

роботи. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбав

лена присвоєного йому рангу лише за вироком суду. Один раз на чо

тири роки, з метою оцінки ділових та професійних якостей, а також

кваліфікації, посадові особи місцевого самоврядування підлягають

атестації.

Головною посадовою особою територіальної громади є сільський,

селищний, міський голова. Він обирається відповідною територіальною

громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шля

помічник голови (заступника голови), радники (консультанти) голови

ради, спеціалісти, секретар приймальні, друкарка, водії). До апарату

районних, районних у місті Севастополі рад може входити 11–13 осіб,

до їх складу не входять голова постійної комісії з питань бюджету і

помічники голови (заступника голови).

До апарату міських (крім м. Севастополя) рад та їх виконкомів вхо

дять: міський голова, секретар ради, перший заступник, заступник

міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий

справами виконавчого комітету, радник, консультант голови ради,

помічник голови, завідувач відділу, головний бухгалтер, спеціалісти, се

кретар керівника, секретардрукарка, стенографістка, завідувач госпо

дарства, водій. Кількісний склад апарату залежить від кількості населен

ня, наприклад, у містах з чисельністю понад один мільйон — 50–52 осо

би; а в містах з чисельністю до п’ятнадцяти тисяч — 5–10 осіб. До

апарату районних у містах (крім м. Севастополя) рад, їх виконкомів мо

жуть входити 16–20 осіб. Типові штати апарату сільських, селищних рад

та їх виконкомів значно менші: а) при чисельності населення понад

п’ятнадцять тисяч склад — 12–15 осіб, б) при чисельності від двох до

трьох тисяч — тричотири особи.

У селах, селищах і невеликих містах апарат одночасно забезпечує

роботу і місцевої ради і її виконавчого комітету. У великих містах, як

правило, апарат ради і апарат виконавчого комітету структурно розме

жовані. Сільський, селищний, міський голова здійснює керівництво

апаратом ради та виконкому, а голова районної, обласної, районної в

місті ради — керівництво виконавчим апаратом ради.

Виконавчий апарат районної, обласної ради здійснює органі

заційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріальнотехнічне за

безпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню

радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими ор

ганами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого

самоврядування. Рішення про утворення виконавчого апарату ради

приймається відповідною радою, його структура і чисельність, витра

ти на утримання встановлюються радою за поданням її голови.