§ 4. Організація роботи постійних і тимчасових комісій місцевих рад

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її де

путатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які

належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень

ради, її виконавчого комітету. Постійні комісії є підзвітними раді і

відповідальними перед нею. Їхня система визначається радою са

мостійно з урахуванням важливості проблем економічного, соціально

культурного розвитку відповідних адміністративнотериторіальних оди

ниць, а також інших факторів.

Як правило, утворюються постійні комісії з питань: а) бюджету та

соціальноекономічного розвитку; б) землекористування; в) комуналь

ної власності; г) регламенту та депутатської етики; ґ) підприємництва

та промисловості; д) транспорту та зв’язку; е) охорони здоров’я та

соціального захисту; є) житловокомунального господарства; ж) еко

логічної політики. В селах і селищах утворюються зазвичай чотири

п’ять постійних комісій, які охоплюють усі напрями діяльності. В ра

йонних, обласних і міських радах (міст обласного значення) перелік

постійних комісій значно більший, вони створюються з урахуванням

специфіки відповідних адміністративнотериторіальних одиниць.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі

голови і членів комісії. Місцеві ради можуть встановлювати мінімаль

ний кількісний склад постійної комісії. Всі інші питання структури

комісії вирішуються відповідною комісією. Із складу членів комісії оби

рається заступник голови і секретар постійної комісії. Для вивчення

питань, розробки проектів рішень ради постійна комісія може створю

недовіри, відповідальності посадових і службових осіб, подання відпо

відним органам вищого рівня щодо звільнення з посад керівників.

Інтерпретаційна форма діяльності місцевої ради охоплює сукупність

дій і процедур щодо роз’яснення змісту рішень, що були прийняті місце

вою радою чи її структурними підрозділами.

Крім правових форм діяльності для місцевих рад як колегіальних

представницьких органів місцевого самоврядування важливе значення

мають організаційні форми, серед основних з яких слід назвати сесії ради,

засідання постійних комісій, підкомісій і робочих груп, президій облас

них, районних рад, тимчасових контрольних комісій; громадські слу

хання, апаратні наради, персональну роботу голови ради, секретаря, за

ступників голови ради; роботу депутатів у виборчих округах; участь го

лови ради чи депутатів у загальних зборах громадян; участь депутатів з

правом дорадчого голосу в засіданнях інших місцевих рад та їх органів,

органів самоорганізації населення; звіти сільського, селищного, місько

го голови перед територіальною громадою, депутатів перед виборцями.

До допоміжних організаційних форм діяльності місцевих рад належать

робочі зустрічі, пресконференції та інтерв’ю, прямі телефонні зв’язки

з населенням посадових осіб місцевої ради, прийом громадян, закор

донні візити депутатських делегацій ради тощо.

Матеріально(технічні форми реалізуються секретарем та апаратом

ради і полягають у веденні діловодства, зборі й обробці інформації,

звітах, прогнозах, кошторисах, довідках, бухгалтерському обліку, стати

стиці, картотечній роботі, побутовому, технічному, інформаційному,

транспортному забезпеченні тощо.

У процесі реалізації функцій і компетенції місцеві ради використо

вують методи планування, вироблення рішень, інформаційного забез

печення, організації виконання рішень, контролю, координації діяль

ності, роботи з кадрами.

Використовуючи метод планування, місцева рада визначає перелік пи

тань, що виносяться на розгляд сесії, план роботи депутатських фракцій

та груп, постійних комісій, депутатів у раді та у виборчому окрузі, план

навчання депутатів й співробітників апарату. Здійснюється планування

робіт щодо виконання доручень виборців, розробляються робочі плани й

оперативні робочі графіки посадових осіб ради. Плани роботи розробля

ються на основі пропозицій керівництва міської ради, депутатів, постійних

комісій, членів виконавчого комітету. Враховуються також місцеві ініціати

ви, внесені на розгляд ради, пропозиції загальних зборів і органів самоор

ганізації. Узагальнення пропозицій та формування проектів планів робо

ти здійснює організаційний відділ ради. Після узгодження проекту плану

з керівництвом ради він виноситься на її розгляд і затверджується.

Метод контролю місцева рада здійснює за допомогою способів і

прийомів спостереження за ходом реалізації прийнятих рішень, вико

нання вимог правових актів і впливові на підконтрольних суб’єктів у разі За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують

висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загаль

ного складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсут

ності — заступником голови або секретарем комісії. Рекомендації

постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, під

приємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким

вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути

повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються

з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених ра

дою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдан

ня, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо

за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу

ради. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняють

ся з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів

роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка її

створила.