ПІСЛЯМОВА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

Аналіз питань, висвітленню яких присвяче­на ця праця, повністю підтверджує актуальність проблеми кримінально-правової кваліфікації як для теорії кримінального права, так і для право-застосовної практики. Коло цих питань на­стільки широке, а проблеми настільки глибокі, що вони, звісно, не можуть бути висвітлені в од­ному дослідженні. У даній праці йдеться про вик­лад найбільш загальних, вихідних положень. Тому ця публікація й отримала назву «Осно­ви...». Окремі ж напрямі аналізу проблеми кри­мінально-правової кваліфікації цілком заслуго­вують на самостійні монографічні дослідження. Ще одним напрямом подальших досліджень має стати вивчення конкретних правил кваліфікації на основі вже встановлених принципів кримі­нально-правової кваліфікації та типових правил кваліфікації окремих видів діянь, передбачених кримінальним законом.

Звернення до питань кримінально-правової кваліфікації підтверджує вже неодноразово прого­лошену тезу про те, що більшість труднощів, з яки­ми стикаються в ході кримінально-правової ква­ліфікації слідчі, прокурори, судді, викликані неяс­ністю і суперечливістю чинного законодавства.

 

Післямова             681

Причому, воно дедалі ускладнюється, стає все більш заплу­таним і малозрозумілим, навіть, для кваліфікованих прав-ників. Тому нагальним є його вдосконалення, принаймні, у двох напрямах. По-перше, перегляд під кутом зору забезпе­чення інтересів правозастосування, що включає усунення дублювання і прогалин, подолання існуючих колізій між нормативно-правовими актами різних галузей права, побу­дову загальноправового тезауруса. Врешті-решт, пора перей­ти від галузевої кодифікації до рівня зводу законів, спочат­ку тих, які передбачають юридичну відповідальність. По-друге — це закріплення в КК найбільш загальних правил його застосування. Йдеться про доповнення кримінального закону розділом, присвяченим кримінально-правовій ква­ліфікації (подібно до того, як в КК закріплені правила при­значення покарання). Подібні пропозиції висувалися вже багато років тому, видається, що сучасний рівень розвитку юридичної науки і практики дозволяє сформулювати відповідні норми, а їх застосування дозволить скоротити кількість випадків неправильної кваліфікації, полегшить виявлення та усунення недоліків у цій сфері.

Однак такі законодавчі реформи — справа непроста і тривала. Не кажучи вже про те, що далеко не всі їх підтри­мують. Адже не секрет, що саме на неясності і непослідов­ності нормативних актів юристи, образно кажучи, зароб­ляють собі на хліб і до хліба. Тому як більш реальний і швидкий крок потрібний ретельний аналіз положень по­станов Пленуму Верховного Суду України, які стосують­ся кримінально-правової кваліфікації, їх своєрідна коди­фікація з метою насамперед усунення суперечностей у ро­з'ясненнях щодо окремих видів злочинів, які стосуються вирішення юридично однорідних питань.

І останній висновок, який виник у зв'язку зі спробою ана­лізу загальних питань кримінально-правової кваліфікації. Необхідно поставити на якісно вищий рівень вивчення відпо­відних положень студентами, які навчаються зі спеціаль­ності "Правознавство". Принаймні, повернутися до того ста­ну, який існував півтора десятки років тому, коли спеціаль­ний курс, присвячений кваліфікації у кримінальному праві, був передбачений загальнодержавним навчальним планом, за яким здійснювалася підготовка студентів-юристів. Явно

 

682          Післямова

не відповідає сучасним потребам те, що спеціальні курси з питань кваліфікації передбачені навчальними планами да­леко не всіх вищих закладів освіти, істотно відрізняється кількість годин, форми звітності, сам зміст навчання. Бага­то випускників юридичних вищих закладів освіти, маючи кращі чи гірші знання матеріального та процесуального пра­ва, стають безпорадними, коли потрібно застосовувати пра­вові норми до конкретних життєвих ситуацій.

Варто звернути увагу й на те, що більш глибоке вивчен­ня проблем кримінально-правової кваліфікації відповідає курсу на інтеграцію вітчизняної освіти в європейський та світовий освітній простір. Адже принципи і правила засто­сування правових норм, тлумачення нормативних актів і т.п. становлять собою загальне надбання цивілізованого людства, не повинні відрізнятися в окремих державах (при­наймні, тих, право яких відноситься до сім'ї континенталь­ного права). Тому знання саме положень, які стосуються правозастосування, в першу чергу потрібно студенту, який прагне продовжити навчання за межами України, чи ук­раїнському юристу, професійна діяльність якого пов'язана зі зверненням до положень зарубіжного законодавства. Адже конкретні норми у різних державах відрізняються, і часом істотно, в сучасній Україні вони надто вже лабільні, і тому акцентувати увагу на вивченні положень чинного законодавства означає свідомо обмежувати професійні мож­ливості випускників юридичних вузів. їх потрібно вчити високій теорії, елементом якої є й теорія кримінально-пра­вової кваліфікації.

Для успішного ж вирішення дидактичних проблем кримінально-правової кваліфікації насамперед потрібно на загальноукраїнському рівні — в державному стандарті освіти — передбачити вивчення відповідної навчальної дисципліни, належно методично забезпечити її викладан­ня (підготувати навчальні програми, методичні посібни­ки, підручники, завдання для контролю знань).

У цілому ж можна констатувати, що вирішення нау­кових, законодавчих, правозастосовних проблем, які сто­суються кримінально-правової кваліфікації, врешті-решт, сприятиме зміцненню законності в сфері протидії злочин­ності, поступу на шляху до ідеалів правової держави.

 

Запитання і завдання для самоконтролю

Глава 1. Поняття кримінально-правової кваліфікації

Визначте поняття та види кваліфікації зло­

чинів.

Стадії та етапи кримінально-правової ква­

ліфікації.

Об'єкт та суб'єкти кримінально-правової

кваліфікації.

Значення правильної кримінально-право­

вої кваліфікації.

Глава 2. Підстави кримінально-правової кваліфікації

Визначте поняття та види підстав кримі­

нально-правової кваліфікації.

Які види кримінально-правових норм та ста­

тей використовуються в процесі кримінально-пра­

вової кваліфікації.

Склад злочину та його значення для кри­

мінально-правової кваліфікації.

 

684          Запитання і завдання для самоконтролю

Глава 3. Принципи кримінально-правової кваліфікації

Розкрийте загальне поняття та види принципів кри­

мінально-правової кваліфікації.

Дайте характеристику окремим принципам кримі­

нально-правової кваліфікації.

Глава 4. Кваліфікація злочину з урахуванням стадії його вчинення

Поняття закінченого злочину.

Момент закінчення злочину у злочинах з матеріаль­

ним та формальним складами.

Момент закінчення злочину у злочинах з усіченим

складом, триваючого, продовжуваного, складеного злочину.

Кваліфікація закінченого злочину.

Кваліфікація готування до злочину.

Кваліфікація замаху на злочин.

Особливості кваліфікації при добровільній відмові

від вчинення злочину.

Глава 5. Кваліфікація злочинів, вчинених у співучасті

Розкрийте поняття та ознаки співучасті у злочині.

Визначте злочини, при вчиненні яких співучасть не

може мати місця.

Загальні правила кваліфікації злочинів, вчинених

у співучасті.

Кваліфікація посягання виконавця, співвиконавця

злочину.

Кваліфікація дій організатора, підмовника, пособ­

ника злочину.

Кваліфікація опосередкованого підбурювання.

Кваліфікація при поєднанні в одній особі співучас­

ників кількох видів.

 

Запитання і завдання для самоконтролю      685

Особливості кваліфікації при наявності ознак, що

обтяжують або пом'якшують відповідальність певного

співучасника.

Кваліфікація при участі у вчиненні злочину осіб, які не

можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

Кваліфікація злочину, вчиненого за попередньою

змовою групою осіб.

Кваліфікація злочину, вчиненого організованою

групою.

Кваліфікація злочинів, вчинених у складі злочин­

них організацій.

Особливості кваліфікації діянь, вчинених у складі

колегіальних органів.

Особливості кваліфікації «невдалої співучасті».

Кваліфікація співучасті в незакінченому злочині.

Особливості кваліфікації співучасті у злочинах зі

спеціальним суб'єктом.

Кваліфікація причетності до злочину.

Глава 6. Кваліфікація множинності злочинів

Розкрийте поняття та види множинності злочинів.

Розкрийте поняття та види одиничних злочинів.

Особливості кваліфікації продовжуваного злочину.

Особливості кваліфікації сукупності злочинів.

Особливості кваліфікації повторності злочинів.

Особливості кваліфікації рецидиву злочинів.

 

Глава 7. Подолання конкуренції і колізії статей в ході кримінально-правової кваліфікації

 

 

 

Поняття, характеристика та види колізії у кримі­

нальному праві.

Поняття та характеристика конкуренції в кримі­

нальному праві.

Які існують супеперечності між окремими статтями

Загальної та Особливої частин КК України?

Визначте види конкуренції в кримінальному праві

та охарактеризуйте способи її вирішення.

 

686          Запитання і завдання для самоконтролю

Які існують правила кваліфікації при конкуренції

статей, що передбачають загальну та спеціальну норми?

Які існують правила кваліфікації при конкуренції

статей, що передбачають кілька спеціальних норм?

Які існують правила кваліфікації складених злочинів?

Які існують правила кваліфікації при конкуренції

статей, що передбачають незакінчену діяльність та закін­

чений злочин?

Особливості кваліфікації при конкуренції статей, які

передбачають співучасть у злочині.

Які конституційні положення усувають зло­

чинність окремих видів діянь, передбачених Особливою

частиною КК України?

Які правила кваліфікації застосовуються при по­

доланні колізій між статтями чинного КК України і міжна­

родно-правовими договорами?

Глава 8. Кваліфікація злочинів, вчинених

за наявності кваліфікуючих та привілеюючих ознак складу злочину

1.             Визначте поняття диференціації кримінальної відпо­

відальності.

Визначте поняття індивідуалізації кримінальної

відповідальності.

У чому полягає кримінально-правовий зміст основ­

ного (простого) складу злочину?

У чому полягає кримінально-правовий зміст квалі­

фікованого, особливо кваліфікованого складу злочину?

У чому полягає кримінально-правовий зміст при­

вілейованого складу злочину?

У чому полягають правила кваліфікації злочинів,

відповідальність за які диференційована?

Глава 9. Розмежування злочинів у ході кримінально-правової кваліфікації

1. Розкрийте поняття і значення розмежування зло­чинів.

 

Запитання і завдання для самоконтролю      687

У чому полягають особливості розмежування окре­

мих складів злочинів?

У чому полягає відмежування злочинів від інших

правопорушень?

У чому полягає відмежування злочинів від цивіль­

них деліктів?

Глава 10. Кваліфікація діянь, вчинених за обставин, що усувають їх злочинність

Дайте загальну характеристику поняття та видів об­

ставин, які усувають злочинність діяння.

Особливості кваліфікації дій, вчинених у межах не­

обхідної оборони.

Які є особливості кваліфікації заподіяння шкоди

особі, помилково визнаній злочинцем?

Особливості кваліфікації перевищення меж крайньої

необхідності.

Особливості кваліфікації виконання злочинного наказу.

Особливості кваліфікації діянь, вчинених за наяв­

ності обставин, що виключають злочинність діяння, пе­

редбачених Особливою чистиною КК України.

Глава 11. Кваліфікація посткримінальної поведінки

Визначте кримінально-правове значення посткри­

мінальної поведінки.

Розкрийте зв'язок посткримінальної поведінки з

добровільною відмовою і дієвим каяттям.

Які склади посткримінальної поведінки передбачені

чинним КК України?

Які особливості кваліфікації при позитивній пост-

кримінальній поведінці?

Глава 12. Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу злочину

1. Дайте загальну характеристику елементів та ознак складу злочину.

 

688          Запитання і завдання для самоконтролю

У чому полягає правове значення відсутності ознак

складу злочину?

Розкрийте значення помилки в об'єкті для кваліфі­

кації злочину?

Які можливі наслідки встановлення відсутності оз­

нак об'єктивної сторони складу злочину?

5.             Яким чином (за якими правилами) належить

здійснювати кваліфікацію злочину, пов'язаного зі спри­

чиненням шкоди тваринами?

Які особливості кримінально-правової оцінки діянь

осіб, що не досягли віку, з якого настає кримінальна відпо­

відальність?

Які особливості кримінально-правової оцінки діянь

осіб, що фактично не мають ознак спеціального суб'єкта

злочину?

Які особливості кримінально-правової оцінки діянь,

вчинених за відсутністю вини?

У чому полягає кримінально-правове значення ви­

падку (казусу)?

Глава 13. Неправильна кримінально-правова кваліфікація

Чи існує презумпція правильності кримінально-пра-

вовової кваліфікації?

У чому може полягати неправильне застосування

кримінального закону?

Які існують найпоширеніші види неправильної кри­

мінально-правової кваліфікації?

Які є засоби (прийоми) запобігання неправильній

кримінально-правовій кваліфікації?

Глава 14. Зміна кримінально-правової кваліфікації

Дайте загальну характеристику поняття криміналь­

но-правової кваліфікації.

У чому полягають підстави змін кримінально-пра­

вової кваліфікації?

 

Запитання і завдання для самоконтролю      689

Охарактеризуйте правила кримінально-правової

кваліфікації.

Чи впливає вирішення питання про підсудність на

зміну кваліфікації?

Які злочини розглядаються апеляційними судами?

Хто може бути суб'єктом внесення змін до кваліфі­

кації?

Чи можлива зміна кваліфікації при закінченні до-

судового слідства?

Які особливі повноваження має прокурор щодо змін

кваліфікації?

Які особливості змін кваліфікації існують при роз­

гляді справ у апеляційному та касаційному порядку?

Чи потребують скасування раніше прийняті акти у

зв'язку зі зміною кваліфікації?

Які існують вказівки у КПК України щодо змін

кваліфікації у зв'язку зі зміною у законі про більш чи

менш тяжкий злочин?

44 — 6-529

 

Рекомендована література

Аветисян С. С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

Алфъоров С. М. Діяльність органів внутрішніх справ по протидії злочинності у курортних регі­онах (кримінологічне дослідження на матеріалах Запорізької області): Дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 2003.

АльошинД. П. Кримінальна відповідальність за розкрадання, вчинені у співучасті: Дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 2002.

Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2004 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. — 2005. — №5(57).

Андрушко П. П. Коментар до постанови Пле­нуму Верховного Суду України від 8 жовтня 2004 р. №15 // Вісник Верховного Суду України. — 2004. — №11.

Багіров С. Р. Причинний зв'язок у злочинах, що вчиняються через необережність: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2005.

Благов Е. В. Квалификация преступлений (тео­рия и практика). — Ярославль: Ярослав, гос. ун-т, 2003.

Галиакбаров Р. Р. Борьба с групповыми пре­ступлениями. Вопросы квалификации. — Ку­бань: Кубан. гос. аграрный ун-т, 2000.

 

Рекомендована література               691

Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. — М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.

Кваша О. О. Організатор злочину. Кримінально-право­ве та кримінологічне дослідження. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2003.

Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — 2-е вид,, перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. 3-є вид., перероб. і доп. -К.: Юридична думка, 2004.

Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступ­лений. — М.: Юристъ, 1999.

Кузнецова Н. Ф. Главные тенденции развития россий­ского уголовного законодательства // Избр. труды. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

Куриное Б. А. Научные основы квалификации преступ­лений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984.

Лемешко О. М. Кримінально-правова оцінка потуран­ня вчиненню злочину: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — Харків, 2001.

Лесниевски-Костарева Т. А. Дифференциация уголов­ной ответственности. Теория и законодательная практи­ка. - М.: НОРМА, 1998.

Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. — К.: Атіка, 2003.

Марітчак Т. М. Помилки у кваліфікації злочинів: Дис. ... канд. юрид. наук. — Львів, 2002.

Мойсик В. Р. Проблеми кримінальної відповідальності за шахрайство з фінансовими ресурсами: Дис. ... канд. юрид. наук. — К., 2002.

Навроцький В. О. Наступність кримінального законо­давства України (порівняльний аналіз КК України 1960 та 2001 pp.). — К.: Атіка, 2001.

Навроцький В. О. Принцип заборони аналогії та його дія при застосуванні Кримінального кодексу України 2001 р. //

44*

 

692          Рекомендована література

Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосу­вання і вивчення: Матер, міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25—26 жовтня 2001 p.). — К.—Харків: Юрінком Інтер, 2002.

Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. — К.: Атіка, 1999.

Назаров А. Д. Влияние следственных ошибок на ошиб­ки суда. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

Науково-практичний коментар до Кримінального ко­дексу України: 4-е вид., перероб. і доп. / Відп. ред. С. С. Яцен-ко. — К.: А.С.К., 2005.

Науково-практичний коментар Кримінального кодек­су України: 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. М. I. Мельни­ка, М. I. Хавронюка. — К.: Атіка, 2005.

Орехов В. В. Необходимая оборона и иные обстоятель­ства, исключающие преступность деяния. - СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

Практика судів України в кримінальних справах. 1993—1995. — К.: Юрінком, 1996.

РарогА. И. Квалификация преступлений по субъектив­ным признакам. — СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003.

Судебные приговоры. Практика Верховного Суда Ук­раины. — К.: Юринком, 1995.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. — Часть общая. — В 2 т.— Т.1. — М.: Наука, 1994.

Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. — М.: ЮРКНИГА, 2003.

Терентьєв В. І. Відповідальність спеціального суб'єкта злочину за кримінальним правом України: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Одеса, 2005.

Ус О. В. Кримінальна відповідальність за підбурюван­ня до злочину: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Харків, 2005.

Фріс П. Л. Кримінальне право України. Загальна час­тина. — К.: Атіка, 2004.

Хавронюк М. І. Довідник з Особливої частини Кримі­нального кодексу України. — К.: Істина, 2004.

 

 

 

Алфавітно-предметний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

Бланкетна диспозиція 79, 377, 393

Версії кваліфікації 21 Верховенство закону 83 Відсильна диспозиція 80 Вибір правової норми 18, 19 Визначення наявності обста­вин, що виключають злочинність діяння 19, 26 Визначення стадій вчиненого діяння 18, 24

Виключні (обмежувальні) нор­ми 71

Виконання спеціального зав­дання з попередження чи роз­криття злочинної діяльності організованої групи чи злочин­ної організації 545 Вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам 508

Вина 178,194,195, 461, 500, 589,597, 598 Випадок(казус) 602, 603 Висунення версій кваліфікації 18,21

 

Виявлення норми, яка підлягає застосуванню 22 Впорядкування зібраних фак­тичних даних 18, 19

Готування до злочину 25, 135, 140, 154, 156, 159, 164,165, 166,167,434,435

Диспозиція статті 77, 266, 267, 269,281,358,413,433,583 Диспозиція норми 77 Диференціація кримінальної відповідальності 439, 440, 441, 454,462,462 Дієве каяття 560, 562 Діяння,вчинене під впливом примусу 541

Діяння, пов'язане з ризиком 506,507,545

Добровільна відмова від вчи­нення злочину 196, 197, 198, 200,560, 562

Доведення ознак складу злочи­ну 23

Ексцес виконавця 543

 

694

 

Алфавітно-предметний покажчик

 

 

 

Етапи кримінально-правової кваліфікації 17

Забороняючі норми 70, 72 Закінчений злочин 25, 135, 136,230, 280,434 Замах на злочин 25, 135, 154, 171, 172,538

Замах на вчинення злочину в співучасті 303, 304, 305 Замах на організацію злочину 302

Замах на пособництво 302 Заподіяння майнової шкоди 506,523

Затримання злочинця 26,36, 546

Захисник 39

Згода на участь у злочині 163 Звільнення від кримінальної відповідальності 45 Злочинна бездіяльність 177 Злочинний наказ 541, 542, 543 Злочин з матеріальним складом 139, 144

Злочин з формальним складом 139

Зміна кримінально-правової кваліфікації 459, 659, 660, 661, 667,669

Змішана протиправність 79 Зміст поняття кримінально-правової кваліфікації 9, 10, 11, 43

Змова на вчинення злочину 161, 162

Ідеальна сукупність злочинів

340,341,342,343,344,345,

488

Індивідуалізація кримінальної

відповідальності 442, 443, 444,

445

 

Кваліфікація закінченого зло­чину 53,149

Кваліфікація діяння, вчинено­го в стані необхідної оборони 54 Кваліфікований склад злочину 452,453,462 Кінцевий наслідок 138 Крайня необхідність 26, 26, 27, 507,508,509,540 Колізія кримінально-правових норм 384, 385

Комплексні склади злочинів 94 Конкуренція кримінально-пра­вових норм 384, 385, 480 Конкуренція статей 458

Малозначність діяння 448, 449, 497,518,584,586, 589 Множинність злочинів 25, 119, 272,326,327—381 Мотивування кваліфікації 19, ЗО

Невдала співучасть у вчиненні злочину 160, 161, 288, 289, 292,293

Необережність 214, 598, 599, 601

Необхідна оборона 26, 27, 36, 174,513,518,519,522,530, 533, 546 Неосудність 589 Неправильна кримінально-пра­вова кваліфікація 612, 613

Об'єкт злочину 578 Об'єктивна сторона злочину 209,233, 586

Обов'язкові ознаки складу зло­чину 25, 89, 92 Обставини, що усувають зло­чинність 497,499,510 Одиничний злочин 25,137, 328,333

 

Алфавітно-предметний покажчик

 

695

 

 

 

Ознаки складу злочину 23, 24 Описова диспозиція 78 Опосередковане заподіяння 252

Основний (простий) склад зло­чину 450, 451, 452, 461,462 Осудність 76, 96, 479 Оцінка діяння,виконаного спільно кількома особами 18 Оцінка діяння, передбаченого кількома нормами 18 Оцінка суспільної небезпеки діяння 18, 25

Перевищення меж необхідної оборони 173, 174, 524 Передумови кримінально-пра­вової кваліфікації 56, 75 Підстави кримінально-правової кваліфікації 55, 57, 60, 63, 75, 96

Підозрюваний 41, Підслідність 667 Підсудність 667 Повторність злочинів 332, 346, 347,348,355,356,357 Подвійна форма вини 213 Подвійне інкримінування 130, 131,434,468,469,556 Позитивна посткримінальна поведінка 72, 413, 414, 448, 554,559,609 Помилка в об'єкті 585 Порушення кримінальної спра­ви 44

Посереднє виконання (спричи­нення) 302,314,590, 605 Потерпілий 41, 548, 579 Потурання злочину 528, 545 Походження поняття кримі­нально-правової кваліфікації 8 Правила кваліфікації окремих видів діянь 663, 680

 

Правильна кримінально-право­ва кваліфікація 44, 45, 46, 47, 446,447

Преюдиція 369, 371 Предикатний злочин 318 Привілейований склад злочину 453,454

Принципи кримінально-право­вої кваліфікації 98, 99, 100, 101,102,103, 104, 105, 106-126,284,362, 348, 662, 680 Причетність до злочину 317, 318,319,320 — 325 Причинний зв'язок 147, 205, 223,286, 305, 318, 479, 573 Приховування злочинів 37 Продовжуваний злочин 364, 366 Проміжний наслідок 138 Проста диспозиція 78

Реальна сукупність злочинів 340

Результат кримінально-право­вої кваліфікації 32 Рецидив злочинів 75, 331, 332, 348,372, 373, 375, 376, 377, 378,379,380

Родове поняття кримінально-правової кваліфікації 15 Розмежування кримінальної відповідальності 447 Розмежування злочинів 18, 22, 476,477,480, 481, 482, 483 Роз'яснюючі норми 71

Санкція 281

Склад злочину 23,24,47, 58, 59, 71, 88, 89, 91, 92, 150, 221, 222,223,348,388,418,437, 449,502,504, 553, 572,588 Складений (ускладнений)зло­чин 146, 282, 336, 431,432, 464,592

 

696

 

Алфавітно-предметний покажчик

 

 

 

Службова недбалість 90 Спеціальний суб'єкт 596 Справи приватного обвинува­чення 38 Співвинність 257 Співучасть 203, 204, 205, 207, 212,215,219,220,256,257, 259,435,

Стабільність кваліфікації 87, 132

Стан сильного душевного хви­лювання 523,525,531 Створення злочинної органі­зації 163

Стимулюючи норми 72, 74 Структура кримінально-право­вої кваліфікації 32 Суб'єкт злочину 39 Суб'єкт кримінально-правової кваліфікації 34, 35 Субсидіарне застосування пра­вових норм 81, 82 Судове тлумачення закону 85 Судовий прецедент 86, 87

 

Сукупність злочинів 331, 338, 339,390,391, 432, 465

Умисел 76, 150, 207, 208, 225,

241,248,366

Уявна оборона 537

Цивільний позивач 41 Цивільний відповідач 41

Юридична фікція 233, 254, 297,426, 506

Юридичне закріплення резуль­татів кримінально-правової кваліфікації 27

Юридичні підстави криміналь­но-правової кваліфікації 57, 58, 60,67

Фактична підстава кваліфі­кації 64

Факультативні ознаки складу злочину 89, 92

Формула кваліфікації 28, 29, ЗО,152,237,308,455, 660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Переднє слово     З

ГЛАВА 1. Поняття кримінально-правової

кваліфікації           6

Зміст та обсяг поняття кримінально-правової

кваліфікації           8

Процес кримінально-правової кваліфікації

та її результат       16

Структура кримінально-правової

кваліфікації           32

Значення правильної кримінально-

правової кваліфікації         44

Дефініція кримінально-правової

кваліфікації та її видів         49

ГЛАВА 2. Підстави кримінально-правової

кваліфікації           55

Поняття і види підстав кримінально-

правової кваліфікації         55

Фактична підстава кримінально-

правової кваліфікації         64

Юридична підстава кримінально-

правової кваліфікації         67

 

698          Зміст

2.4. Склад злочину і його значення

для кримінально-правової кваліфікації         88

ГЛАВА 3. Принципи кримінально-правової

кваліфікації           98

Поняття та види принципів кримінально-

правової кваліфікації         98

Характеристика окремих принципів

кримінально-правової кваліфікації                 109

ГЛАВА 4. Кваліфікація злочину з урахуванням

стадії його вчинення          134

Кваліфікація закінченого злочину  135

Кваліфікація готування до злочину                150

Кваліфікація замаху на злочин        171

Кваліфікація у зв'язку з добровільною

відмовою від вчинення злочину     184

Глава 5. Кваліфікація злочинів, вчинених

у співучасті          201

5.1.          Загальні положення кваліфікації

злочинів, вчинених у співучасті      204

5.2.          Кваліфікація співучасті з врахуванням

виду співучасника              228

5.3.          Кваліфікація співучасті з урахуванням

її форми                255

5.4.          Кваліфікація невдалої співучасті

та співучасті у незакінченому злочині          288

5.5.          Кваліфікація співучасті у злочинах

зі спеціальним суб'єктом  309

5.6.          Кваліфікація причетності до злочину            317

Глава 6. Кваліфікація множинності

злочинів                326

Загальні положення кваліфікації

множинності злочинів      328

Кваліфікація сукупності злочинів   338

 

                699

Кваліфікація повторності злочинів 346

Кваліфікація рецидиву злочинів     372

ГЛАВА 7. Подолання конкуренції і колізії

статей закону в ході кримінально-

правової кваліфікації         382

7.1.          Поняття колізії та конкуренції

в кримінальному праві     385

7.2.          Види колізій в кримінальному праві

та їх подолання    392

7.3.          Види конкуренції в кримінальному праві

та способи її вирішення    414

ГЛАВА 8. Кваліфікація злочинів, вчинених

за наявності кваліфікуючих та привілеюючих

ознак складу злочину        436

Диференціація кримінальної відповідальності,

кримінально-правова кваліфікація,

індивідуалізація покарання              438

Кваліфіковані та привілейовані склади

злочинів як засіб диференціації кримінальної

відповідальності  447

Правила кваліфікації злочинів,

відповідальність за які диференційована      454

ГЛАВА 9. Розмежування злочинів у ході

кримінально-правової кваліфікації                475

Поняття і значення розмежування злочинів.... 476

Розмежування окремих складів злочинів     482

Відмежування злочинів від інших

правопорушень 485

ГЛАВА 10. Кваліфікація діянь, вчинених

за обставин, що усувають їх злочинність     497

10.1. Поняття та види обставин, які усувають

злочинність діяння, та загальні положення

кваліфікації діянь, вчинених за таких обставин            499

 

700          Зміст

10.2.        Кваліфікація діянь, вчинених за наявності

обставин, передбачених Розділом VIII

Загальної частини КК        506

10.3.        Кваліфікація діянь, вчинених за наявності

обставин, що виключають злочинність,

передбачених Особливою частиною КК      547

ГЛАВА 11. Кваліфікація посткримінальної

поведінки              554

Кваліфікуюче значення поведінки винного

після закінчення злочину 555

Позитивна посткримінальна поведінка

в системі інститутів кримінального

права України     559

11.3.        Кваліфікація при позитивній

посткримінальній поведінці             562

ГЛАВА 12. Кваліфікація діянь, вчинених за

відсутності ознак складу злочину   571

Поняття і значення відсутності складу

злочину 572

Кваліфікація за відсутності об'єктивних

ознак складу злочину        577

12.3.        Кваліфікація за відсутності ознак

суб'єкта злочину                 589

12.4.        Кваліфікація діянь, вчинених

за відсутності вини             597

ГЛАВА 13. Неправильна кримінально-

правова кваліфікація          606

Поняття і значення неправильної

кримінально-правової кваліфікації                610

Види неправильної кримінально-

правової кваліфікації         619

Нормативні фактори неправильної

кримінально-правової кваліфікації                628

 

701

ГЛАВА 14. Зміна кримінально-правової

кваліфікації           657

Поняття і підстави зміни кримінально-

правової кваліфікації         659

Межі та порядок зміни кримінально-

правової кваліфікації         665

Післямова             680

Запитання і завдання для самоконтролю      683

Рекомендована література               690

Алфавітно-предметний покажчик 693

 

 

 

Навчальне видання Вячеслав Олександрович Навроцькйй

ОСНОВИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчальний посібник

 

 

 

Юрінком Інтер — редакція наукової та навчальної літератури

Завідуючий редакцією М. І. Ромась Комп'ютерна верстка О. М. Коваленко Художник обкладинки М. П. Черненко

Підписано до друку 27.03.2006. Формат 84x108/32. Друк офсетний. Папір офсетний № 1. Гарн. SchoolBook.

Умови, друк. арк. 36,96. Обл.-вид. арк. 30,9. Наклад 3000 прим. Зам. 6-529         • Ціна договірна.

Оригінал-макет виготовлено комп'ютерним центром СП ♦ Юрінком Інтер»

(Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготівників

і розповсюджувачів видавничої продукції —

серія ДК № 19 від 20.03.2000.)

З питань придбання літератури звертатися

до видавництва «Юрінком Інтер» за адресою:

04209, Київ-209, вул. Героїв Дніпра, 31-6; тел. 411-64-03

Віддруковано в ЗАТ «Віпол» ДК № 15. 03151, м. Київ, вул. Волинська, 60.

 

Видавництво правничої літератури "Юрінком Інтер" пропонує:

 

ПОСТАНОВИ

ПЛЕНУМУ, ВЕРХОВНОГО СУ] УКРАЇНИ

в кримінальних

СПРАВАХ

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВО

 

 

Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних спра­вах / За ред. В. Т. Маляренка. - К„ 2005. -368 с. -ц. 18 грн.

У книзі наводяться чинні постанови Пле­нуму Верховного Суду України в криміналь­них справах станом на 1 січня 2005 року. Розраховано на суддів, працівників юри­дичних служб, адвокатів, науковців, викла­дачів, студентів та широке коло читачів.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. М. І, Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - К., 2005.-480 с.-Ц. 31грн.

У підручнику на підставі Криміналь­ного кодексу України 2001 р„ досягнень науки кримінального права з урахуванням судової практики висвітлюються основні пи­тання Загальної частини кримінального пра­ва України, а також даються короткі відо­мості про зарубіжне кримінальне законо­давство та основні напрями (школи) науки кримінального права. У другому виданні підручника враховано зміни та доповнення і до КК України, які сталися за період з 2001 р. і до вересня 2004 p., а також нові поста-I нови Пленуму Верховного Суду України, І інші нормативні акти.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних закладів, а також наукових і практичних робітників.

 

З питань придбання звертайтесь:

04209, м. Київ-209, Героїв Дніпра, 31-6

Тел./факс 413-81-44, тел. 411-69-08, тел. відділу реалізації 411-64-03;

тел./факс магазину 412-36-18

e-mail: sales@yurincom.kiev.ua

http://www.yurincom.kiev.ua