ГЛАВА 12 Кваліфікація діянь, вчинених за відсутності ознак складу злочину

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

Кримінально-правова кваліфікація включає в себе доведення наявності ознак складу злочи­ну, що здійснюється шляхом послідовного зістав­лення фактичних ознак скоєного з ознаками складу злочину, передбаченими кримінальним законом. При цьому може виявитися, що певна ознака, обов'язкова для даного складу злочину, відсутня. Це означає, що відповідальність за статтею, яка передбачає склад відповідного зло­чину, настати не може, кримінально-правова кваліфікація діяння як злочину не відбувається. Результатом такої кваліфікації є визнання відсутності ознак складу злочину.

Визнання відсутності складу злочину пов'я­зано з рядом юридично значущих дій. Вони сто­суються не лише прийняття відповідного проце­суального рішення та оформлення цього факту, а й вирішення ряду питань матеріального кри­мінального права. Останні пов'язані, зокрема з оцінкою поведінки інших учасників цього ж зло­чину, визначенням того, чи немає у скоєному

 

572          Глава 12

ознак якогось іншого злочину (злочинів), встановленням того, чи не підлягають застосуванню нормативні акти інших галузей права. Таким чином, констатація відсут­ності складу злочину далеко не завершує процес правової кваліфікації вчиненого.

При цьому в слідчо-прокурорській та судовій практиці зустрічається немало помилкових чи недостатньо обґрун­тованих рішень, тим більше, що відмова в порушенні та закриття кримінальних справ у зв'язку з відсутністю скла­ду злочину є поширеним явищем — воно щороку має місце в десятках, сотнях тисяч випадків1. Далеко не всі питан­ня, що виникають при цьому, вирішені в теорії криміналь­ного права, знайшли своє однозначне висвітлення в юри­дичній літературі, немало з них взагалі не привертали ува­гу дослідників.

Тому вивчення питань кваліфікації діянь, вчинених при відсутності ознак складу злочину, є теоретично акту­альним і практично значимим.