11.3. Кваліфікація при позитивній посткримінальній поведінці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

Значення позитив-             Вище відзначалося, що позитив-

ної посткриміналь- на посткримінальна поведінка вис-

ної поведінки       тупає підставою звільнення особи

від кримінальної відповідальності

за фактично вчинені діяння, які становлять закінчений злочин. Таке звільнення не впливає на кваліфікацію вже скоєного, не усуває його оцінку як злочину. Має місце лише специфічний правовий наслідок, позитивний для особи, яка після закінчення злочину діяла відповідно до вимог кримінального закону.

Загальні положен-              Кваліфікація при позитивній

ня кваліфікації при посткримінальній поведінці вклю-позитивній посткри-    чає в себе:

мшальній поведінці            і) кваліфікацію кримінальної

поведінки — діянь, щодо яких пе­редбачене звільнення від кримінальної відповідальності при наступній позитивній поведінці. При цьому, має бути констатовано, принаймні, таке:

діяння, підлягає кваліфікації за статтею (частиною

статті) Особливої частини КК, щодо якої встановлене

звільнення за умови посткримінальної поведінки;

діяння містить усі ознаки закінченого злочину;

2)             кваліфікацію посткримінальної поведінки. У свою

чергу це передбачає:

оцінку фактичних даних, які свідчать про вчинення

особою діянь, встановлених кримінально-правовою нормою,

яка регламентує даний вид посткримінальної поведінки;

встановлення відповідності між ознаками, які ха­

рактеризують фактичну поведінку особи після вчинення

злочину і умовами звільнення, передбаченими статтею

Особливої частини КК;

висновок, що у скоєному немає ознак добровільної

відмови чи дієвого каяття;

3)             остаточну оцінку діяння в цілому, яка полягає у виз­

нанні наявності підстав для звільнення від кримінальної

 

Кваліфікація посткримінальної поведінки    563

відповідальності або ж відсутності таких підстав і не­обхідність притягнення особи до кримінальної відпові­дальності.

Результат кваліфі-               Кваліфікація діяння, вчиненого

кації при ознаках за наявності ознак позитивної пост­позитивної посткри- кримінальної поведінки, може мати мінальноїповедінки    своїм результатом:

1) визнання, що наявні усі підста­ви для повного, остаточного і безумовного звільнення від кримінальної відповідальності за вчинене у зв'язку з по­зитивною посткримінальною поведінкою;

визнання того, що особа підлягає звільненню від

кримінальної відповідальності за певний злочин у зв'яз­

ку з позитивною посткримінальною поведінкою, водночас,

підлягає кримінальній відповідальності за інші діяння,

кваліфіковані як злочини;

встановлення наявності лише частини обов'язкових

ознак позитивної посткримінальної поведінки. Це має

своїм наслідком висновок про необхідність кваліфікації

скоєного як злочину, передбаченого відповідною статтею

Особливої частини КК;

оцінка скоєного як такого, що характеризується оз­

наками добровільної відмови чи дієвого каяття з відповід­

ною кримінально-правовою кваліфікацією.

Умови звільнення               Особа підлягає звільненню від

від кримінальної від- кримінальної відповідальності у повідальності при зв'язку з позитивною посткримі-позитивній посткри- нальною поведінкою тоді, коли на-мінальній поведінці    явна сукупність не лише вказаних

вище загальних ознак, а ще й ознак,

встановлених Особливою частиною КК щодо окремих зло­чинів. Ці ознаки стосуються насамперед поведінки особи після закінчення злочину. Кількість відповідних дій, їх характер різний для кожного з видів посягань, стосовно яких передбачене звільнення від кримінальної відпові­дальності при відповідній поведінці. Крім того, звільнен­ня від кримінальної відповідальності за аналізованою

36*

 

564          Глава 11

підставою пов'язується ще й з роллю особи у вчиненому злочині, тим, наскільки активною була її злочинна діяль­ність.

Сукупність ознак, які виступають підставою звільнен­ня від кримінальної відповідальності при позитивній по-сткримінальній поведінці, можна (за аналогією з іншими випадками, коли необхідно встановлювати сукупність пев­них ознак) називати складом позитивної посткриміналь­ної поведінки. Така назва акцентує увагу на тому, що:

повинні бути встановлені усі без винятку ознаки для

того, щоб констатувати наявність цього складу;

відсутність хоча б однієї з ознак означає відсутність

складу в цілому і неможливість застосування звільнення

від кримінальної відповідальності;

склади окремих видів позитивної посткримінальної

поведінки індивідуальні — для звільнення у кожному із

передбачених законом випадків потрібно встановлювати

окрему сукупність ознак.

Склади посткримінальної поведінки включають озна­ки, які:

позначають злочин, при вчиненні якого застосо­

вується звільнення;

визначають коло осіб, щодо яких допускається зас­

тосування звільнення;

характеризують поведінку особи в ході вчинення

злочину;

вказують на дії, які повинна вчинити особа, як умо­

ву звільнення;

додаткові умови, які не стосуються особи та її пове­

дінки.

Склади посткримі-              Як вже вказувалося, чинний КК

нальної поведінки, передбачає звільнення від кримі-

передбачені чин- нальної відповідальності у зв'язку з

ним КК  позитивною посткримінальною по-

ведінкою у 13 випадках. Умови

звільнення викладаються у останніх за порядком части­нах статей Особливої частини КК, які передбачають відпо­відальність за певні злочини. Тому для формування

 

Кваліфікація посткримінальної поведінки

 

565

 

складів посткримінальної поведінки потрібно звертатися як до диспозицій статей, які встановлюють відпові­дальність, так і до частин статей, присвячених умовам звільнення.

Для зручності та наочності результати аналізу чинно­го КК подані у таблиці.

Склади посткримінальної поведінки

 

Стаття

 

Вимоги до

Дії, які

 

КК, яка

 

 

повинна

 

передба-

Особа, яка підлягає

поведінки особи в ході

вчинити

Додаткові

чає

 

 

особа, як

умови

 

звільненню

вчинення

 

 

звіль-

 

 

умови

 

нення

 

злочину

звільнення

 

1

2

3

4

5

 

Громадяни

На виконання

Добровільно

 

 

н України

злочинного

заявив

 

 

(суб'єкт

завдання іно-

органам

 

111. Дер-

Wf ЯДТТЯ

цього злочину)

земної держа­ви, іноземної

державної влади про свій

 

Л\ dJfcs XI СІ

 

організації

зв'язок з ними

 

зрада

 

або їх пред-

та про

 

 

 

ставників нія-

отримане

 

 

 

ких дій не

завдання

 

 

 

вчинив

 

 

 

Особа

 

1) Припинен-

Внаслідок

 

(суб'єкт

 

ня діяльнос-

цього

 

цього

 

ті...;

(поведін-

 

злочину)

 

2) Добровільне

ки особи)

 

 

 

повідомлення

і вжитих

114.

 

 

органів влади

заходів

Шпи-

 

 

про вчинене

було

гунство

 

 

 

відвер-

 

 

 

 

нено

 

 

 

 

заподіян-

 

 

 

 

ня шкоди

 

 

 

 

інтересам

 

 

 

 

України

 

566

 

Глава 11

 

 


1

2

3

4

5

175.

Особа

 

Здійснено випла-

До притяг-

Неви-

(суб'єкт

 

ту заробітної пла-

нення до

плата

цього

 

ти, стипендії, пен-

криміналь

заробіт-

злочину)

 

сії чи іншої встанов-

ної відпо-

ної

 

 

леної законом ви-

відаль-

плати...

 

 

плати громадянам

ності

 

Особа, яка

 

1)сплатила

До при-

 

вперше

 

податки,збори

тягнення

212.

вчинила

 

(обов'язкові

до кримі-

Ухилен-

діяння,

 

платежі);

нальної

ня від

передбаче-

 

2) відшкодувала

відпові-

сплати

ні части-

 

шкоду, завдану

дальності

податків

ною

 

державі їх несвоє-

 

...

першою і

 

часною сплатою

 

 

другою цієї

 

(фінансові

 

 

статті

 

санкції, пеня)

 

255.

Особа, крім

 

1) добровільно за-

 

Ство-

організа-

 

явила про ство-

 

рення

тора або

 

рення злочинної

 

злочин-

керівника

 

організації або

 

ної

злочинної

 

участь у ній;

 

органі-

організації

 

2)активно сприяла

 

зації

 

 

її розкриттю

 

 

Особа, крім

Вчинення

1) добровільно по-

Якщо в

 

організа-

діяння,

відомила право-

діях

 

тора і

передба-

охоронний орган;

немає

 

керівника

ченого в

2) сприяла припи-

складу

 

 

ч. 4

ненню існування

іншого

258.

 

ст. 258 КК

або діяльності те-

злочину

Теро-

 

(участь у

рористичної гру-

 

ристич-

 

терорис-

пи чи організації

 

ний акт

 

тичній

або розкриттю зло-

 

 

 

органі-

чинів, вчинених у

 

 

 

зації)

зв'язку із створен-

 

 

 

 

ням або діяльніс-

 

 

 

 

тю такої групи чи

 

 

 

 

організації

 

 

Кваліфікація посткримінальної поведінки

 

567

 

 


1

2

3

4

5

260.

Створен­ня не передба­чених законом воєнізо­ваних або збройних форму­вань

Особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань

Вчинення дій, передба­чених ч. 1 або ч. 2 ст.260КК (участь у діяльності не передба­чених зако­ном воєнізо­ваних або збройних формувань)

1)добровільно вийшла з такого формування; 2) повідомила про його існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування

 

263. Неза­конне пово­дження зі зброєю

 

Вчинення злочину, пе­редбаченого ч. 1 або ч. 2 ст. 263 КК

Особа добро­вільно здала ор­ганам влади зброю, бойові припаси, вибу­хові речовини або вибухові пристрої

 

289. Неза­конне заволо-діння транс­портним засобом

Особа, яка вперше вчини­ла дії, перед­бачені цією статтею (за винятком випадків не­законного за-володіння транспортним засобом із за­стосуванням будь-якого насильства до потерпіло­го чи погро­зою застосу­вання такого насильства)

 

1) добровільно заявила про це правоохорон­ним органам; 2)повернула транспортний засіб власнику; 3) повністю відшкодувала завдані збитки

 

 

568

 

1

2

3

4

5

 

 

Вчинення

Особа

 

 

 

злочинів,

1) добровільно

 

307.

 

передбаче-

здала

 

Неза-

 

них ч. 1

наркотичні

 

 

 

ст. 307, ч. 1

засоби,

 

конне виробни­цтво...

 

ст. 309 КК

психотропні речовини або їх

 

 

 

 

аналоги і

 

нарко-

 

 

 

 

тичних

 

 

вказала джерело

 

засобів,

 

 

їх придбання; або

 

психо-

 

 

2) сприяла

 

тропних

 

 

 

 

 

 

 

розкриттю

 

речовин

 

 

 

 

 

 

 

злочинів,

 

або їх

 

 

 

 

 

 

 

пов'язаних з їх

 

аналогів

 

 

(наркотиків)

 

 

 

 

незаконним

 

 

 

 

обігом

 

309.

 

Вчинення

Особа

 

Неза-

 

ДІЙ,

добровільно

 

конне

 

передбаче-

звернулася до

 

вироб-

 

них ч. 1

лікувального

 

ництво...

 

ст. 309 КК

закладу і

 

нарко-

 

(незаконні

розпочала

 

тичних

 

дії щодо

лікування від

 

засобів,

 

наркотиків

наркоманії

 

психо-

 

без мети

 

 

тропних

 

збуту)

 

 

речовин

 

 

 

 

або їх

 

 

 

 

аналогів

 

 

 

 

без мети

 

 

 

 

збуту

 

 

 

 

 

Кваліфікація посткримінальної поведінки

 

569

 

 


1

2

3

4

5

 

 

Вчинення

Особа

 

 

 

Дій,

1) добровільно

 

 

 

передбаче-

здала

 

 

 

них ч. 2

прекурсори... і

 

 

 

ст. 311 КК

вказала джерело

 

 

 

 

їх придбання

 

311.

 

 

або

 

Неза-

 

 

2) сприяла

 

конне

 

 

розкриттю

 

вироб-

 

 

злочинів,

 

ництво...

 

 

пов'язаних з

 

прекур-

 

 

незаконним

 

сорів

 

 

обігом

 

 

 

 

прекурсорів,

 

 

 

 

наркотичних

 

 

 

 

засобів,

 

 

 

 

психотропних

 

 

 

 

речовин або їх

 

 

 

 

аналогів

 

 

Особа,

 

Після давання

Щодо цієї

 

яка дала

 

хабара

особи мало

 

хабар

 

добровільно

місце

 

 

 

заявила про те,

вимагання

369.

 

 

що сталося,

хабара.

Давання

 

 

органу,

До пору-

хабара

 

 

наділеному

шення

 

 

 

законом правом

кримі-

 

 

 

на порушення

нальної

 

 

 

кримінальної

справи

 

 

 

справи

щодо неї

Аналіз відповідних положень чинного КК свідчить, що умови звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній поведінці вкрай «різно-шерстні» , при їх викладенні законодавець не дотримував­ся будь-якої системи, не використав можливості сформу­лювати загальні норми про звільнення при окремих типо­вих проявах посткримінальної поведінки (добровільна

 

570          Глава 11

видача заборонених предметів, відмова від організованої співучасті, сплата обов'язкових платежів).

Значення додатко-              3 усіх умов звільнення від кри-

вих умов для квалі- мінальної відповідальності при по-фікації посткримі- зитивній посткримінальній пове-нальної поведінки      Дінці окремо слід зупинитися на

значенні тих, які у наведеній вище

таблиці вказані як додаткові. Це умови, що не пов'язані з поведінкою особи, яка вчиняє злочин і за яку підлягає звільненню. Вони стосуються:

службової діяльності працівників правоохоронних

органів — порушення ними кримінальної справи чи при­

тягнення до кримінальної відповідальності за дії, щодо

яких має місце посткримінальна поведінка;

діяльності компетентних органів щодо відвернення

заподіяння шкоди інтересам України (щодо шпигунства);

наявності в діях особи складу іншого злочину;

провокуючих дій особи, яка викликає злочинну по­

ведінку (вимагання і наступне давання хабара).

Саме використання таких умов в складі позитивної по-сткримінальної поведінки викликає заперечення, оскіль­ки їх наявність може й не охоплюватися виною особи, вона не може вплинути на їх наявність. Логічним було б обме­житися лише тими умовами, які залежать від поведінки особи, яка прагне «відмовитися» від уже вчиненого і дове­сти відповідними діями, що її діяння і вона сама втратили суспільну небезпеку. Однак, оскільки відповідні ознаки передбачені чинним КК, вони повинні встановлюватися в ході кримінально-правової кваліфікації посткримінальної поведінки.