11.2. Позитивна посткримінальна поведінка в системі інститутів кримінального права України

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

Поняття позитивної            Поняття позитивної посткримі-

посткримінальної нальної поведінки можна вивести

поведінки              насамперед із семантичного значен-

ня відповідного терміна, а також,

виходячи зі змісту правових норм, які утворюють даний кримінально-правовий інститут. Його аналіз свідчить, що для нього характерно:

вчинення закінченого злочину («кримінальної по­

ведінки»). При цьому особа може виступати як виконавець

злочину, а в ряді випадків — бути іншим співучасником.

При незакінченому злочині підставами звільнення є не ці

обставини, а інститут добровільної відмови, більш пільго­

вий для особи;

такий злочин відноситься законодавцем до тих, пра­

вові наслідки яких «погашаються» наступною поведін­

кою особи — позитивна посткримінальна поведінка має

кримінально-правове значення щодо доволі обмеженого

кола злочинів, визначеного законодавцем в Особливій ча­

стині КК;

виконання особою, яка вчинила злочин, чітко виз­

начених в КК дій, що оцінюються як позитивна — бажана

з точки зору інтересів держави і суспільства — поведінка.

Чинний КК передбачає таке звільнення у тринадцяти ви­

падках1;

1 Див.: ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 114, ч. З ст. 175, ч. 4 ст. 212, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 258, ч. 6 ст. 260, ч. З ст. 263, ч. 4 ст. 289, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 309, ч. 4 ст. 311, ч. З ст. 369 КК 2001 р.

 

560          Глава 11

4) заохочення особи, яка вчинила певний злочин до відповідної поведінки застосуванням звільнення від кримінальної відповідальності. Причому, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передба­чених Особливою частиною КК, є обов'язком, а не пра­вом правозастосовних органів, є остаточним, не обумов­лене вимогами до поведінки особи після здійснення

Позитивна посткри-           Встановлення ознак позитивної

мінальна поведінка посткримінальної поведінки повин-

і суміжні криміна- но поєднуватися з відмежуванням

льно-правові інсти- цього кримінально-правового інсти­

тути        туту від суміжних — дієвого каяття

та добровільної відмови від вчинен­ня злочину. Лише констатувавши, що скоєне не підлягає кваліфікації як названі суміжні явища, можна впевнити­ся у наявності саме позитивної посткримінальної пове­дінки.

Відмінність позитивної посткримінальної поведінки від дієвого каяття та добровільної відмови відображена у таблиці і полягає у такому:

1 У юридичній літературі відзначається, що необхідно розрізняти передумову звільнення від кримінальної відповідальності — вчинен­ня особою певного виду злочину; підставу звільнення від криміналь­ної відповідальності — посткримінальний юридичний факт, який змінює зміст кримінального правовідношення, та умови звільнення від кримінальної відповідальності — вимоги до подальшої поведінки особи після постановления рішення про її звільнення, від якої зале­жить остаточність такого звільнення (див.: Наден О. В. Спеціальні види звільнення особи від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. — Харків: Право, 2003. — С. 193). Виділення умов звільнення від кримінальної відповідальності при позитивній посткри -мінальній поведінці видається зайвим, принаймні, з позиції чинного КК, який в усіх випадках передбачає, що таке звільнення є остаточ­ним і безумовним.

 

Кваліфікація посткримінальноі' поведінки

 

561

 

 

 


Кримінально-правовий інститут, для якого

Розмежуваль-

характерною є відповідна ознака

на ознака

Добровільна відмова

Дієве каяття

Позитивна посткримі-

 

 

 

нальна поведінка

Види злочинів,

Будь-який

Як умисні, так

Злочини,сто-

при вчиненні

умисний

і необережні

совно яких таке

яких має місце

злочин

злочини

звільнення прямо

певний

 

 

передбачене

інститут

 

 

законом

Стадія розвит-

До моменту

Щодо як закін-

Після закінчення

ку злочину, на

закінчення

ченого, такі

злочину

якій можливе

злочину

незакінченого

 

застосування

 

злочину

 

Причини, які

Власна

Як власна воля

Власна(«добра»)

викликають

(«добра»)

особи, так і ви-

воля

відповідну

воля

мушене припи-

 

поведінку

 

нення злочину

 

особи

 

 

 

Спосіб

Дія у ряді

Лише дія

Дії, зміст яких

виконання

випадків і

 

для кожного виду

 

бездіяльність,

 

злочину прямо

 

зміст яких

 

визначений в КК

 

визначається

 

 

 

конкретними

 

 

 

обставинами

 

 

Правові

Є підставою

Є обставиною,

Є підставою

наслідки

непритягнен-

що пом'якшує

звільнення від

 

ня до кри-

відповідаль-

кримінальної

 

мінальної

ність,

відповідальності

 

відпові-

враховується

 

 

дальності

при

 

 

або звіль-

призначенні

 

 

нення від

покарання

 

 

неї притяг-

 

 

 

нутих осіб

 

 

36 — 6-529

 

562          Глава И