ГЛАВА 7 Подолання конкуренції і колізії статей закону в ході кримінально-правової кваліфікації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

У попередніх розділах цієї праці розглядали­ся питання кваліфікації у випадках, коли у вчи­ненні одного злочину бере участь кілька осіб та коли одна особа вчиняє кілька злочинів, тобто, коли має місце співучасть у злочині чи мно­жинність злочинів. У правозастосуванні зустрі­чаються й інші ситуації — коли вчинено один злочин, який передбачений одночасно двома чи більше статтями (частинами, пунктами статей) закону, або ж різні статті закону неоднаково рег­ламентують вирішення одного і того ж питання. Ці ситуації становлять собою конкуренцію або колізію в праві.

Наприклад, вбивство державного діяча у зв'язку з його державною діяльністю підпадає під ознаки, які закріплені не лише в ст. 112 КК «Посягання на життя державного чи громадського діяча», а й в п. 8 ч. 2 ст. 115 КК «Умисне вбивство» (а саме, особи у зв'язку з виконанням цією особою службового обов'язку), а якщо цей державний діяч є Головою чи суддею Вер-

 

Подолання конкуренції і колізії статей закону в ході кримінально-правової...        383

ховного Суду України або вищих спеціалізованих судів України або Генеральним прокурором України — то й в ст. 379 чи ст. 348 КК. Нерідко, вчинення одного злочину виступає як спосіб вчи­нення іншого. Зокрема, вчинення розбою поєднано із заподіян­ням тілесних ушкоджень, хуліганство звичайно полягає у пося­ганнях проти особи або знищенні чи пошкодженні майна тощо. А це знову ж таки означає, що діяння одночасно підпадає під оз­наки кількох кримінально-правових норм, передбачених різни­ми статтями Особливої частини КК.

Коло випадків, коли посягання передбачене одночас­но кількома кримінально-правовими нормами, доволі широке. Причому, в КК 2001 р. їх кількість, порівняно з раніше чинним кримінальним законодавством, збільши­лася. Це пояснюється не лише загальним зростанням об­сягу Особливої частини КК, більшою диференціацією його норм, а й тим, що недавно завершена кодифікація прово­дилася без належного врахування можливої конкуренції статей закону, не ставилося завдання максимально скоро­тити кількість випадків невиправданої конкуренції, допу­щена невідповідність між статтями Загальної і Особливої частини КК.

Тобто, особа, яка застосовує кримінально-правові нор­ми, доволі часто зустрічається з необхідністю визначити, якій з кількох норм, що «підходять» до даного випадку, слід віддати перевагу, в яких випадках достатньо інкри­мінувати порушення однієї норми, а коли потрібно оціню­вати скоєне як злочин, передбачений двома чи більше стат­тями Особливої частини КК. Вирішення цих питань по­в'язане з певними труднощами, обумовленими тим, що:

хоча відповідні правила в своїй основі вироблені ще

давньоримськими юристами, вони досі не отримали зако­

нодавчої регламентації — в КК немає правил, які б визна­

чали порядок правозастосування при конкуренції норм;

систематизовані роз'яснення Пленуму Верховного

Суду України з цих питань поки що відсутні. Існуючі ж

стосуються часткових випадків, інколи вони суперечать

загальновизнаним і апробованим протягом сторіч поло­

женням (наприклад, про те, що скоєне не може кваліфі­

куватися одночасно за спеціальною і загальною нормами);

 

384          Глава 7

— теоретична розробка питань кваліфікації при кон­куренції кримінально-правових норм поки що перебуває на початковій стадії. Досить зазначити, що з цієї пробле­матики в Україні захищена лише одна кандидатська ди­сертація1, за її результатами видана монографія2. Питан­ня ж колізії статей закону взагалі по суті не піддавалися теоретичному аналізу в науці кримінального права Ук­раїни.

Внаслідок цього багато питань кваліфікації при кон­куренції і колізії кримінально-правових норм взагалі не досліджено або ж вирішуються суперечливо. Практика не отримала від науки чітко сформульованих і однозначних рекомендацій щодо вирішення питань кримінально-пра­вової кваліфікації при конкуренції статей закону та у ви­падках колізій.

Як чи не неминучий наслідок вказаних труднощів ква­ліфікація при конкуренції та колізії кримінально-право­вих норм часто пов'язана з труднощами та викликає слідчі і судові помилки. Вони полягають у тому, що застосовуєть­ся не та стаття Особливої частини, яку належить інкримі­нувати, безпідставно здійснюється кваліфікація за кілько­ма статтями чи, навпаки, скоєне не отримує повної оцін­ки. З викладеного випливає, що вирішення питань кваліфікації при конкуренції та колізії кримінально-пра­вових норм пов'язане із застосуванням принципів кримі­нально-правової кваліфікації, зокрема, її точності, недо­пустимості подвійного інкримінування, повноти кваліфі­кації.

Відзначені обставини і викликають необхідність окре­мо зупинитися на питаннях кваліфікації у випадках кон­куренції та колізії статей закону.

1              Марін О. К. Конкуренція кримінально-правових норм: Дис. ...

канд. юрид. наук. — Львів, 2001. — 216 с

2              Марін О. К. Кваліфікація злочинів при конкуренції криміналь­

но-правових норм. — К.: Атіка, 2003. — 224 с

 

Подолання конкуренції і колізії статей закону в ході кримінально-правової...        385