Анотація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

В. О. Навроцький

ОСНОВИ

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Навчальний посібник

 

.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

 

Київ Юрінком Інтер

2006

 

ББК 67.9(4УКР)308я73 Н15

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/12-538 від 15.02.2006 р.)

Рекомендовано рішенням Вченої ради Львівського

державного університету внутрішніх справ

від 28 грудня 2005 р.

Рецензенти

Яценко С. С — доктор юридичних наук, професор Київсь­кого національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент АПрН України, суддя Конституційно­го Суду України у відставці;

Фесенко Є. В. — доктор юридичних наук, зав. кафедри кримінального та адміністративного права Академії адво­катури України;

Єфремов С. О. — кандидат юридичних наук, доцент юри­дичного факультету Київського національного універси­тету імені Тараса Шевченка

Науковий редактор Ковальський В. С. — кандидат юридичних наук

Навроцький В. О.

Н15 Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 704 с.

ISBN 966-667-222-7

Аналізуються загальні положення кримінально-правової кваліфікації — її поняття, підстави та принципи, а також пи­тання кваліфікації окремих типів діянь, передбачених Кри­мінальним кодексом України, — кваліфікації злочинів з ура­хуванням стадії їх вчинення, вчинених у співучасті, множин­ності злочинів тощо.

Для науковців, студентів юридичних вищих закладів ос­віти, юристів-практиків.

ББК 67.9(4УКР)308я73

©   Навроцький В. О., 2006

ISBN 966-667-222-7              © Юрінком інтер, 2006