ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 

 

 

 

Цивільне процесуальне право в системі права України.

Особливості предмету і методу цивільного процесуального права.

Види проваджень у цивільному процесі (в суді першої інстанції), їх особливості.

Порівняльна характеристика позовного провадження та провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин.

Порівняльна характеристика провадження по справах, що виникають з адміністративних правовідносин, та окремого провадження.

Порівняльна характеристика окремого та позовного провадження.

Принципи цивільного процесуального права.

Конституційні принципи цивільного процесуального права.

Принципи цивільного процесуального права, закріплені в законодавстві про цивільне судочинство.

Принцип законності як гарант здійснення правосуддя.

Принцип національної мови судочинства. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.

Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону. Порядок його реалізації в судах України.

Принцип рівності перед законом і судом. Порядок його реалізації в судах України.

Принцип диспозитивності. Його значення при вирішенні цивільних справ.

Принцип об’єктивної істини.

Принцип рівності сторін. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.

Принцип раціональної процесуальної форми. Його значення при вирішенні цивільних справ.

Принцип безпосередності судового розгляду справи. Порядок його реалізації в судах України. Наслідки порушення цього принципу.

Стадії цивільного процесу.

Цивільні процесуальні правовідносини. Їх відмінність від інших правовідносин

Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

Об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

Сторони в цивільному процесі.

Позивач як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин на всіх стадіях процесу.

Відповідач як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин на всіх стадіях процесу.

Права й обов’язки сторін у цивільному процесі.

Неналежна сторона в цивільному процесі.Порядок визначення неналежності. Особливості процесуального становища.

Неналежний відповідач. Порядок заміни неналежного відповідача. Юридичні наслідки.

Неналежний позивач. Порядок заміни неналежного позивача. Юридичні наслідки.

Процесуальна співучасть: поняття, форми, значення. Відмінність співучасників від третіх осіб.

Процесуальне правонаступництво. Відмінність правонаступництва від заміни неналежної сторони.

Поняття і види третіх осіб.

Порядок вступу у справу третіх осіб із самостійними вимогами. Їх права та обов’язки. Відмінність від співучасників.

Порядок вступу у справу третіх осіб без самостійних вимог. Їх права та обов’язки. Особливості процесуального становища третіх осіб без самостійних вимог.

Участь у цивільному процесі прокурора.

Завдання прокуратури у цивільному процесі.

Форми участі прокурора у цивільному процесі.

Участь у цивільному процесі органів держави, місцевого самоврядування та інших осіб, які захищають права громадян у суді.

Форми участі у цивільному процесі органів держави та місцевого самоврядування.

Поняття та значення представництва в цивільному процесі.

Законне представництво: підстави виникнення, обсяг повноважень, їх підтвердження в суді.

Договірне представництво: поняття, підстави виникнення.

Повноваження договірних представників та їх належне оформлення.

Особи, які не можуть бути представниками в суді.

Процесуальні строки: поняття, значення, види.

Процесуальні строки, визначені законом.

Процесуальні строки, встановлені судом.

Обчислення процесуальних строків.

Продовження, поновлення та переривання процесуальних строків.

Поняття та види судових витрат у суді.

Державне мито: поняття, підстави стягнення.

Звільнення від сплати державного мита.

Повернення державного мита.

Витрати, пов’язані з розглядом справи.

Розподіл судових витрат.

Санкції цивільного процесуального права.

Судові штрафи. Їх відмінність від адміністративних штрафів.

Відшкодування майнових збитків.

Поняття і види доказів у цивільному процесі.

Письмові докази.

Речові докази.

Показання свідків як засіб доказування.

Висновки експертів як засіб доказування.

Пояснення сторін і третіх осіб як засіб доказування.

Забезпечення доказів.

Поняття, значення та види підвідомчості цивільних справ суду.

Поняття, значення та види підсудності в цивільному процесі.

Функціональна підсудність. Наслідки порушення правил функціональної підсудності.

Родова підсудність. Наслідки порушення правил родової підсудності.

Територіальна підсудність. Наслідки порушення правил територіальної підсудності.

Загальна територіальна підсудність як один із видів територіальної підсудності.

Альтернативна територіальна підсудність як один із видів територіальної підсудності.

Підсудність за зв’язком справ як один із видів територіальної підсудності.

Договірна підсудність як один із видів територіальної підсудності.

Виключна територіальна підсудність як один із видів територіальної підсудності.

Наслідки порушення правил підсудності.

Передача справи із одного суду до іншого в межах України.

Поняття позову, його елементи.

Предмет позову як обов’язковий елемент позовної заяви.

Підстава позову як обов’язковий елемент позовної заяви.

Зміст позову як обов’язковий елемент позовної заяви.

Види позовів.

Право на пред’явлення позову.

Позовна заява, її форма та зміст. Особливості змісту по-

 

зовної заяви по окремих категоріях справ.

Підстави відмови в прийнятті позовної заяви.

Зміни в позовній заяві.

Відмова від позову. Юридичні наслідки відмови від позову.

Визнання позову. Юридичні наслідки визнання позову.

Мирова угода сторін. Відмінність мирової угоди від визнання позову та відмови від позову.

Об’єднання і роз’єднання позовів.

Захист інтересів відповідача.

Заперечення проти позову: матеріально-правові, процесуально-правові.

Зустрічний позов. Спільні та відмінні риси основного та зустрічного позовів.

Забезпечення позову: поняття, значення,способи та їх загальна характеристика.

Порядок забезпечення позову.

Підготовка справи до судового розгляду як обов’язкова самостійна стадія цивільного процесу.

Процесуальні дії судді по підготовці справи до судового розгляду. Особливості підготовки справи до розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях.

Процесуальна діяльність осіб, які беруть участь у справі, в стадії підготовки справи до судового розгляду. Особливості підготовки справи до розгляду в апеляційній та касаційній інстанціях.

Поняття та значення стадії судового розгляду справи.

Підготовча частина судового засідання.

Розгляд цивільної справи по суті.

Судові дебати.

Наслідки неявки у судове засідання особи, яка бере участь у справі.

Постановлення та оголошення судового рішення.

Негайне виконання судового рішення.

Відкладення судом розгляду справи: підстави, строки, порядок оформлення.

Зупинення провадження в справі: підстави та правові наслідки.

Закриття провадження в справі: підстави та правові наслідки.

Залишення заяви без розгляду: підстави та правові наслідки.

Протокол судового засідання: зміст, значення, порядок ведення.

Суть і значення судового рішення. Відмінність судового рішення від рішень адміністративних органів.

Питання, які вирішує суд при ухваленні судового рішення.

Умови набрання чинності рішенням суду.

Законність і обґрунтованість рішення суду та інші вимоги до судового рішення.

Усунення недоліків судового рішення судом, який його постановив.

Ухвали суду першої інстанції.

Особливості розгляду справ, що виникають з адміністративно-правових відносин.

Поняття і суть окремого провадження.

Порядок порушення в суді справ окремого провадження.

Особливості розгляду справ про визнання особи недієздатною та про поновлення у дієздатності.

Розгляд справ про визнання громадянина безвісно від-

 

сутнім або оголошення його померлим.

Справи про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану.

Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Порядок розгляду справ про поновлення прав на втрачені цінні папери.

Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.

Рішення та ухвали, на які може бути подана апеляційна скарга чи подання. Строки апеляційного оскарження.

Форма і зміст апеляційної скарги. Її відмінність від по-

 

зовної заяви.

Підготовка апеляційного розгляду справи.

Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Повноваження суду апеляційної інстанції.

Наслідки розгляду справи в апеляційному порядку.

Підстави для скасування чи зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.

Право касаційного оскарження. Порядок його реалізації.

Форм і зміст касаційної скарги. Строки її подачі. Відмінність змісту касаційної та апеляційної скарги.

Підготовка касаційного розгляду справи.

Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

Повноваження суду касаційної інстанції.

Порядок постановлення рішень та ухвал судом касаційної інстанції.

Ухвали та рішення суду касаційної інстанції.

Підстави для перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Підстави для перегляду справ у зв’язку з винятковими обставинами.

Форма і зміст заяви про перегляд рішення чи ухвали в зв’язку з нововиявленими чи винятковими обставинами. Строки її подачі.

Право на порушення провадження в справі в зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

Поняття та значення виконавчого провадження. Органи примусового виконання.

Сторони у виконавчому провадженні. Їх права та обов’язки.

Виконавчі документи та строки пред’явлення їх до примусового виконання.

Звернення судового рішення до виконання.

Способи і порядок виконання рішення.

Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу і порядку виконання рішень.

Обов’язок державного виконавця зупинити виконання рішень.

Право державного виконавця зупинити виконання рішень.

Закриття виконавчого провадження.

Поворот виконання.