ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

 

Тема 1. Предмет і система цивільного

 

процесуального права

ПЛАН

1. Форми захисту прав і законних інтересів громадян та організацій.

2. Сутність правосуддя у цивільних справах.

3. Поняття цивільного процесуального порядку захисту особистих прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб.

4. Поняття цивільного судочинства.

5. Поняття цивільного процесуального права та його місце у правовій системі України.

6. Джерела цивільного процесуального права України.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити, які законодавчі акти з названих належать до джерел цивільного процесуального права:

— Конституція України;

— Цивільний процесуальний кодекс України;

— Кримінальний процесуальний кодекс України;

— Кодекс про шлюб і сім’ю України;

— Закон України «Про власність»;

— Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду».

Визначити місце в правовій системі та юридичне значення постанов пленуму Верховного суду України.

Задача 1

Між Нечаєм та Петренком виник спір з приводу суміжного землекористування.

Які форми захисту їхніх прав можливо застосувати?

Задача 2

Нудьга, який ніде не працює і не має певного місця проживання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мусію на праві приватної власності.

Який порядок захисту порушеного права Мусія?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України. — К., 1996.

Цивільний процесуальний кодекс України (станом на 1 серпня 2001 р.).

Цивільне процесуальне право України: Підр. для юрид. вузів і фак. / В. В. Комаров та ін.. — Х., 1999.

Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права. — Х., 1992. — С. 34—37.

Алексеева Л. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Сов. юстиция. — 1991. — № 14 — С. 2—7.

Адилкариев Х. Судебная практика как источник права? // Сов. юстиция. — 1991 — № 14 — С. 2—4.

Онопенко В. Судова система України потребує реформування // Урядовий кур’єр. — 1994. — № 134—135.

Телятник Л. Права людини, їх захист та вдосконалення процесуального законодавства // Закон і бізнес. — 1994. — № 33.

Чечот Д. М. Как защитить свое право (юридические советы гражданам). — М., 1988. — С. 18—20.

Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. — М., 1968. — С. 54—56.

Щеглов В. Н. Единство гражданского процесса и его объект // Труды ВЮЗИ. — М., 1977. — Т. 71. — С. 26—34.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

ПЛАН

1. Поняття та значення принципів цивільного процесуального права України.

2. Система принципів цивільного процесуального права Укра­їни та їх класифікація.

3. Конституційно-правові принципи цивільного процесу в Україні.

4. Принципи, що закріплені в законодавстві про судочинство.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Скласти схему принципів цивільного процесуального права України.

Розкрити зміст поняття неможливості процесуального сумісництва.

Записати можливі варіанти складу суду по розгляду цивільної справи.

Задача 1

Лемке з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого в 1995 р. народилася дитина. Згодом Лемке залишив сім’ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред’явила позов про стягнення з нього аліментів. Лемке не володів українською мовою, відшукати перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорською мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Лемке. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Лемке подав касаційну скаргу, посилаючись на те, що Олеша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст процесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Яким має бути рішення суду касаційної інстанції?

Задача 2

Кобрин пред’явив позов до Чуба про відшкодування шкоди і просив викликати в судове засідання громадянина з Новосибірська, який був єдиним свідком автопригоди, внаслідок чого пошкоджено автомобіль Кобрина. Беручи до уваги значну відстань від Києва, суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.

Чи відповідають дії судді вимогам принципу безпосередності?

Задача 3

Під час розгляду позову Дармограя до підприємства «Квант» про стягнення винагороди за винахід представник відповідача заявив клопотання про слухання справи у закритому засіданні, оскільки винахід є державною таємницею. Не погоджуючись, позивач просив суд витребувати й ознайомитися з переліком даних, що становлять державну таємницю, оскільки його винахід не має із цим нічого спільного.

Суд відхилив клопотання відповідача, розглянув справу по суті й запропонував сторонам ознайомитися з текстом рішення на другий день.

Як оцінити дії суду?

Задача 4

Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив членові міського суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки захворів.

Як оцінити дії суддів?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України. — К., 1996.

Коментар до Конституції України. — К., 1997.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Цивільне процесуальне право / За ред. В. В. Комарова. — Х., 1992.

Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право. — К., 1997.

Авдюков М. Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. — М., 1970. — С. 177—180.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. — Х., 1993. — С. 14—16.

Ломоносова Е. Применение аналогии в гражданском процессе // Сов. юстиция. — 1973. — № 22. — С. 12—13.

Лучинский В. К. О единообразном толковании и применении Основ гражданского судопроизводства / Сов. гос-во и право. — 1972. — № 4. — С. 48—50.

Тема 3. Цивільні процесуальні правовідносини

ПЛАН

1. Предмет цивільного процесуального права. Поняття цивільних процесуальних відносин.

2. Суб’єкти цивільних процесуальних відносин.

3. Зміст цивільних процесуальних відносин.

4. Об’єкт цивільних процесуальних відносин.

5. Метод правового регулювання цивільних процесуальних відносин.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Скласти схему структури цивільних процесуальних правовідносин.

Визначити передумови для виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

Задача 1

Рідні брати Рожок Василь та Рожок Борис не змогли дійти згоди у питанні про поділ будинку, що належав їм на праві спільної власності. Вони звернулися з проханням вирішити спір між ними: а) до районного суду; б) до голови вуличного комітету; в) до сусіда, якого вважали досвідченою і поміркованою особою.

Чи виникають цивільні процесуальні правовідносини і в якому конкретно випадку?

Задача 2

В яких із наведених далі випадків мають місце цивільні процесуальні правовідносини?

1) господарський суд м. Києва розглянув спір між ТОВ «Арго» та АТ «Атек» про стягнення неустойки за договором поставки;

2) Шевченківський районний суд м. Києва розглянув спір між громадянками Бова О. та Крижанівською Л. про стягнення суми боргу за договором позики;

3) Комісія з трудових спорів підприємства «Виробник» розглянула спір між засновником підприємства та комірником;

4) Соловіївська сільська рада розглянула спір про межу земельних ділянок між мешканцями села Митусем та Огризком.

Нормативно-правові акти та література

Конституція України. — К., 1996.

Коментар до Конституції України. — К., 1997.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Цивільне процесуальне право / За ред. В. В. Комарова. — Х., 1992.

Комаров В. В. Предмет цивільного процесуального права: Текст лекцій. — Х., 1992. — С. 35—40.

Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право. — К., 1997.

Щеглов В. Н. Гражданское процессуальное правоотношение. — М., 1966.

Тема 4. Сторони в цивільному процесі

ПЛАН

1. Поняття сторін у цивільному процесі.

2. Процесуальні права й обов’язки сторін у цивільному процесі.

3. Процесуальна співучасть.

4. Заміна неналежної сторони.

5. Процесуальне правонаступництво.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити перелік осіб, які можуть брати участь у цивільному процесі.

Назвати процесуальні права та обов’язки позивача у цивільній справі.

Визначити порядок заміни неналежної сторони в цивільному процесі.

Задача 1

Рішенням Броварського райсуду Київської області стягнуто з АТП «Автоперевезення» на користь неповнолітнього Мисика П. відшкодування 10 000 грн за шкоду, завдану йому в ДТП з вини водія АТП.

Чи наділені сторони зазначеного спору цивільною процесуальною правоздатністю?

Чи зміниться відповідь у разі, якщо Мисик П. є повнолітнім громадянином?

Задача 2

Божок пред’явив позов до 15-річного Адамчука про стягнення 30 грн, взятих останнім у борг. Дядько Адамчука пред’явив зустрічний позов від імені небожа до Божка про зобов’язання по-

 

вернути взятий у племінника фотоапарат. Суддя постановив ухвалу про відмову в прийнятті позовних заяв як від Божка, посилаючись на те, що він пред’являє позов до недієздатного, так і від дядька Адамчука, аргументуючи це відсутністю в нього довіреності на ведення справи.

Чи правомірна ухвала суду?

Задача 3

Наймачі жилого приміщення Демидась та Косило пред’явили позов про виселення подружжя Уляників, що мешкали у цій же квартирі, у зв’язку із систематичним порушенням ними правил співжиття, пияцтвом, вчиненням сварок, образами сусідів.

Чи має місце процесуальна співучасть? Якщо так, то якого саме виду?

Чи може брати участь у цій справі житловий орган і яке буде його процесуальне положення?

Задача 4

Корж пред’явив позов до Тарасенка про стягнення 2000 грн у рахунок відшкодування шкіряного пальто, зданого ним у гардероб готелю «Україна». Приймаючи позовну заяву, суддя пояснив позивачу, що охоронець гардеробу Тарасенко не є належним відповідачем і що його слід замінити. Позивач не дав своєї згоди на заміну відповідача.

Визначте осіб, що беруть участь у справі. Яке їх процесуальне становище?

Який порядок заміни неналежної сторони ?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 1—2.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 р. (з наступними змінами);

«Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України» від 19 вересня 1975 р. № 9.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Васильченко Н. М. Процессуальное положение ответчика в гражданском судопроизводстве. — Х., 1979.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України. — Х., 1992.

Шакарян М. Субъекты советского гражданского процессуального права. — М., 1970. — С. 23—24.

Якубов С. А. Субъекты советского гражданского процессуального права. — Ташкент., 1973. — С. 250—253.

Зайцев И. Истцу и ответчику — равные процессуальные условия // Сов. юстиция. — 1992. — № 19—20. — С. 14—15.

Тема 5. Треті особи в цивільному процесі

ПЛАН

1. Поняття третіх осіб у цивільному процесі.

2. Види третіх осіб у цивільному процесі.

3. Треті особи без самостійних вимог.

4. Статус третіх осіб, що заявляють самостійні вимоги.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Розкрити основні ознаки інституту третіх осіб.

Визначити процесуальні відмінності третіх осіб від сторони в цивільному процесі.

Дати загальну характеристику видів третіх осіб у цивільному процесі.

Задача 1

Громадянка Драч О. звернулася до суду з позовом до Драча В. про стягнення аліментів на утримання їхньої дочки Тетяни, 8 років, оскільки відповідач не надає матеріальної підтримки. Одночасно до суду звернулася Агрус О., колишня дружина Драча В., з проханням допустити її до участі в справі як третю особу, оскільки їй відомо, що сторони шлюбу не розривали, проживають однією сім’єю; а позов, на її погляд, подано з метою зменшити розмір аліментів, які вона одержує від відповідача на користь дочки Ірини 13 років. Ухвалою суду Агрус О. допущена до участі у справі як третя особа.

Чи правильні дії суду? Які основні ознаки інституту третіх осіб? Чим вони процесуально відрізняються від сторін?

Задача 2

Дайнега звернувся до суду з позовом до Міняйла про стягнення шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я, зазначивши в позовній заяві, що Міняйло вчинив наїзд на нього, керуючи автомобілем, що належить ДАІ. Внаслідок цієї події Дайнега тривалий час лікувався, втратив працездатність, зменшився його заробіток. У зв’язку з цим він просив стягнути з Міняйла вартість придбаних на лікування ліків та різницю в заробітній платні.

При розгляді справи суд дійшов висновку, що належним відповідачем є не Міняйло, а власник автомобіля (ДАІ), і оголосив Дайнезі про необхідність заміни неналежного відповідача належним, на що Дайнега згоди не дав. Суд закрив провадження по справі за відсутністю у позивача права на позов.

Чи є порушення закону при розгляді справи? Яким має бути процесуальне становище сторін по справі?

Задача 3

Підприємство «АТЕК» пред’явило позов до Дармохода про виселення з квартири, яку він займає, на час капітального ремонту будинку. В процесі підготовки справи до розгляду суддя роз’яснив представнику підприємства, що до участі у справі обов’язково мають бути залучені члени сім’ї наймача.

Чи буде в даному випадку обов’язкова співучасть? Якщо так, то на чиїй стороні? Чи позбавить дружину та інших членів сім’ї права заперечувати проти позову про виселення визнання Дармоходом позову?

Задача 4

Возивода пред’явила позов до Омеляна про стягнення відшкодування у розмірі 200 грн. Позивачка зазначала, що дочка відповідача заподіяла їй тілесні ушкодження, внаслідок чого вона тривалий час хворіла, була переведена на легшу роботу і втратила заробіток. Посилаючись на те, що дочку відповідача звільнено від кримінальної відповідальності у зв’язку з психічним захворюванням, позивачка просила стягнути з її батька зазначену суму. За висновком судово-психіатричної експертизи дочка відповідача в момент нанесення побоїв Возиводі перебувала в нео­судному стані. Рішенням районного суду справу вирішено на користь позивачки. Судова колегія в цивільних справах обласного суду, скасовуючи рішення, зазначила в ухвалі, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з психічною хворобою не є підставою для притягнення до цивільної відповідальності батьків заподіювача шкоди.

За яких умов і в якому порядку у даній справі можливе притягнення одного з батьків як відповідача? Хто буде належним відповідачем у даному випадку?

Задача 5

Головій на прохання свого товариша Сабадаша позичив для нього в Русина 1000 грн строком на 3 місяці. Після закінчення строку Русин пред’явив позов до Головія про повернення боргу. Головій позову не визнав і просив притягнути до участі у справі Сабадаша, який, на його думку, і порушив права позивача.

У якості кого може брати участь по справі Сабадаш?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 1—2.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 р. (з наступними змінами);

«Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України» від 19 вересня 1975 р. № 9.

Комаров В. В. Цивільне процесуальне право України. — Х., 1992.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право України. — 1997. — № 11.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 48—54.

Ильинская И. М. Участие третьих лиц в гражданском процессе. — М., 1982. — С. 72.

Васильєв С. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, заподіяної при виконанні трудових обов’язків // Право України. — 1996. — № 6.

Фурса С. Участь заінтересованих осіб у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення (з точки зору можливості порушення ними спору про право) // Право України. — 1997. — № 2.

Теми 6—7. Участь у цивільному процесі

 

прокурора, органів держави, органів місцевого

 

самоврядування і окремих громадян,

 

які захищають права інших осіб

ПЛАН

1. Завдання прокуратури при здійсненні правосуддя в цивільних справах.

2. Підстави для участі в цивільному процесі прокурора.

3. Порушення прокурором справи в судовій інстанції.

4. Права та обов’язки прокурора в цивільному процесі.

5. Підстави для участі в цивільному процесі представників органів держави, органів місцевого самоврядування і окремих громадян, що захищають права інших осіб.

6. Оформлення повноважень представників органів держави та місцевого самоврядування.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Скласти цивільний позов від імені прокурора про позбавлення громадянина батьківських прав.

Скласти довіреність від імені профспілкового органу на ведення уповноваженою ним особою справи в суді.

Задача 1

До прокурора Шевченківського району м. Києва надійшли матеріали про те, що Ткачук не надає матеріальної допомоги неповно-

 

літньому синові Олексію, який проживає разом з ним та навчається в першому класі середньої школи. Мати Олексія померла, а сам Ткачук—батько зловживає спиртними напоями, не працює.

Як має діяти прокурор у даній ситуації?

Задача 2

Прокурор Бориспільського району пред’явив позов до АТП-352 про поновлення на роботі в попередній посаді звільненої Коваль О. та стягненні на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу. Під час розгляду справи Коваль О. та представник АТП уклали мирову угоду та просили суд затвердити її, тому що адміністрація зобов’язується добровільно надати Коваль роботу на підприємстві.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти мирової угоди, посилаючись на те, що в укладенні мирової угоди прокурор не брав участі, хоча саме він подавав позов для захисту інтересів Коваль. Проте суд мирову угоду затвердив.

Визначте, яке процесуальне становище прокурора у даній справі?

Сформулюйте точку зору прокурора з приводу затвердження мирової угоди.

Чи буде обґрунтованою касаційна скарга на дану ухвалу суду?

Задача 3

Кооператив «Агронавт» звернувся до суду з позовом до сторожа промислового складу про стягнення з нього 4 тис. грн — відшкодування за шкоду, завдану пожежею, що виникла з вини відповідача.

У суді інтереси позивача представляв бухгалтер, у довіреності якого було зазначено, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. В судовому засіданні він відмовився від позову, і суд справу провадженням закрив.

Чи правильна ухвала суду? Який вид представництва має місце?

Як у даному випадку повинні бути оформлені повноваження представника для участі його в суді?

Задача 4

До суду звернувся громадянин Брик, голова гаражно-будівельного кооперативу (ГБК) «Сокіл», з позовом від імені ГБК про стягнення з члена кооперативу Онищенка відшкодування у сумі 1600 грн за шкоду, завдану порушенням правил користування електроприладами. Голова кооперативу в судовому засіданні пояснив, що виступає у справі без довіреності, оскільки він є головою кооперативу і додаткового підтвердження його повноважень на ведення справи в суді не потрібно.

Чи правильною є позиція голови ГБК? Яке рішення повинен прийняти суд?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Тертышников В. И. Гражданский процесс: Курс лекций. — Х., 1994.

Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. — 1997. — № 1.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 67—80.

Шишкін В. Прокуратура і правосуддя в суверенній Україні // Право України. — 1992. — № 1. — С. 6—8.

Тема 8. Представництво в цивільному процесі

ПЛАН

1. Поняття представництва в цивільному процесі України.

2. Види представництва в цивільному процесі.

3. Умови для здійснення представництва в цивільному процесі.

4. Процесуальні права й обов’язки представника.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Назвати всі відомі види представництва в цивільному процесі.

Визначити встановлені законом обмеження щодо представництва в цивільному процесі.

Скласти договір доручення на ведення цивільної справи в суді адвокатом.

Скласти довіреність на ведення цивільної справи в суді адвокатом від імені юридичної особи.

Задача 1

Прокурор Шевченківського району м. Києва звернувся до суду з позовом до громадянки Підгірної про позбавлення її материнських прав щодо неповнолітнього сина Романа. Одночасно до суду з позовом звернувся також батько дитини Підгірний, який просив передати сина йому на виховання і зазначив, що позивачем у справі має бути саме він, а не прокурор.

Яким є процесуальне становище осіб, котрі беруть участь у справі?

В якості кого може взяти участь у справі Підгірний?

Задача 2

Підприємство звернулося до суду з позовом до охоронця про стягнення з нього 15 тис. грн відшкодування за шкоду, завдану пожежею, яка виникла з вини відповідача. В суді інтереси позивача представляв бухгалтер, в довіреності якого було вказано, що йому доручено вести справу з усіма правами позивача. В судовому засіданні він відмовився від позову, і суд справу провадженням припинив.

Чи правильні дії суду? Який вид представництва має місце?

Як оформляються повноваження представника для участі в судовому засіданні?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 12.

Закон України «Про адвокатуру» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 9.

Штефан М. И., Дрижчаная Е. Г., Гусев Е. В. Представительство граждан в суде. — К., 1991.

Тертышников В. И. Гражданский процесс: Курс лекций. — Х., 1994.

Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. — М., 1984.

Руденко М., Глаговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді (теоретичний і практичний аспекти) // Право України. — 1997. — № 1.

Атамась Т. Функції адвоката в цивільному судочинстві // Право України. — 1997. — № 6.

Тема 9. Процесуальні строки

ПЛАН

1. Поняття процесуальних строків та їх види.

2. Обчислення процесуальних строків.

3. Продовження та поновлення процесуальних строків.

4. Переривання процесуальних строків.

5. Строки підготовки та строки розгляду справ.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити основні правила обчислення строків у цивільному процесуальному праві.

Скласти схему «Види строків у цивільному процесі».

Визначити види зазначених строків за класифікацією цивільних процесуальних строків:

— строк для внесення зауважень на протокол судового засідання (ст. 200 ЦПК);

— строк, наданий суддею для виправлення недоліків позовної заяви (ст. 139 ЦПК);

— строки, в які підприємства, установи, організації, трудові колективи, щодо яких винесено окрему ухвалу суду, зобов’язані повідомити суд про вжиті ними заходи щодо усунення недоліків у їх роботі;

— строки пред’явлення судового рішення до виконання (ст. 359 ЦПК);

— строки на порушення питання про постановлення додаткового рішення;

— строк на касаційне оскарження рішень суду першої інстанції (ст. 291 ЦПК);

— строк пред’явлення позову заявником до держателя цінного папера (ст. 281 ЦПК).

Задача 1

Громадянин Хара пред’явив позов до колишньої дружини про визнання за ним права власності на половину зведеного разом з нею будинку. Виходячи з вартості половини будинку Хара сплатив державне мито у розмірі 400 грн. Під час розгляду справи з’ясувалося, що позивач брав участь у добудові будинку розпочатого відповідачкою будівництва, і тому суд визнав за ним право не на 1/2, а на 1/3 частину будинку. Витрати по сплаті державного мита суд стягнув з відповідачки на користь позивача.

Чи правильне рішення суду?

Задача 2

Смага подала позов до Мурашка про стягнення аліментів на утримання дочки. Задовольняючи позов, суд стягнув з відповідача і державне мито. Оскаржуючи судове рішення, відповідач посилався на те, що при пред’явленні позову Смага була звільнена від сплати державного мита, через що він не зобов’язаний його сплачувати.

Чи обґрунтована скарга відповідача? В якому розмірі стягується з відповідача державне мито у таких випадках?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із наступними змінами);

«Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1995 р. № 8 (зі змінами). — Пп. 9, 10.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. — Х., 1992.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 80—85.

Синенко В. О соблюдении процессуальных сроков // Сов. юстиция. — 1986. — № 16 — С. 28—34.

Тема 10. Підвідомчість цивільних справ суду

ПЛАН

1. Поняття і види підвідомчості цивільних справ.

2. Загальні правила визначення підвідомчості.

3. Підвідомчість позовних справ суду.

4. Підвідомчість справ, що виникають з адміністративно-правових відносин.

5. Підвідомчість справ окремого провадження.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Назвати всі відомі категорії справ, що підвідомчі загальним судам.

Охарактеризувати (розкрити зміст) підвідомчість:

— виключну;

— альтернативну;

— умовну;

— підвідомчість пов’язаних між собою справ;

Назвати всі відомі винятки із загальних правил підвідомчості суду позовних заяв.

Визначити, чи підвідомчі зазначені справи суду:

— спір з приводу межі земельної ділянки між двома односельчанами;

— скарга на неправильність запису в книзі актів громадянського стану;

— скарга на рішення Центральної виборчої комісії;

— справа про розірвання шлюбу та поділ спільного сумісного майна подружжя, яке має двох неповнолітніх дітей;

— справа про розірвання шлюбу та поділ спільного сумісного майна подружжя, яке не має неповнолітніх дітей;

— справа про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей;

— спір з приводу неналежного виконання зобов’язань за договором поставки між ТОВ та АТ;

— спір про встановлення факту наявності родинних стосунків між громадянами О. і К.;

— спір з приводу поширення неправдивих відомостей між редакцією газети «Вісті» та страховою компанією «Ліга»;

— спір з приводу поширення неправдивих відомостей між редакцією газети «Вісті» та громадянином В.

Задача 1

Директор фабрики своїм наказом позбавив робітника премії, яка виплачувалася за підсумками роботи за рік. Робітник звернувся до юридичного відділу заводу за роз’ясненнями порядку захисту свого трудового права щодо заробітної плати і позбавлення премії.

Яку відповідь він повинен одержати від юрисконсульта?

Задача 2

Вовчина одержала цінну бандероль. Відкривши її, жінка виявила, що всі вміщені в ній речі промокли і стали непридатними для користування. Вона звернулася до юридичної консультації з проханням сприяти в захисті порушеного права і стягненні з поштового відділення вартості бандеролі.

Яку відповідь повинен надати юрисконсульт?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України. — Ст. ст. 8, 55, 124.

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 2, 15.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про підготовку справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. (з наступними змінами);

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9;

«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р.;

«Про внесення змін та доповнень до постанови пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 р. “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій”» від 25 грудня 1996 р.;

«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р.;

«Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р.

Про підвідомчість цивільних справ загальним судам та господарських спорів арбітражним судам: Лист Верховного суду України від 14 липня 1995 р. та Вищого арбітражного суду України від 20 липня 1995 р.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Палиюк В. П., Шаталюк С. Д. О некоторых вопросах подведомственности гражданских дел судам и арбитражным судам по новому законодательству Украины. — Николаев, 1993. — Ч. 1.

Бабій Л. Чи варто звертатись до третейського суду? Переваги перед арбітражною та судовою процедурами. // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1998. — № 3.

Ткаченко В. Роль третейских судов в общей системе судебных органов Украины // Юрид. практика. — 1996. — № 17—18.

Тема 11. Підсудність цивільних справ

ПЛАН

1. Поняття і види підсудності цивільних справ.

2. Наслідки порушення правил про підсудність.

3. Зміна підсудності у цивільному процесі України.

4. Порядок передачі справ з одного суду в інший у межах України.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Розкрити зміст підсудності

— родової;

— територіальної;

— альтернативної;

— договірної;

— виключної.

Визначити, якій судовій ланці підсудні справи:

— спір між громадянином та районним судом з приводу відшкодування шкоди, завданої незаконними діями суду;

— спір між громадянами П. і Т. з приводу виконання договору позики;

— спір між іноземним громадянином та підприємством з приводу незаконного звільнення з роботи;

— спір між прокуратурою області та редакцією газети «Вісник» з приводу спростування відомостей, що не відповідають дійсності;

— спір між працівником органів внутрішніх справ та Міністерством внутрішніх справ з приводу призначення розміру компенсації;

Назвати приклади цивільних справ, підсудних обласному суду.

Назвати відомі вам випадки альтернативної підсудності.

Назвати чотири встановлені законом випадки виключної підсудності (ст. 130 ЦПК).

Задача 1

Громадянина Голибороду було засуджено Житомирським обласним судом за ст. 86 КК України і направлено для відбуття покарання в місцях позбавлення волі. Організація, в якій до засудження працював Голиборода, звернулася до районного суду м. Житомира з позовом до Голибороди про стягнення одержаних і неповернутих матеріалів. Позов було пред’явлено за місцем проживання Голибороди до засудження. Суддя переслав позовну заяву до суду за місцем відбуття покарання.

Який суд має розглянути справу?

Задача 2

Робітник Дунай звернувся до районного суду за місцем свого проживання з позовом до виробничого кооперативу «Будівельник» про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю при виконанні ним трудових обов’язків. Суддя відмовив у прийнятті заяви, відсилаючи Дуная до районного суду за місцем знаходження відповідача.

Як оцінити дії суду? Який вид підсудності має місце в даному випадку?

Задача 3

Кметюка було засуджено Полтавським обласним судом за розкрадання власності підприємства і направлено для відбуття покарання в м. Житомир. Підприємство, на якому працював Кметюк і здійснив розкрадання, звернулося до Ленінського райсуду м. Полтави (за місцем проживання засудженого) з позовом до Кметюка про стягнення вартості викраденого майна. Суд переслав позовну заяву до Житомира за місцем відбуття Кметюком покарання.

Як оцінити дії суду? Який суд повинен розглядати зазначену справу?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України. — Ст.ст. 8, 55, 124.

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 2, 15.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про підготовку справ до судового розгляду» від 5 березня 1977 р. (з наступними змінами);

«Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (з наступними змінами);

«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р., № 9;

«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р.;

«Про внесення змін та доповнень до постанови пленуму Верховного суду України від 28 вересня 1990 р. “Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій”» від 25 грудня 1996 р.;

«Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р.;

«Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р.

Про підвідомчість цивільних справ загальним судам та господарських спорів арбітражним судам: Лист Верховного суду України від 14 липня 1995 р. та Вищого арбітражного суду України від 20 липня 1995 р.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Теми 12—13. Судові витрати.

 

Санкції цивільного процесуального права

ПЛАН

1. Поняття судових витрат та їх види.

2. Поняття та порядок обчислення державного мита.

3. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

4. Розподіл судових витрат.

5. Звільнення від сплати судових витрат.

6. Поняття і види санкцій цивільного процесуального права.

7. Судові штрафи.

8. Відшкодування майнових збитків у цивільному процесі.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Скласти схему видів судових витрат.

Визначити порядок сплати державного мита.

Визначити загальні правила обчислення державного мита.

Назвати відомі випадки звільнення громадян від сплати державного мита.

Назвати випадки звільнення від сплати державного мита державних органів, громадських організацій, підприємств і установ.

Назвати передбачені законом випадки повернення сплаченого державного мита.

Назвати порушення норм цивільного процесуального закону, які тягнуть накладення штрафу.

Задача 1

Громадянин Магаляс подав позов до суду з вимогою до колишньої дружини Когути про визнання за ним права власності на 1/2 зведеного ними будинку. Враховуючи вартість будинку, Магаляс сплатив державне мито у розмірі 600 грн. В процесі розгляду справи з’ясувалося, що позивач лише брав участь у добудові та ремонті будинку, тому суд визнав за ним право лише на 1/3 будівлі. Витрати по сплаті державного мита суд стягнув на користь позивача з відповідачки.

Чи правильне рішення суду ?

Задача 2

Липінська звернулася до суду з позовом про стягнення з її колишнього чоловіка Деримухи аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Задовольняючи позов, суд стягнув з відповідача державне мито. Деримуха оскаржив рішення суду у частині стягнення з нього державного мита, посилаючись на те, що позивачка звільнена від сплати державного мита, отже, й він не повинен його сплачувати.

Чи обґрунтована вимога Деримухи? Яким має бути рішення касаційної інстанції?

Задача 3

Розглядаючи справу за позовом Ванджури до виробничого об’єднання «Алюмін», суд встановив ряд суттєвих недоліків у діяльності адміністрації підприємства, порушень законодавства про працю і постановив окрему ухвалу про нагальне усунення недоліків, про що повідомив адміністрацію. Відповідач ніяк не відреагував на окрему ухвалу суду і про прийняті у зв’язку з нею заходи не повідомив суду у встановлені терміни.

Чи можуть бути застосовані до відповідача санкції та які саме?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 5—6.

Декрет Кабінету міністрів України «Про державне мито» (з наступними змінами) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 113.

Постанова Кабінету міністрів України «Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідача у цивільних справах від 1 лютого 1995 р. № 78 // Закон і бізнес. — 1995. — № 9.

Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита. Затверджена Державною податковою адміністрацією від 22 квітня 1993 р. (із змінами від 31 грудня 1993 р.) // Закон і бізнес. — 1994. — № 8.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із наступними змінами);

«Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1995 р. № 8 (зі змінами). — Пп. 9, 10.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Цивільне процесуальне право України / За ред. В. В. Комарова. — Х., 1992.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 86—91.

Тема 14. Доказування і докази в цивільному процесі

ПЛАН

1. Поняття й мета доказування.

2. Поняття й види доказів.

3. Предмет доказування.

4. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

5. Пояснення сторін та третіх осіб.

6. Письмові докази.

7. Речові докази.

8. Висновки експертів.

9. Забезпечення доказів.

10. Оцінка судових доказів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити, як розподіляються обов’язки по доказуванню в цивільному процесі.

Назвати відомі підстави звільнення від доказування.

Підготувати заяву до суду про забезпечення доказів.

Скласти ухвалу суду про забезпечення доказів.

Визначити, якому з перелічених доказів суд має надати перевагу:

— показання потерпілого;

— показання свідків;

— пояснення відповідача;

— висновок технічної експертизи;

— письмові пояснення свідків.

Викласти вимоги, що пред’являються до висновків експертизи (експерта).

Задача 1

Івахно звернулася до суду з позовом до Кирика про встановлення батьківства дитини, яка народилася від їхнього співжиття.

До позовної заяви вона додала фотокартки дитини і відповідача, щоб довести схожість дитини із зображенням Кирика в юності. Для підтвердження позову просила допитати як свідків Левицьку та Ковригу. Крім цього, Івахно просила оглянути дитину в судовому засіданні і встановити схожість її з відповідачем, а також прослухати магнітофонний запис її розмови з відповідачем, під час якої він не заперечував свого батьківства.

Яким є предмет доказування у даному спорі? Як визначається предмет доказування?

Чи можна вважати, що фотокартки і магнітофонний запис є засобами доказування в даній справі?

Задача 2

Жовток звернулася до суду з позовом до своєї племінниці Забірко про стягнення 2 тис. грн боргу, пояснивши, що вона позичила гроші відповідачці для придбання пальто, але розписки не взяла, оскільки покладалася на родинні стосунки. Тільки після її скарги в органи внутрішніх справ племінниця в своєму письмовому поясненні визнала борг, з якого повернула лише 600 грн.

У судовому засіданні відповідачка позов не визнала і пояснила суду, що грошей в борг не брала. Рішенням Виноградівського районного суду в задоволенні позову Жовток відмовлено, оскільки, на думку суду, між сторонами не було укладено договору позики, тому що про це немає письмових доказів.

Чи правильне рішення суду?

Задача 3

Жовнір пред’явила до будівельного підприємства позов про стягнення шкоди у зв’язку із загибеллю її чоловіка. У судовому засіданні вона пояснила, що смерть її чоловіка настала через те, що відповідачем не було забезпечено техніки безпеки. Представник відповідача позов не визнав, пояснивши, що Жовнір сам винний у загибелі, бо припустився грубої необережності при виконанні робіт — стояв у небезпечній зоні при навантаженні бетонних блоків.

Як розподіляються обов’язки доказування в даній справі? Що таке правові презумпції?

Які докази для розгляду спору по суті необхідно пред’явити?

Задача 4

Громадянина Наріжного було засуджено до позбавлення волі із конфіскацією майна за крадіжку державного майна. Його родич Муравель звернувся до суду із позовом про виключення автомобіля з акта опису майна засудженого, оскільки спірний автомобіль належить йому, а не Наріжному, на праві приватної власності.

Московський районний суд м. Києва у задоволенні позову відмовив, мотивуючи тим, що вимоги Муравля тягнуть за собою ревізію вироку суду, який вступив у законну силу.

Чи правильні дії суду?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 4.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1998 р. № 8 (із наступними змінами).

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996.

Бєлоконєв В. Розподіл обов’язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. — 1996. — № 9.

Надгорний Г. Регламентація судової експертизи в цивільному процесі (до підготовки нового ЦПК України) // Право України. — 1994. — № 11—12.

Тема 15. Порушення цивільної справи в суді

ПЛАН

1. Поняття і суть позовного провадження.

2. Поняття і види позовів.

3. Структура позову.

4. Процесуальний порядок пред’явлення позову.

5. Зміст і форма позовної заяви.

6. Прийняття позовної заяви.

7. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Знайти в статтях Цивільного процесуального кодексу відповіді на запитання:

— підстави для відмови в прийнятті позовної заяви;

— зміст зустрічної позовної заяви;

— строки розгляду цивільної справи в суді першої інстанції;

— вручення повістки відповідачеві, місцеперебування якого невідоме;

— відомості, які має містити позовна заява.

Визначити правила пред’явлення зустрічного позову;

Скласти позовну заяву

— про відшкодування шкоди;

— розірвання шлюбу;

— поновлення на роботі.

Задача 1

Озарків пред’явив у суд позов до Яшного про стягнення боргу, зазначивши у позовній заяві, що відповідач у 1997 р. позичив у нього 3 тис. грн строком на три роки, але борг до цього часу не повернув. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що встановлений законом термін позовної давності позивачем пропущений.

Чи правомірні дії судді?

Задача 2

При розгляді справи за позовом Чорнойвана до колишньої дружини Шайноги про поділ будинку Шайнога подала зустрічний позов про передачу їй будинку повністю, з призначенням грошової компенсації Чорнойвану за належну йому частку в будинку та відмову йому в реальному поділі. Відповідач проти одночасного розгляду обох позовів не заперечував, але суд відмовив у прийнятті зустрічного позову, пославшись на вимоги ст. 140 ЦПК України про те, що зустрічний позов має бути пред’явлено не пізніше ніж за три дні до судового засідання.

Чи правомірні дії суду?

Задача 3

Броварський районний суд, розглянувши спір між колишнім подружжям Лиховид про поділ будинку, постановив рішення, згідно з яким Лиховиду О. виділена північна частина будівлі, а його дружині Лиховид К. (з урахування, що з нею залишено малолітню дитину) — південна частина (в рівних частках). Через півроку Лиховид К., не погоджуючись з поділом будинку, подала до суду інший варіант його поділу, посилаючись на те, що прийнятий судом варіант поділу її не влаштовує. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви.

Чи правомірні дії судді?

Задача 4

Сливка пред’явила позов до Бальви про збільшення розміру аліментів, що були стягнуті з відповідача рішенням суду два роки тому. Позивачка зазначала, що її син — відповідач по справі — не надає їй матеріальну допомогу, яку вона потребує як непрацездатна. З погіршенням стану здоров’я і нерегулярністю виплати пенсії цих коштів за рішенням суду для проживання недостатньо, тому син має сплачувати по 20 грн щомісяця, оскільки його заробіток збільшився, він закінчив навчальний заклад і працює. Зважаючи на наявність рішення суду між тими самими сторонами й про той самий предмет на тих самих підставах, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на п. 3 ст. 136 ЦПК України.

Чи правомірні дії суду?

Задача 5

Розглянувши справу за позовом заводу «Більшовик» до Зозулі про стягнення заподіяної шкоди, суд позов задовольнив. Оскаржуючи рішення, Зозуля зазначав, що позов пред’явив і підтримував майстер цеху на підставі довіреності, яку підписав начальник цеху, хоча керівництво заводу претензій до нього не пред’являло.

Якою має бути ухвала суду касаційної інстанції?

Нормативно-правові акти та література

Конституція України. — К., 1996.

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 16, 17.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1997 р. № 1. // Збірник постанов пленуму Верховного суду України. — Ч. 1. — К., 1995. — С. 196—201.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996.

Пушкарь Е. Г. Конституционное право на судебную защиту. — Львов, 1982.

Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду: Юридичний довідник. — К., 1994.

Хандурін М. Позов і право на нього в науці радянського цивільного процесу // Радянське право. — 1990. — № 3.

Гузь Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду // Радянське право. — 1986. — № 1.

Паневич А. С. Методические рекомендации о подготовке к рас­смотрению дел по спорам, связанным с правом личной собственности на жилую долю. — К., 1990.

Васильченко М. М. Заперечення проти позову: Навч. посібник. — Х., 1973.

Тема 16. Підготовка цивільної справи до розгляду

ПЛАН

1. Підготовка цивільних справ до судового розгляду. Її мета, значення, зміст.

2. Процесуальні дії судді у підготовці справи до судового розгляду.

3. Об’єднання та роз’єднання позовів.

4. Строки підготовки справи.

5. Призначення справи до розгляду.

6. Строки розгляду справ.

7. Підстави та способи забезпечення позову.

8. Виконання та оскарження ухвал про забезпечення позову.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити строки підготовки справи до судового розгляду.

Визначити підстави для застосування забезпечення позову.

Назвати дії судді після прийняття позовної заяви.

Визначити, які підготовчі дії необхідно здійснити після порушення таких справ:

а) за позовом Солохи до Когута про встановлення батьківства відносно дочки і про стягнення аліментів на її утримання;

б) за позовом Кобиляцької до Коваля про визнання його таким, що втратив право на житлове приміщення. У позовній заяві Кобиляцька зазначала, що шлюб з Ковалем розірвано в лютому 1998 р., і з того часу відповідач проживає в своєї матері;

в) за позовом Лисого до автогосподарства про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я. Позивач зазначав, що нещасний випадок з ним стався під час перебування його у відрядженні в іншому місті;

г) за позовом Гречухи А. до Гречухи О. про визнання шлюбу недійсним. На обгрунтування свого позову позивач зазначив, що відповідачка під час укладення шлюбу була недієздатною;

д) за позовом Гоця до фабрики про поновлення на роботі. Позивач наголошував, що звільнений з роботи по скороченню штатів;

є) за позовом фабрики до Горобця про стягнення вартості пошкоджених матеріалів. У позовній заяві підкреслювалося, що відповідач відмовився відшкодовувати шкоду, посилаючись на те, що йому не виплатили заробітної платні за січень-квітень.

Задача 1

Карайбіда Р. пред’явив позов до Карайбіди Т. про поділ спільно надбаного майна. У заяві зазначалося, що серед речей є телевізор та книжкова шафа, взяті подружжям у його матері у тимчасове користування.

Які підготовчі дії має здійснити суддя до призначення справи до слухання?

Задача 2

У районний суд по пошті надійшла позовна заява Дідиків про розірвання шлюбу. У заяві зазначалося, що вони перебували у шлюбі п’ять років, мають двох малолітніх дітей, але проживати спільно не бажають. До позовної заяви додані довідки з сільради про те, що Дідики перебувають у зареєстрованому шлюбі, та квитанція про сплату державного мита.

Суддя, ознайомившись з позовною заявою, виніс ухвалу про призначення справи до розгляду.

Чи правильні дії судді?

Задача 3

До районного суду надійшла заява Майбородської про стягнення аліментів з чоловіка на утримання двох дітей. До заяви вона додала свідоцтво про народження дітей. Через три дні до суду надійшла заява від Любич, яка повідомила, що подружжя Майбородських проживають разом, а позов пред’явлено з метою змен­шення розміру аліментів на утримання її дитини (Любич — перша дружина Майбородського).

Як має діяти суд?

Задача 4

Лях пред’явила позов до Макоїда про відібрання речей, які незаконно утримує відповідач, у тому числі радіоприймача, золотої обручки, хутряної шапки і магнітофона. В позовній заяві Лях одночасно просила вжити заходи щодо забезпечення позову та звільнити її від сплати державного мита. У заяві

 

свідками були зазначені Мазій і Йонко, які проживають у м. Львові.

Ознайомившись з позовною заявою, суддя наклав резолюцію про звільнення від сплати державного мита позивачки, доручив секретарю суду підготувати листа на адресу Львівського суду про допит свідків у порядку окремого доручення з приводу позовних вимог. Відповідачеві також було надіслано листа, в якому пропонувалося принести зазначені речі до суду.

Чи правомірні дії судді?

Задача 5

Льодин пред’явив позов до Женила про стягнення з нього вартості зіпсованого магнітофона, який той брав у тимчасове користування. Суддя виніс ухвалу про призначення судової експертизи для визначення дійсної вартості магнітофона до й після його пошкодження, а також про виклик відповідача на бесіду. Через три дні Льодин подав до суду заяву з проханням не розглядати справу, оскільки він із Женилою урегулював спір по суті й від позову відмовляється. Суддя виніс ухвалу про закриття провадження по справі.

Чи правомірні дії судді?

Задача 6

Озимок пред’явила позов до підприємства про стягнення шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я, і просила прискорити розгляд справи. Суддя передав секретарю судового засідання розпорядження про призначення справи до розгляду на наступний день, у зв’язку з чим секретар зателефонувала у приймальню підприємства і повідомила про день розгляду справи.

Чи правомірні дії судді?

Задача 7

Суддя виніс ухвалу про залишення позовної заяви без руху за позовом Палиги до колишнього чоловіка про відібрання дітей. В ухвалі запропоновано в 10-денний термін подати суду свідоцтва про шлюб, про народження дітей, акти і висновки відділів охорони здоров’я і народної освіти, довідки про розмір заробітної платні, житлової площі, яку займають батьки, про склад сім’ї та показання свідків.

Чи правильні дії судді? В якому порядку витребовуються докази?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України. — Гл. 20.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про підготовку цивільних справ до судового розгляду» від 5 березня 1997 р. // Збірник постанов пленуму Верховного суду України. — Ч. 1. — К., 1995.

Чупрун В. Д. Підготовка цивільних справ до розгляду. — К., 1994.

Домбровський І. П. Розгляд судами справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й ділової репутації та компенсація моральної шкоди // Вісник Верховного суду України. — 1998. — № 2.

Тема 17. Судовий розгляд цивільної справи

ПЛАН

1. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільних справ.

2. Судове засідання — процесуальна форма судового розгляду.

3. Безпосередність і усність судового розгляду.

4. Зміст складових частин судового засідання.

5. Права й обов’язки головуючого.

6. Обов’язки присутніх у судовому засіданні.

7. Заходи щодо порушників порядку в судовому засіданні.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Порівняти поняття «судовий розгляд» і «судове засідання».

Назвати:

— наслідки заміни судді (одного з суддів) у процесі розгляду справи;

— випадки, в яких свідок може користуватися письмовими замітками при дачі показань;

— відмінність відкладення розгляду справи від зупинення провадження у справі;

— випадки, в яких суд зобов’язаний припинити провадження у справі;

— підстави закриття провадження у справі;

— наслідки залишення заяви без розгляду.

Задача 1

Розглядаючи справу за позовом Панюка до ПМК-4 про поновлення на роботі та стягнення заробітку за час вимушеного прогулу, суд, на думку позивача, припустився таких порушень закону:

справу розглянув поспіхом у службовому кабінеті, а не в залі судового засідання, де присутні змогли б оцінити як законність дій керівництва ПМК-4 при його звільненні, так і законність дій самого суду;

суд відмовив задовольнити його клопотання про розгляд його справи безпосередньо на підприємстві, чим позбавився можливості допитати свідків, оскільки вони відмовлялися їхати до суду;

суддя відмовив йому в задоволенні заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на службовий автомобіль директора підприємства, не постановивши про це ухвали, чим позбавив його оскаржити такі дії;

суд не задовольнив його клопотання про притягнення до участі в справі як співвідповідача керівника ПМК-4, який звільнив його з роботи.

Як оцінити точку зору позивача?

Задача 2

При розгляді справи за позовом Палія до Тріски про відшкодування шкоди, заподіяної пошкодженням автомобіля, у розмірі 200 грн, позивач заявив клопотання:

а) про допит у судовому засіданні очевидця дорожньо-транс­портної пригоди, який проживає у м. Броварах;

б) про призначення повторної технічної експертизи, оскільки проведена експертиза його не задовольняє;

в) про забезпечення позову шляхом накладення арешту на належний відповідачеві жилий будинок, розташований у Васильківському районі;

г) про розгляд справи протягом тижня, оскільки відповідач збирається виїхати за кордон у тривале відрядження.

Жодного із заявлених клопотань Харківський районний суд м. Києва не задовольнив, а за місцем проживання очевидця ДТП у Броварський міський суд надіслав доручення про його допит.

Чи правильні дії суду?

Задача 3

Гнідаш В. звернулася до суду з позовом до Гнідаша П. про стягнення аліментів на їхню дочку Юлію, 1997 р. народження. У заяві Гнідаш зазначила, що з відповідачем вона перебувала в шлюбі з травня 1984 р. У даний час Гнідаш сім’ю залишив і будь-якої матеріальної допомоги на утримання дитини не надає.

Яким має бути зміст позовної заяви та ухвали про підготовку цивільної справи до судового розгляду? Складіть їх у письмовій формі.

Задача 4

Одержуючи чергову заробітну платню, робітник виявив, що він позбавлений премії, хоча всі показники по роботі, на його дум­ку, були досягнуті. Керівництво підприємства пояснило, що він був позбавлений премії за відмову прибрати сніг з даху. Одержав­ши таке роз’яснення, робітник пред’явив позов про стягнення з підприємства неотриманої премії.

Якою має бути ухвала судді?

Задача 5

На трикотажній фабриці виявлено нестачу напівфабрикатів та готових виробів. Начальника цеху було засуджено за ст. 172 КК України і з нього стягнуто 700 грн на покриття заподіяної шкоди. Об’єднання пред’явило позов до директора фабрики Топило про стягнення 500 грн для часткового відшкодування суми збитків, які в цілому складали близько 6000 грн. Було зазначено, що з боку директора був відсутнім контроль за виконанням своїх наказів про збереження державної власності та наглядом за роботою осіб, пов’язаних з обслуговуванням матеріальних цінностей.

Яким має бути зміст ухвали? Запишіть його.

Задача 6

Пред’явивши позов до Каракая про усунення перешкод у користуванні криницею, яку вони спільно спорудили, позивач просив викликати як свідків 5 сусідів, які можуть посвідчити: під час освоєння садових ділянок роботи з копання, кільцювання та побудови покриття криниці велися спільно як самими сусідами, так і найманими за спільні кошти робітниками. Суддя постановив ухвалу, якою запропонував позивачеві визначити суму позову, внести на депозитний рахунок суду необхідні на оплату свідків кошти та сплатити державне мито.

Оскаржуючи ухвалу судді, позивач зазначав, що всі свідки пен­сіонери — отже, виклик їх до суду витрат не потребує, заявлений ним позов не підлягає оцінці, а тому й не підлягає оплаті державним митом. Суддя відмовив у прийнятті скарги, пославшись на те, що ухвала не підлягає оскарженню.

Чи обґрунтовані дії суду та скарга позивача?

Задача 7

Прокурор звернувся до суду із заявою в інтересах інваліда І групи Кацило Ольги про визнання договору дарування жилого будинку недійсним. Позовні вимоги ґрунтувалися на тому, що відповідач, скориставшись нагальною потребою Кацило в грошах, змусив її укласти зазначену угоду і незаконно заволодів її будинком.

Після дослідження обставин справи суд оголосив про початок судових дебатів і надав слово прокурору. На зауваження прокурора про те, що першою в дебатах має виступати Кацило як позивачка, головуючий по справі роз’яснив, що оскільки позов заявлено прокурором, то вона взагалі не має права брати участі по справі. Після закінчення дебатів суд вийшов до дорадчої кімнати для постановлення судового рішення.

Чи правильні дії суду?

Задача 8

Громадянин Рукодій просив районний суд визнати за ним право власності на половину будинку, побудованого разом з колишньою дружиною. З урахуванням вартості будинку він сплатив державне мито в сумі 800 грн. При розгляді справи з’ясувалася менша участь позивача в спорудженні будинку і тому суд визнав за ним право не на половину будинку, а на 1/3 його частину. Витрати щодо державного мита судом відшкодовані виходячи з вартості третини будинку. Позивач став наполягати на відшкодуванні всієї суми внесеного ним державного мита.

Чи правомірні вимоги позивача?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із змінами).

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1977.

Штефан М. И., Дрижчаная Е. Т., Радзиевская Я. К. и др. Гражданское процессуальное право Украины. — К., 1989.

Тема 18. Постанови суду першої інстанції

ПЛАН

1. Процесуальна форма вираження правозастосовчої діяльності судів.

2. Види актів суду першої інстанції.

3. Поняття судового рішення і вимоги до нього.

4. Зміст судового рішення.

5. Умови набрання рішенням суду законної сили та його правові наслідки.

6. Поняття і зміст ухвали суду.

7. Поняття і зміст постанови суду.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Розкрити зміст поняття законної сили судового рішення.

Визначити об’єктивні та суб’єктивні межі дії законної сили судового рішення.

Порівняти судове рішення та судову ухвалу.

Назвати основні структурні елементи судового рішення.

Назвати умови постановлення додаткового рішення.

Розкрити зміст таких якостей судового рішення: виключність, преюдиціальність, загальнообов’язковість.

Назвати випадки, в яких суд вправі роз’яснити своє рішення.

Скласти проект:

— судового рішення про стягнення суми боргу за договором позики;

— ухвали суду про затвердження судом мирової угоди;

— ухвали суду про призначення судово-психологічної експертизи у справі про компенсацію моральної шкоди потерпілому в ДТП.

Визначити, яку постанову (рішення чи ухвалу) повинен винести суд під час розгляду:

а) заяви Семенюка про виключення з акту опису належного йому на праві власності майна;

б) заяви відповідача про передачу справи до суду за місцем його проживання;

в) заяви Ільницької про накладення арешту на автомобіль у порядку забезпечення її позову до колишнього чоловіка про поділ спільного сумісного майна;

г) заяви Вінниченка про розгляд його позовної заяви щодо поновлення на роботі в закритому судовому засіданні;

д) скарги Олешника про незаконне накладення штрафу за безбілетний проїзд у тролейбусі;

е) заяви Скиби про відстрочку виконання судового рішення.

Задача 1

Суд задовольнив позов Кличка до Рюрика про стягнення з останнього 12 000 грн. Після набрання рішенням законної сили Рюрик звернувся до того самого суду із заявою про відстрочку виконання рішення строком на 2 роки, посилаючись на скрутне матеріальне становище. Суд виніс ухвалу, в якій визначив розстрочити сплату присуджених з Рюрика сум на два роки, стягуючи з нього на користь Кличка по 500 грн щомісяця.

Чи правильні дії суду ?

Задача 2

Районний суд задовольнив позов Бобрика до фабрики відносно стягнення 16 000 грн одноразово та 400 грн щомісяця до пов­торного медичного огляду в порядку відшкодування шкоди, завданої здоров’ю позивача на виробництві. Справа розглядалася за місцем знаходження відповідача (фабрики).

До набрання рішенням законної сили Бобрик звернувся до райсуду за місцем свого проживання із заявою про звернення рішення до негайного виконання — у зв’язку з тим, що він став інвалідом першої групи, отримує маленьку пенсію і має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. Суддя постановив ухвалу про залишення заяви без розгляду на тій підставі, що рішення оскаржене відповідачем.

Чи допущені порушення процесуального закону?

Задача 3

Рішенням Дніпровського райсуду м. Дніпродзержинська позовні вимоги Карімової до Карімова про поділ спільного сумісного майна подружжя на суму 86 400 грн задоволений повністю. Через місяць Карімова звернулася до цього самого суду із заявою про додатковий поділ майна: музичного центру, двох килимів, бібліотеки та колекції поштових марок (12 тис. шт.), які вона забула зазначити у позовній заяві. Додатковим рішенням суду було здійснено поділ зазначеного майна.

Чи правильні дії суду?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (із змінами).

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 229—273.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1977.

Штефан М. И., Дрижчаная Е. Т., Радзиевская Я. К. и др. Гражданское процессуальное право Украины. — К., 1989.

Тема 19. Провадження у справах, що виникають

 

з адміністративно-правових відносин

ПЛАН

1. Поняття і суть провадження у справах, що виникають з адміністративних правовідносин.

2. Категорії справ, що виникають з адміністративних правовідносин.

3. Особливості розгляду справ, що виникають з адміністра-

 

тивних правовідносин.

4. Розгляд справ за заявою прокурора про визнання правових актів незаконними.

5. Порядок розгляду справ по скаргах на дії органів і посадових осіб у зв’язку з накладенням адміністративних стягнень.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Скласти схему підвідомчості й підсудності справ по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи посадових осіб.

Записати строки звернення прокурора до суду про визнання незаконним правового акту державного органу, рішення чи дій посадової особи.

Визначити особливості судового розгляду скарг на рішення і дії Центральної виборчої комісії.

Визначити питання, з яких можуть бути оскаржені в суді рішення державних органів відносно релігійних організацій.

Задача 1

Мірошник звернувся до обласного суду зі скаргою на дії окружної виборчої комісії. У своїй скарзі він зазначив, що під час проведення виборів депутатів обласної ради висунення і реєстрація кандидата в депутати Ващука проведені з порушенням вимог закону про вибори. Суддя відмовив у прийнятті заяви як непідвідомчої суду. Мірошник оскаржив ухвалу суду.

Як вирішити справу?

Задача 2

До Шевченківського райсуду м. Києва надійшла скарга громадянина Романюка О. І. на дії начальника паспортного відділення Шевченківського РУГУ МВС України в м. Києві, який відмовив у прописці на житлоплощу Романюка О. І. його матері Романюк В. Г., 1925 р. н.

Як вирішити справу? Скласти проект резолютивної частини судового акта.

Задача 3

Офіцер Збройних сил України Роман С. А. звернувся до суду зі скаргою на відмову Міністерства оборони України розірвати з ним контракт у зв’язку з невиконанням Міністерством його умов. Суддя відмовив у прийнятті заяви, посилаючись на непідвідомчість даного спору суду. Суд другої інстанції залишив ухвалу суду першої інстанції без розгляду.

Чи відповідають дії суду закону?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21 грудня 1990 р. (з наступними змінами);

«Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» від 24 червня 1988 р. (з наступними змінами);

«Про практику розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних посадових і службових осіб у сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 3 грудня 1997 р. (з наступними змінами).

Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1998 — № 8.

Кац С. Ю., Носко Л. Я. Советский гражданский процесс. — Х., 1982. — С. 219—222.

Палиюк В. П. Гражданский процесс: Курс лекций. — Николаев, 1996. — С. 274—284.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1977.

Шишкин В. И. Конституционное право на обжалование в суд действий должностных лиц. — К., 1990.

Тема 20. Окреме провадження

ПЛАН

1. Поняття і сутність окремого провадження.

2. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження.

3. Особи, які беруть участь у справах окремого провадження.

4. Особливості розгляду судом справ окремого провадження.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити особливості окремого провадження та його відмінності від позовного.

Назвати всі відомі (можливі) приклади справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Записати перелік осіб, за заявою яких може розглядатися справа:

— про визнання громадянина безвісно відсутнім;

— оголошення громадянина померлим;

— визнання громадянина недієздатним;

— обмеження громадянина в дієздатності.

Скласти заяву до суду:

— про визнання громадянина безвісно відсутнім;

— встановлення факту родинних стосунків (батьківства);

— усиновлення дитини.

Задача 1

До суду звернулася громадянка Бондар Ю. В. із заявою про визнання її чоловіка безвісно відсутнім, посилаючись на те, що він відсутній у місці проживання її та дитини вже 16 місяців і їй невідомо, де він перебуває. Своє звернення до суду вона пояснила бажанням укласти новий шлюб.

Як має діяти суддя у даному випадку? Які правові наслідки з’явлення громадянина, що був визнаний безвісно відсутнім?

Задача 2

Громадянка Іваницька О. звернулася безпосередньо до суду зі скаргою на неправильно вчинені нотаріальні дії, оскільки скарга, що була передана через нотаріуса, не дійшла до суду.

Як має діяти суддя?

Задача 3

До суду звернулася громадянка Юрик О. із заявою про обмеження її чоловіка в дієздатності. В заяві було зазначено, що чоловік покинув роботу і став працювати в монастирі на користь монастиря, відмовляється повертатися додому і забезпечувати сім’ю матеріально, всі гроші, які він заробляє, передає на користь монастиря або іншої церкви, чим ставить сім’ю в скрутне матеріальне становище.

Як має діяти суддя?

Задача 4

Громадянин звернувся до суду зі скаргою на дії відділу РАГСу, в якому йому відмовили у внесенні виправлень до запису про усиновлення. Той факт, що він був усиновлений і одержав прізвище Грищук, а не Гришук, він міг довести за допомогою свідків. Однак показання свідків працівник органу РАГСу не брав до уваги.

Чи є спір про право? Як має діяти суддя? Як має діяти заявник?

Нормативні акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Х., 2001.

Постанови пленуму Верховного суду України:

«Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним» від 28 березня 1972 р. № 3;

«Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» від 31 січня 1992 р. № 2;

«Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення» від 31 березня 1995 р. № 5;

«Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану» від 7 липня 1995 р. № 12.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 2001.

Тема 21. Провадження справ у апеляційній інстанції

ПЛАН

1. Поняття апеляційного провадження та його основні риси.

2. Право апеляційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання.

3. Строки і процесуальний порядок апеляційного оскарження.

4. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити коло осіб, які мають право апеляційного оскарження рішення, ухвали суду першої інстанції.

Скласти апеляційну скаргу до суду другої інстанції:

— на рішення суду першої інстанції про виселення;

— на ухвалу суду про забезпечення позову.

Визначити особливості апеляційної скарги.

Визначити особливості рішення, ухвали апеляційного суду.

Задача 1

Подружжя Кравчуків пред’явило позов до Парасюка про визнання дійсним договору довічного утримання та про визнання права власності на жилий будинок. Позивачі зазначали, що на прохання Гальченко, сестри відповідача, яка мала потребу в сторонньому догляді, була укладена угода про довічне утримання. За цією угодою подружжя Кравчуків зобов’язалося утримувати Гальченко, а остання передала їм у власність жилий будинок. Договір не був нотаріально посвідчений, але його умови були пов­ністю виконані (що підтвердили свідки у судовому засіданні).

У зв’язку з тим, що відповідач звернувся до нотаріуса із заявою про право власності в порядку спадкування на майно по-

 

мерлої Гальченко, позивачі просили визнати дійсним договір довічного утримання і на його підставі визнати за ними право власності на будинок. Позов було задоволено.

Парасюк звернувся до апеляційного суду зі скаргою.

Якою має бути відповідь суду апеляційної інстанції? Обґрунтуйте.

Задача 2

Деснянський районний (місцевий) суд розглянув позов Трохимця до Ольгович про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Рішенням суду від 21.11.2001 р. позов було задоволено.

В який суд, в якому порядку і в які строки може бути оскаржене дане рішення?

Задача 3

Харченко Клавдія пред’явила позов до своїх доньок Світлани й Галини про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка зазначала, що на вимогу відповідачів, які обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства, вона оформила договір дарування їм будинку. Відповідачі не виконували своїх зобов’язань (відповідачі цей факт заперечували). Посилаючись на те, що угоду було укладено внаслідок помилки, позивачка просила задовольнити її позов. Суд відмовив у позові.

Харченко Клавдія подала апеляційну скаргу.

Якими мають бути дії апеляційного суду? Обґрунтуйте.

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. — Х., 2001.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами України цивільних справ у касаційному порядку» від 11 жовтня 1985 року № 2.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Лесницкая Л. Ф. Пересмотр решения суда в кассационном порядке. — М., 1975.

Тема 22. Провадження в касаційному порядку

ПЛАН

1. Завдання і значення касаційного провадження.

2. Право касаційного оскарження рішення, ухвали та внесення на нього подання.

3. Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження.

4. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Провести порівняльний аналіз підстав апеляційного та касаційного провадження.

Визначити коло осіб, які мають право касаційного оскарження рішень, ухвал.

Дати поняття повторної касації.

Визначити завдання суду касаційної інстанції.

Скласти проект рішення суду касаційної інстанції по скарзі про визнання незаконним рішення суду першої інстанції про виключення майна з опису.

Скласти проект ухвали суду касаційної інстанції по скарзі на ухвалу суду апеляційної інстанції, якою визнано рішення суду першої інстанції про визнання громадянина недієздатним законним і обґрунтованим.

Задача 1

Рішенням Бориспільського районного (місцевого) суду від 12.05.2000 р. було відмовлено у задоволенні позову Немировича до Маркіної про повернення боргу. Рішення не було оскаржене в апеляційному порядку. 10.02.2002 р. Немирович звернувся до касаційного суду зі скаргою про визнання рішення незаконним.

Чи дотримані Немировичем норми законодавства? Які строки касаційного оскарження? Чи може бути поновлений строк касаційного оскарження рішення у разі його пропуску?

Задача 2

Назаренко Лариса звернулася із позовом до Назаренка Володимира про поділ жилого будинку, посилаючись на те, що він є їх спільною сумісною власністю, але у неї склались неприязні стосунки з відповідачем, і він чинить їй перешкоди у користуванні будинком. Позов було задоволено. Рішення не переглядалося в апеляційному порядку.

Назаренко Володимир оскаржив рішення у касаційному порядку.

Які дії має вчинити суддя при підготовці касаційного розгляду справи? Назвіть випадки, коли справа обов’язково переглядається складом судової палати.

Задача 3

Пащенко пред’явила позов до Смирнової про поділ будинку та встановлення порядку користування земельною ділянкою. У позові було відмовлено. Апеляційний суд своєю ухвалою залишив рішення без змін.

Пащенко подала скаргу до апеляційного суду.

В яких випадках рішення буде скасоване і направлене на новий розгляд? Коли суд касаційної інстанції постановляє нове рішення без направлення справи на новий розгляд? Обґрунтуйте відповідь на прикладі запропонованої справи.

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак­тичний коментар. — Х., 2001.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду цивільних справ у порядку нагляду» від 26 січня 1990 року № 2.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Тема 23. Провадження за нововиявленими

 

та винятковими обставинами

ПЛАН

1. Завдання і значення стадії перегляду справ за нововиявленими та винятковими обставинами.

2. Суб’єкти, строки та підстави перегляду справ у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

3. Порядок провадження у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Визначити нововиявлені обставини.

Дати порівняльну характеристику нововиявлених та виняткових обставин.

Обґрунтуйте необхідність включення до Цивільного процесуального кодексу порядку перегляду рішень за винятковими обставинами.

Складіть заяву про перегляд рішення за нововиявленими обставинами у зв’язку:

— з відкриттям істотних для справи обставин, що не могли бути відомі заявникові;

— набранням законної сили вироком суду про злочинні дії позивача.

Визначте підсудність даної категорії справ.

Задача 1

У грудні 1998 року Зворикін звернувся до суду з заявою про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішення районного суду від 10.05.1998 р. про поділ жилого будинку. Суд зобов’язав Зворикіна обладнати окремий вхід. Однак після постановлення рішення районний архітектор дав висновок про неможливість обладнати окремий вхід. Виходячи з цього Зворикін просив переглянути рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Чи можна вважати названі обставини нововиявленими? Які обставини визначаються Цивільним процесуальним кодексом як нововиявлені?

Задача 2

В якому випадку може бути підставою для перегляду судової постанови у зв’язку з нововиявленими обставинами встановлений вироком суду факт недостовірності того чи іншого доказового матеріалу?

Задача 3

Яким судом вирішується питання про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень та ухвал, що набрали законної сили? Хто може ставити перед судом питання про перегляд постанов за нововиявленими та винятковими обставинами?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Х., 2001.

Постанова пленуму Верховного суду України «Про практику перегляду судами в зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» від 27 лютого 1981 р. № 1.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Тема 24. Виконавче провадження

ПЛАН

1. Поняття та значення виконавчого провадження. Органи, що здійснюють примусове виконання судових постанов.

2. Порядок виконання судових постанов.

3. Відстрочка та розстрочка виконання. Поворот виконання.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Назвіть цивільні процесуальні документи, які підлягають примусовому виконанню.

Визначте, які дії може виконувати суд у стадії виконання.

Назвіть учасників виконавчого провадження.

Складіть заяву про відкриття виконавчого провадження.

Визначте порядок та умови здійснення виконавчого провадження.

Складіть проект ухвали суду про відстрочку виконання у справі про повернення боргу.

Задача 1

Державний виконавець звернувся до суду із заявою про роз’яснення судового рішення.

Який порядок його роз’яснення? Які строки визначені Цивільним процесуальним кодексом щодо роз’яснення рішення?

Задача 2

Чи потребують примусового виконання рішення про перебування громадянина на утриманні, визнання договору недійсним?

Обґрунтуйте відповідь. Назвіть, які рішення виконуються у примусовому порядку.

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Х., 2001.

Закон України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 р.

Інструкція про проведення виконавчих дій. Затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 р.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Тема 25. Цивільні процесуальні права іноземних

 

громадян та осіб без громадянства

ПЛАН

1. Поняття міжнародного цивільного процесу.

2. Підсудність судам цивільних справ з іноземним елементом.

3. Визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

Назвіть правила визначення підсудності справ за участю іноземних громадян.

Визначте основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок вирішення в Україні цивільних справ з іноземним елементом.

Назвіть особливості дієздатності та правоздатності іноземців та осіб без громадянства в цивільному процесі України.

Дайте визначення терміну «судовий імунітет». Хто ним користується?

Який порядок виконання доручень іноземних судів?

Задача 1

Хто може бути представниками іноземців у судах України? Визначте права консула. Зробіть порівняльний аналіз повноважень процесуального представника і консула, який виступає представником у цивільному процесі.

Задача 2

Що таке судовий імунітет іноземної держави? На чому він ґрунтується і на кого поширюється?

Нормативно-правові акти та література

Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практич­ний коментар. — Х., 2001.

Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. 1. Боротьба зі злочинністю та взаємна правова допомога. — К., 1996.

Штефан М. Й. Цивільний процес. — К., 1997.

Богуславский М. М. Международное частное право. — М., 1994.

Международное частное право. — Х., 1998.

Гусєв Є. Визначення міжнародної підсудності цивільних справ за участю іноземців на підставі договорів про правову допомогу // Радянське право. — 1991. — № 2.