§ 1. Предмет цивільного процесуального права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права І тому має притаманний тільки йому предмет правового ре­гулювання. Розгляд питань про судову владу і правосуддя в ци­вільних справах, про форму здійснення правосуддя в рамках ци­вільного процесу приводить до висновку, що предметом процесу­ального права є суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуддя в цивільних справах. Цивільне процесуальне право визначає порядок розгляду і вирішення цивільних справ, установ­люючи для кожного суб'єкта процесуальної діяльності права та обов'язки, тобто міру можливої або належної поведінки.

Згідно із ст. 2 ЦПК завданнями цивільного судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, дер­жави шляхом всебічного розгляду та вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.

Суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуд­дя в цивільних справах, мають специфічний характер. Вони ви­никать у зв'язку з необхідністю судового захисту суб'єктивних прав або охоронюваних законом інтересів громадян чи органі­зацій. Якщо суспільні відносини, які є предметом правового ре­гулювання галузей матеріального права (цивільного, сімейного, житлового, трудового та ін.), виникають для досягнення певних економічних та інших цілей, то суспільні відносини в сфері здій­снення правосуддя в цивільних справах виникають з метою роз­гляду цивільної справи по спору між заінтересованими особами та судового захисту порушених або оспорюваних суб'єктивних прав або охоронюваних законом інтересів. Таким чином, сус­пільні відносини, які складають предмет цивільного процесуального права, виникають у зв'язку з реалізацією заінтересованими особами права на судовий захист.

Відповідно до ст. 6 ЦК захист цивільних прав судом здій­снюється шляхом визнання цих прав; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення дій, які порушують право; присудження до виконання обов'язку в натурі; компенсації моральної шкоди; припинення або зміни правовідношення; стяг­нення з особи, яка порушила право, завданих збитків, а у випад­ках, передбачених законом або договором, — неустойки (штра­фу, пені), а також іншими засобами, передбаченими законом.

Цивільне процесуальне право як самостійна галузь права ге-нетично і функціонально пов'язано з іншими галузями права. Ге-нетично цивільне процесуальне право пов'язано з конституцій­ним правом, законодавством про судоустрій та кримінальним процесуальним правом. Функціонально цивільне процесуальне право пов'язано з цивільним, сімейним, трудовим, адміністратив­ним, фінансовим та іншими галузями права.

Генетичні зв'язки цивільного процесуального права ґрунту­ються на існуванні норм, які складать основу цивільного проце­суального законодавства (зв'язок з конституційним правом) або носять міжгалузевий характер (принципи організації і діяльності судових органів, інститут доказів, преюдиціальність судових по­станов, виконання вироків у частині майнових стягнень за пра­вилами цивільного процесу та ін.).

Функціональні зв'язки цивільного процесуального права виявляються у факті застосування судом норм матеріального права при розгляді і вирішенні цивільних справ. Причому пра­вильне застосування відповідних норм матеріального права без­посередньо впливає на законність судової діяльності, законність актів правосуддя. Згідно із ст. 11 ЦПК суд вирішує справи на підставі Конституції, інших актів законодавства України, між­народних договорів України в порядку, передбаченому ЦПК. У випадках, передбачених законом, суд застосовує норми пра­ва інших держав.

Якщо суд неправильно застосував норму матеріального пра­ва, рішення по справі підлягає скасуванню (статті 312,313 ЦПК).

Отже, грань взаємозв'язку цивільного процесуального пра­ва з іншими галузями матеріального права проходить через зас­тосування судом чинного законодавства, яке регулює матеріаль­но-правові відносини  Дана обставина багатьма вченими не враховується, що при­зводить до неправильного трактування взаємозв'язку цивільного процесуального права з іншими галузями права. Наприклад, нерідко стверджується, що цивільне процесуальне право має за­лежний характер, визначається галузями матеріального права. Ці твердження нівелюють самостійність цивільного процесуально­го права і є необгрунтованими.