§ 4. Порядок передачі справи до іншого суду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Питання про підсудність цивільної справи вирішуєть­ся суддею одноособово при прийнятті заяви. Якщо суддя вста­новить у момент прийняття заяви, що справа не підсудна дано­му судові, то він відмовляє в прийнятті такої заяви (ст. 136 ЦПК) і повертає її позивачеві (заявникові) разом з мотивованою ухва­лою про причини відмови в прийнятті.

Якщо позовну заяву (заяву, скаргу) надіслано до суду по­штою або якщо її непідсудність виявлено не при прийнятті, суд­дя пересилає заяву разом з своєю мотивованою ухвалою до на­лежного суду після закінчення строку на оскарження цієї ухвали. Про непідсудність заяви даному судові суддя повинен негайно по­відомити позивача. Якщо заявник оскаржив або прокурор звер­нувся з окремим поданням на ухвалу судді, то справа за підсуд­ністю пересилається лише у випадку постановлення касаційним судом ухвали про залишення скарги або подання без задоволення.

Забороняється передавати до іншого суду справи, розпочаті розглядом по суті (ст. 132 ЦПК). Але цивільне процесуальне за­конодавство допускає в окремих випадках передачу цивільної справи з одного суду до іншого, якщо в момент пред'явлення по­зову (подання заяви, скарги) правила про підсудність не були по­рушені. Ці випадки можна поділити на дві групи.

По-перше, передачу справи з одного до іншого суду Украї­ни мають право здійснити Голова Верховного Суду України, його заступники, голова Верховного Суду Автономної Респуб­ліки Крим, а також голова обласного, Київського та Севасто­польського міських судів на клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, за заявою прокурора або з власної ініціа­тиви (ст. 133 ЦПК). У цьому випадку можлива зміна не лише територіальної, але й родової підсудності, наприклад, передача справи з провадження районного суду до провадження обласного суду 3 мотивів складності цієї справи.

По-друге, передачу цивільної справи до іншого суду може здійснити і суд, у провадженні якого знаходиться дана справа:

1) якщо цей суд визнає, що даний позов з обставин справи можна зручніше вирішити за місцем проведення найголов­ніших дій, які підлягають перевірці, або взагалі в іншому суді, а не в суді, обраному позивачем;

2) якщо просьба відповідача, місце проживання якого в мо­мент пред'явлення позову не було відоме, про передачу справи за місцем його дійсного проживання буде визнано такою, що заслуговує задоволення.

І у першому, і у другому випадку питання про передачу спра­ви іншому судові вирішується судом, у провадженні якого зна­ходиться ця справа. У першому випадку суд керується міркуван­нями зручностей розгляду справи, а у другому — необхідністю забезпечення відповідачеві гарантій захисту його прав.

Ухвала про передачу справи до іншого суду постановляєть­ся у відкритому судовому засіданні з повідомленням сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, про день розгляду справи.

Стаття 135 ЦПК забороняє суперечки між судами про під­судність цивільної справи. Це означає, що справи, надіслана з одного суду до іншого, повинна бути прийнята до розгляду су­дом, якому вона надіслана. Свої заперечення про незаконність або необґрунтованість передачі йому справи даний суд має пра­во подати до вищестоящого суду.