§ 4. Судові штрафи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Учасники цивільного процесу, як правило, добровільно виконують свої процесуальні обов'язки. В разі невиконання цих обов'язків до них може бути застосована така міра процесуаль­ного впливу, як судовий штраф. Судові штрафи, які застосову­ються при розгляді та виконанні судових постанов, мають про­цесуальну природу. Враховуючи, що юридичною основою зас--торувалня штрафу є норми цивільного процесуального права, вони накладаються на осіб за невиконання процесуальних обо­в'язків та вимог суду, застосовуються судом при здійсненні пра­восуддя з цивільних справ і служать досягненню мети цивільно­го судочинства.

Судовий штраф — це міра процесуального впливу у вигляді грошового стягнення, яка накладається судом у випадках і.роз-мірах, передбачених ЦПК, на осіб за невиконання процесуаль­них обов'язків та вимог суду.

Судові штрафи діють на майнову сферу особи і є карою за не­виконання конкретних процесуальних обов'язків, сприяють зміц­ненню дисципліни в судочинстві та підвищують його ефективність,

ЦПК України передбачає широке коло осіб, на яких може бути накладено судовий штраф. Ними є особи, які беруть участь у справі, а також інші особи.

На осіб, які беруть участь у справі, накладається судовий штраф у разі: невиконання обов'язку повідомити суд про зміну своєї адреси, місця проживання або місця перебування під час провадження справи (ст. 95 ЦПК); за неявку в судове засідання без поважних причин (ст. 172 ЦПК); за неявку в судове засідан­ня сторін без поважних причин, якщо від кожної з них не на­дійшла заява про розгляд справи за їх відсутності (ст. 173 ЦПК); в справах по стягненню аліментів — на відповідача за неявку в судове засідання без поважних причин, якщо суд визнає його явку обов'язковою (ст. 174 ЦПК); за неповідомлення державного ви­конавця за місцем виконання протягом трьох днів про зміну місця роботи, проживання і наявність додаткового заробітку — на відповідача, який сплачує аліменти (ст. 408 ЦПК); за невиконан­ня судового рішення, яке зобов'язує його особисто виконати певні дії, крім передачі майна і сплати грошових сум — на відпо­відача (ст. 417 ЦПК).

Судовий штраф може бути накладений на інших осіб у на­ступних випадках: на свідків — за неявку в суд без ловажних при­чин (ст. 44 ЦПК); на службових осіб підприємств, установ, орга­нізацій і громадян — за невиконання без поважних причин ви­мог суду надати письмові або речові докази і за неповідомлення про неможливість їх надання у встановлений строк (статті 48, 53 ЦПК), за порушення заходів щодо забезпечення позову — забо­рони провадити певні дії, платежі, передавати майно (ст. 153 ЦПК), за ухилення від виконання розпоряджень державного виконавця, пов'язаних із зверненням стягнення на майна б<аржг

Судові витрати. Судові штрафи                          153

ника, що знаходиться у інших осіб (ст. 386 ЦПК); на службових осіб підприємств, установ, організацій — за втрату виконавчого листа (ст. 358 ЦРК), за злісне невиконання вимог державного ви­конавця подати відомості про заробіток чи про відрахування із заробітної плати, за неякісне їх виконання або за ухилення прова­дити безпосередньо стягнення (ст. 407 ЦПК), за незабезпечення явки представника організації в судове засідання (с. 172 ЦПК).

Аналіз норм ЦПК, які передбачають судові штрафи, свідчить про те, що накладення штрафу є правом суду, тобто, встановив­ши невиконання особою процесуального обов'язку, суд вправі, виходячи з конкретних обставин, і не накладати на неї штраф. Накладення ж судового штрафу не звільняє особу від виконан­ня процесуальних обов'язків.

Стаття 82 ЦПК має посилочний характер, установлює за­гальні правила накладення судових штрафів, обмежується пере­рахуванням статей, в яких передбачено судові штрафи. Однак цей перелік не охоплює всіх випадків.

Цивільним процесуальним законодавством установлені неодна­кові підстави накладення судових штрафів. У більшості норм — це невиконання процесуальних обов'язків без поважних причин: на свідків — за неявку в суд (ст. 44 ЦПК); на службових осіб під­приємств, установ, організацій і громадян—за невиконання вимоги суду подати письмові або речові докази і за неповідомлення про неможливість їх надання у встановлений строк (статті 48,53 ЦПК); за неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у справі (ст. 172 ЦПК). В інших випадках підставою є винні дії: за порушення за­ходів по забезпеченню позову (ст. 153 ЦПК); втрату виконавчого документа (ст. 358 ЦПК). В деяких випадках підставами є інші обставини: за невчинення у встановлений строк певних процесу­альних дій (статті 95,386,417 ЦПК) і за неякісне виконання вимог державного виконавця (ст. 407 ЦПК). Але навряд чи можливо виз­нати, що для накладення судового штрафу достатньо встановити факт невиконання обов'язку, без дослідження причин. При накла­денні штрафу суд завжди повинен з'ясувати причини невиконан­ня процесуальних обов'язків. В разі ж відсутності даних про харак­тер причин припускається їх неповажність, якщо встановлено сам факт невиконання процесуальних обов'язків.

Крім з'ясування причин неявки особи за викликом чи ухилен­ня її від виконання процесуальних обов'язків мають значення відФКІоеті про те, чи була особа належним чином повідомлена про виклик до суду. В окремих випадках необхідні додаткові умови длМ накладення судового штрафу на учасника процесу. Так, згідно із ст. 173 ЦПК на сторону, яка не з'явилася без поважних причин у судове засідання, штраф накладається, якщо від неї не надійшло заяви про розгляд справи під час її відсутності.

Законодавець визначає розмір судового штрафугтільки в за­гальному вигляді, вказуючи на максимальний розмір, і залишає на розсуд суду вибір конкретного розміру, залежмо від причин невиконання процесуальних обов'язків.           -«...»«

Про накладення судового штрафу постановляється ухвала, копія якої надсилається оштрафованій особі (от. 82 ЦПК). Така ухвала не може бути оскаржена,, але оштрафована особа протя­гом десяти днів після одержання копії може просити суд, який наклав штраф, про зняття або зменшення його розміру. Заява розглядається в судовому засіданні з повідомленням оштрафова­ної особи, але її неявка не перешкоджає розгляду заяви. На ух­валу про відмову зняти штраф чи зменшити його розмір може, бути подана скарга і внесене подання прбкурором (ст, 83 ЦПК). Згідно із ст. 417 ЦПК ухвала суду про накладення штрафу може бути оскаржена оштрафованою особою, а прокурором внесене окреме подання.                                                                ,

Таким чином, судові штрафи покликані забезпечити вико­нання суб'єктами цивільних процесуальних відносин покладених на них процесуальних обов'язків та вимог суду, сприяючи цим ви­конанню завдань цивільного судочинства.