§ 3. Ррзподіл і відшкодування судових витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

За правилами, встановленими законом, суд розподляє судові витрати між сторонами. Стороні, на користь якої поста­новлено рішення, суд присуджує з другої сторони всі судові витрати, хоча б ця сторона і була звільнена від сплати судо­вих витрат на користь держави. Якщо позов задоволене част­ково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених судом позовних вимог, а відповідачеві — пропорційно до тієї частини позовних вимог, в якій позива­чеві відмовлено.

Судові витрати, понесені судом, стягуються з кожної сторо­ни пропорційно до тієї частини позову, відносно якої рішення по­становлено проти неї, і зараховуються в доход держави.

Коли сторона, на користь якої постановлено рішення, звіль­нена від судових витрат, то судові витрати стягуються з другої сторони у доход держави.

В разі відмови в позові позивачеві, звільненому від.оплати судових витрат, вони приймаються на рахунок держави

Якщо суд вищестоящої інстанції, ие передаючи справи на/но*-вий розгляд, змінить рішення або постановить нове, іін відйовід-но змінює розподіл судових витрат. У разі скасування рішення і закриття провадження у справі чи залишення пазову без розгля­ду суд, який скасував рішення, вирішує питання про повернення судових витрат, пов'язаних з подачею скарги Хет. 76 ЦШ€)і ' »/•

При відмові позивача від позову понесені ним витрати відпо­відачем не відшкодовуються. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог внаслідок добровільного задоволення їх відповіда­чем після подання позову, суд за проханням позивача присуджує з відповідача всі понесені позивачем по справі судові витрати.

Якщо сторони при укладенні мирової угоди не передбачили порядку розподілу судових витрат і витрат по оплаті допомоги адвоката, суд вирішує це питання відповідно до ст. 75 ЦПК(ст. 78 ЦПК).При відмові повністю або частково в позові органам лро-куратури, а також органам державного управлшня, профспілкам, державним підприємствам, установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, іншим гро­мадським організаціям або окремим громадянам» які звернули­ся до суду на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб, відповідачеві відшкодовуються з коштів бюджету понесені ним судові витрати повністю або пропорційно де тієї частини позовних вимог, в якій позивачеві відмовлено.

При відмові в позові до відповідача, притягнутого судом в по­рядку, передбаченому ч. З ст. 105 ЦПК, понесені ним судові витрати позивачем не відшкодовуються, а повертаються з коштів бюджету,

В разі задоволення позову про звільнення майна від,арешту позивачеві відшкодовуються з коштів бюджету понесені ним су­дові витрати (ст. 79 ЦПК).

Витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом с&рави, і дер­жавне мито, від сплати яких позивач був звільнений,-стягуються з відповідача у доход держави пропорційно задоволеній частині позовних вимог.                                                          І

Якщо відповідача звільнено від судових витрат, то при відмові в позові витрати, понесені судом у зв'язку з розглядом справи, стя­гуються з позивача в доход держави.

Якщо позов задоволений частково, а відповідана звільнено від сплати судових витрат, понесені судом витрати справи стягуються у доход держави з позивача, не звільне­ного від сплати судових витрат, пропорційно тій частині позов­них вимог* у задоволенні яких відмовлено.

Якщо обидві сторони звільнені від сплати судових витрат, то понесеш судом витрати у зв'язку з розглядом справи відносять­ся за рахунок держави (ст. 80 ЦПК).

< Закон також передбачає відшкодування витрат по оплаті допо­моги адвоката та стягнення винагороди за втрату робочого часу. ' > Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуд­жує з-другої сторони витрати, пов'язані з оплатою допомоги ад­воката, який брав участь у справі, у розмірі до п'яти процентів від задоволеної частини позовних вимог.

Якщо відповідно до встановленого порядку допомога адво­катом була подана стороні безкоштовно, суд стягує з другої сто­рони зазначену суму на користь юридичної консультації або в доход держави (ст. 76 ЦПК).

На сторону, яка недобросовісно заявила безпідставний позов, або розпочала безпідставний спір проти позову, або систематич­но протидіяла правильному і швидкому розглядові та вирішен­ню справи, суд може покласти оплату на користь другої сторо­ни винагороди за фактичну втрату робочого часу відповідно до середнього заробітку, але не більше п'яти процентів від задово­леної частини позовної вимоги (ст. 77 ЦПК).

Суми, належні свідкам, експертам і перекладачам, виплачуються судом після виконання ними своїх обов'язків, незалежно від стягнен­ня з сторін сум для оплати свідків і експертів (ст. 74 ЦПК).

Витрати по оплаті праці перекладача не є витратами по спра­ві і відносяться на рахунок держави, оскільки мовою судочинства є державна українська мова і дотримання цього принципу є обо­в'язком суду.