§ 2. Звільнення від сплати судових витрат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

З метою доступності судового захисту цивільних прш<та охоронюваних законом інтересів всіх громадян законодавством встановлений диференційований розмір судових^витрат. Поряд з цим встановлені пільги щодо сплати судових витрат у дохід держи*, ви. Так, відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від сплати державного мита звільняються:

позивачі — робітники та службовці — у справах', що вини­кають з трудових правовідносин; члени колетсййвних сільсь­когосподарських підприємств, працівники селянських (фермерсь­ких) господарств — у справах, пов'язаних і їх трудовою діяль* ністю;

позивачі у справах, що випливають з авторського права, <а та­кож з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропози­цію та промислові зразки;

позивачі у справах про відшкодування збитків, заподіяних ка­ліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю го­дувальника;

позивачі за позовами про стягнення аліментів;   * '    '

громадяни (сторони) з касаційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної сили, у справах про розірвання шлюбу;

сторони у справах, пов'язаних з відшкодуванням'збитків, за­подіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним за­стосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, а також пов'язаних з виплатою грошової ком^-пенсації, поверненням майна або відшкодуванням^його вартості громадянам, реабілітованим відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні»;

позивачі у справах про відшкодування матеріальних збитків, завданих злочином;                                                                   <

громадяни, віднесені до першої та другої категорії*постраж-далих внаслідок Чорнобильської катастрофи;           ' >

громадяни, віднесені до третьої категорії постраждай»* внас­лідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і шраме

тованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня }993 р. прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гаран­тованого добровільного відселення — не менше трьох років;

громадяни, віднесені до четвертої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають або постійно працюють і проживають на"території зони посиле-щмго радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січия 1993 р, вони проживали або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

, інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизани) які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи, інваліди першої та другої груп;

державні і громадські органи, підприємства, установи, орга­нізації та громадяни, які звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами до суду на захист прав та інте* ресів інших осіб, а також споживачі — за позовами, що пов'язані з порушенням їх прав;

органи місцевого та регіонального самоврядування: за позо­вами про стягнення з громадян збитків, завданих інтересам на­селення, місцевому господарству, навколишньому середовищу їхніми рішеннями, діями або бездіяльністю, а також внаслідок не­виконання рішень органів місцевого та регіонального самовря­дування; за позовами про припинення права власності на земель­ну ділянку;

органи місцевого та регіонального самоврядування — за позовами до суду про визнання недійсними актів інших органів місцевого та регіонального самоврядування, місцевих державних адміністрацій, підприємств, об'єднань, організацій і установ, які ущемлюють їх повноваження;

органи соціального страхування та органи соціального забез­печення — за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги і пенсій, виплачених потерпшо­му або членам його сім'ї, а органи соціального забезпечення — також за позовами про стягнення неправильно виплачених до­помоги та пенсій;

позивачі і відповідачі — фінансові органи та державні подат­кові інспекції;

органи державного контролю за цінами — позивачі й відповідаачі — Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство лісового господарства України та їхні органи на місцях, органи рибоохорони—у справах простягненім коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням вавко* лишнього середовища, порушенням лісового законодавства та нера­ціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів;

всеукраїнські та міжнародні об'єднання громадян, якідост-раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Українська Спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), гро­мадські організації інвалідів, їхні підприємства та установи, рес­публіканське добровільне об'єднання «Організація солдатських матерів України» за позовами, з якими вони звертаються до суду;

Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових;

Генеральна прокуратура України та її органи — за позова­ми, з якими вони звертаються до суду в інтересах громадян і дер­жавних юридичних осіб;

Українська державна страхова комерційна організація та її установи — за позовами, з якими вони звертаються до суду в усіх справах, пов'язаних з операціями обов'язкового страхування;

Пенсійний фонд України, його підприємства, установи й організації;

Фонд України соціального захисту інвалідів і його відділення;

громадяни за позовами про відшкодування Збитків,' завданих неповерненням у терміни, передбачені договорами або установ­чими документами, грошових та майнових внесків, ц&> були за­лучені до акціонерних товариств, банків, кредитних установ, довірчих товариств та інших юридичних осіб, які залучають кош­ти та майно громадян;

державні органи приватизації — за позовами, з якими вони звертаються до суду, в справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави;

органи Антимонопольного комітету України —за позовами, з якими вони звертаються до суду у зв'язку з порушенням анти-монопольного законодавства;

Державний комітет України по матеріальних резервах та підприємства, установи і організації системи матеріального ре­зерву — за позовами, з якими вони звертаються до суду у спра­вах щодо виконання договірних зобов'язань суб'єктами госпо­дарської діяльності, що випливають із Закону України «Про дер­жавний матеріальний резерв».                                        •

Місцеві Ради народних депутатів мають право встановити додаткові пільги для окремих платників щодо сплати державно­го мита, яке зараховується до місцевих бюджетів, а Міністерство фінансів України — щодо державного мита, яке зараховується до державного бюджету України.

Суд або суддя, виходячи з майнового стану громадянина, вправі звільнити його від сплати судових витрат у доход держа­ви (ч. 4 сг. 63 ЦПК).

Крім того, суд або суддя, враховуючи майновий стан грома­дянина, може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити спла­ту Судових витрат на строк не більше як до закінчення розгляду справи в суді першої інстанції, проте в усякому разі не більше як на три місяці з дня подання позову.

Коли у встановлений строк судові витрати не будуть опла­чені, їх стягнення провадиться за виконавчим листом.

Суд або суддя можуть також зменшити розмір судових вит­рат, що стягуються в дохід держави (ст. 68 ЦПК).

Говорячи про звільнення від сплати судових витрат, потрібно підкреслити, що сторони можуть бути звільнені від сплати судо­вих витрат тільки у доход держави і не можуть бути звільнені від сплати судових витрат на користь другої сторони.