§ 2. Обчислення процесуальних строків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Огідно із ст. 86 ЦПК строки, встановлені в законі або призначені судом, обчислюються роками, місяцями і днями. Так, рішення суду в справі, в якій хоч би однією з сторін є громадя­нин, може бути пред'явлено для примусового виконання протя­гом трьох років з моменту набрання ним законної сили, а в усіх інших справах — протягом одного року (ст. 359 ЦПК); сторони та інші особи, які брали участь у справі, заяви Про перегляд рішень, ухвал та постанов у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть подавати протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що стала підставою для перегляду рішення, ухвали або постано­ви (ст. 345 ЦПК); касаційні скарги, подання на постанови судів першої інстанції можуть бути подані протягом десяти днів з на­ступного дня після їх проголошення (ст. 291 ЦПК).

Процесуальний строк може визначатися також конкретною календарною датою, наприклад, датою виклику відповідача до суду в стадії підготовки справи до судового розгляду.

Крім того, процесуальний строк може визначатися вказівкою на подію, яка неминуче повинна наступити. Так, сторони зобов'я­зані подати свої докази або повідомити про них суд до початку судового засідання в справі (ст. 34 ЦПК), провадження в справі зупиняється у випадку, передбаченому п. 4 ст. 221 ЦПК, до на­брання законної сили вироком, рішенням, ухвалою або постано­вою, від яких залежить вирішення справи (п. З ст. 224 ЦПК).

Перебіг процесуальних строків починається слідом за подією, визначеною законом або судом. Наприклад, перебіг строку на каса­ційне оскарження та опротестування судових рішень і ухвал почи­нається з наступного дня після проголошення рішення (ст, 291 ЦПК).

Закінчення перебігу процесуального строку, обчислюваного роками, визначається відповідним місяцем і числом останнього року строку. Якщо строк обчислюється місяцями, то він закін­чується у відповідне число останнього місяця строку. В тому ви­падку, коли закінчення такого строку припадає на місяць, що не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця.

Якщо строки визначаються днями, то вони закінчуються в ос­танній день строку, який триває звичайно до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити процесуальну дію в суді, де служ­бові заняття закінчуються раніше, то строк закінчується в момент припинення цих занять.

Строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скарга, інші документи чи грошові суми здано на пошту (ст. 87 ЩІК).

Із зупиненням провадження у справі зупиняються і всі по­точні, але ще не закінчені по ньому строки (ст. 88 ЦПК). Перебіг процесуальних строків зупиняється з початку дії тієї обставини, яка стала підставою зупинення провадження у справі або зупи­нення виконання рішення. Відновлюється перебіг строків з дня відновлення провадження у справі або виконання рішення.

Від зупинення процесуальних строків необхідно відрізняти перерву їх перебігу. Так, згідно із ст. 371 ЦПК перериватися може перебіг строку пред'явлення рішення до виконання (строк вико­навчої давності). Відмінність перерви процесуальних строків від їх зупинення полягає в тому, що після зупинення перебіг строків продовжується, а після їх перерви процесуальні строки почина-' ють обчислюватися з самого початку.

Пропуск встановленого законом або призначеного судом процесуального строку тягне для учасників процесу, як правило, втрату права на вчинення процесуальних дій. Але в деяких випад­ках пропущений строк може бути поновлено або продовжено.