§ 2» Процесуальні права та обов'язки представників громадських організацій і трудових колективів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Активність участі представників громадських організацій і трудових колективів при розгляді цивільних справ у суді зале­жить від їх процесуальних прав і обов'язків. Допустивши до участі у справі представника громадської організації або трудо­вого колективу, суд повинен роз'яснити йому процесуальні пра­ва, зазначивши це в протоколі судового засідання.

•Представники громадської організації або трудового колек­тиву мають право знайомитися з матеріалами справи, бути при­сутніми на всіх судових засіданнях, подавати докази і брати участь в їх дослідженні, ставити питання особам, які беруть участь у справі, свідкам та експертам, викладати свої доводи та міркування, в усіх питаннях, що виникають під час судового роз­гляду, брали участь у судових дебатах (ч. 2 ст. 161 ЦПК), заяв­ляти клопотання (п, 8 ст. 198 ЦПК).

Наділення представника громадськості комплексом процесу­альних прав дозволяє зробити висновок, що він є не простим інфор­матором, передавачем думки громадської організації і трудового колективу. Тоніу, якщо в процесі судового розгляду будуть з'ясовані такі обставини, які раніше не були відомі і наявність яких може змінити думку громадської організації чи трудового колективу з приводу справи, суд на прохання представника має право відклас­ти розгляд для, з'ясування думки відповідної організації або трудо­вого колективу з врахуванням нових даних. В цьому випадку органі­зація чи трудовий колектив повторно проводить загальні збори або засідання виборного органа і оформляє нову виписку із протоколу.

•Думка громадської організації чи трудового колективу вик* ладається у судовому засіданні після досліджень обставин спра­ви і перевірки доказів. Суд і особи, які беруть участь у справі, можуть ставити представникам громадських організацій чи тру­дових колективів зацитання з метою з'ясування думки громадсь­кості (ст. 1££ ЦПК). Думка громадської організації або трудово­го колективу, викладена їх представником, повинна бути зазна­чена у протоколі судового засідання (п. 9 ст. 198 ЦПК).

'У судових дебатах представникові громадськості надається пра­во виступити після осіб, які беруть участь у справі (ч. 6 ст. 194 ЦПК).

Що стосується обов'язків представників громадських органі­зацій чи трудових колективів, то чинне законодавство їх не пе­редбачає взагалі. Цей недолік повинен бути усунутий. Уявляєть­ся, що серед обов'язків представників громадськості в першу чергу належить указати на обов'язок добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами. Крім цього, представ­ники громадськості повинні з'явитись до суду в установлений час для участі в розгляді справи, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням суду.