§ 1. Правове становище представників громадських організацій і трудових колективів у цивільному процесі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

15 статті Г61 ЦПК закріплено положення про участь представників громадських організацій і трудових колективів у судовому розгляді, що характеризує розвиток його демократич­них засад. Участь представників громадських організацій і тру­дових колективів у цивільному процесі допомагає суду ретель­ніше з'ясовувати обставини справи, сприяє зміцненню закон­ності, а також вихованню громадян у дусі правослухняності.

Стаття 98 ЦПК не відносить до складу осіб, які беруть участь у справі, громадські організації і трудові колективи (громадсь­кість). Ці суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин на­лежать до осіб, які сприяють здійсненню правосуддя.

Слід підкреслити, що в ст. 161 ЦПК йде^м^аклише про'одну самостійну &Ш?м^чагп^^                    ішвшьному судочинству^

— викладення судові думки оргадізшцй.абР^олективів з_псиводу сдрари^яка розглядається судом. Що ж стосується інших форм участі громадськості, таких, наприклад, як порушення справи в суді громадськими організаціями на захист прав та інтересів інших осіб, громадське представництво, сприяння органу судового ви­конання, то вони хоча і є виявленням демократичних засад пра­восуддя, однак не є засобом виразу громадської думки в справі.

Представники громадських організацій і трудових колективів можуть брати участь у будь-якій цивільній справі для викладення думки громадських організацій і трудових колективів з приводу

Участь представників громадських організацій і трудових колективів у цивільному процесі______129

сїіравй. Разом з тим доцільно залучати громадськість для участі в справах, де необхідна оцінка поведінки сторін згідно з нормами моралі, їх морально-етичних якостей: у справах про визнання гро­мадян обмежено дієздатними, про захист прав споживачів, оскар­ження рішень, дій або бездіяльності державних органів, юридич­них чи службових осіб у сфері управлінської діяльності, у спорах про дітей і позбавлення батьківських прав, у трудових, житлових та інших справах, що становлять громадський інтерес. , Має практичне значення питання про те, як*трудові колек­тиви та громадські організації можуть направити до суду свого представника для участі в судовому розгляді, тобто хто може бути суб'єктом громадської думки в суді.

Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі тру­дового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що ре­гулюють трудові відносини працівника з підприємством (ст. 252і КЗпП, ст. 15 Закону України від 27 березня 1991 р. «Про підприє­мства в Україні»). В складі єдиного трудового колективу відпо­відно до структури підприємства, установи, організації діють колективи цехів, відділів, дільниць, бригад, бюро, лабораторій та інших підрозділів. Отже, не тільки основний трудовий колектив, але й колективи названих підрозділів, які навіть не наділені пра­вами юридичної особи, мають право направляти свого представ­ника для участі в судовому розгляді цивільних справ.

Право уповноважити свого представника на участь у цивільній справі мають і громадські організації (об'єднання громадян). Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене в результаті волевиявлення громадян, які об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації своїх прав і свобод. Гро­мадськими організаціями є об'єднання громадян для задоволен­ня та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів (статті 1, 3 Закону України від 16 червня 1992р. «Про об'єднання громадян»). Ними визнаються конгреси, рухи, асоці­ації, фонди, жіночі, ветеранські організації, організації інвалідів, молодіжні і дитячі організації, наукові, технічні, культурно-освітні, фізкультурно-спортивні та інші добровільні спілки, творчі спілки, земляцтва та інші об'єднання громадян. До громадських органі­зацій не належать кооперативні та інші організації, які пересліду­ють, комерційні цілі або сприяють одержанню прибутку (доходу) іншими підприємствами і організаціями, релігійні організації, органи місцевого та регіонального самоврядування^ (ради і комі­тети мікрорайонів, будинкові, вуличні, квартальні, селищні, сільські комітети), органи громадської самодіяльності (товариські суди тощо).                                                                        І

Представники громадських організацій і трудових коАек-тивів допускаються до участі в розгляді не тільки в суді першої інстанції, але і в касаційній інстанції (ст. 308 ЦІЖ), а також <в стадії виконання судових рішень (ст. 351 ЦПК). Участь пред­ставників громадськості можлива незалежно від того, брели вони участь у суді першої інстанції, чи ні. При цьому, якщо пред-1 ставники громадських організацій чи трудових колективів бра­ли участь у суді першої інстанції, повторних повноважень не ви­магається.                                                                   . - >

У суді касаційної інстанції представники громадськості та­кож доводять судові громадську думку організації або трудо­вого колективу. В ній формулюється позиція колектиау чи організації не тільки по суті справи щодо взаємовідносин сторін, але і щодо законності та обґрунтованості рішемня суду, яке не набрало законної сили.                                , • > і

Відповідно до ст. 351 ЦПК представники громадських орга­нізацій і трудових колективів можуть залучатись суддею та ор­ганом державної виконавчої служби до участі в стадії виконан­ня рішення, якщо це викликається державним або громадським інтересом і може сприяти більш швидкому і правильному вико­нанню судового рішення.

Представники громадських організацій і трудових колективів вправі знайомитися з матеріалами виконавчого провадження і бути присутніми при проведенні державним виконавцем вико­навчих дій. Свою діяльність вони здійснюють під кошролем дер­жавного виконавця. Самостійно вживати заходів щододриміусо-вого виконання вони не правомочні.

Форми участі громадськості у цій стадії можуть бути різни^ ми: допомога державному виконавцю у виявленнілшйна боржни­ка, перевірці актів про відсутність майна у боржника, уздійсненні контролю за правильним і своєчасним утриманням^ періодичних платежів із зарплати та інших сум боржників і своєчасним пере»-рахуванням їх стягувачам тощо. Доцільно залучати громадсь­кість для участі при виконанні рішень про відібрання дитини та по інших справах з питань виховання дітей