§ 2. Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

чЗгідно з цивільним процесуальним законодавством проку­рор може брати участь у розгляді цивільних справ. Поряд з цим роз­різняють певні конкретні підстави участі прокурора в цивільному процесі: власну ініціативу прокурора і вказівки про це в законі.

В юридичній літературі підкреслюється, що прокурор повинен порушити в суді справу за власною ініціативою не у всіх випадках виявлення порушень закону, а перш за все тоді, коли виявлено явні його порушення, справа має істотне значення або коли сторони з якихось серйозних причин самі не в змозі захистити свої праві та інтереси (старий вік, хвороба, перебування в експедиції, в складі Збройних Сил України тощо). Крім цього, прокурор зобов'язаний порушити справу й тоді, коли сторони в змозі самі захистити свої права та інтереси, але не звертаються до суду, а в такому захисті мають потребу інтереси держави. Таким чином, прокуратура; має представляти в суді найважливіші інтереси громадян і державі, і втручання прокурора у процес вирішення спорів про право повин-но мати місце лише в разі виявлення істотних правопорушень, з урахуванням дійсної або потенційної шкоди, яка заподіюється дер­жавним чи індивідуальним інтересам. Наприклад, прокурор пови­нен представляти в суді законні інтереси і захищати права і свободи неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних громадян та без­вісно відсутніх, якщо ці інтереси не захищають їх батьки, усино­вителі, опікуни та піклувальники. В сучасних умовах пріоритетні завдання прокуратури — захист конституційних прав і свобод лю­дини і громадянина, зокрема права на своєчасне одержання вина­городи за працю (ч. 7 ст. 43 Конституції України).

Прокурор представляє і захищає в суді інтереси держави, коли відповідні державні органи контролю за додержанням за­конів не роблять цього при обов'язку забезпечувати територіаль­ну цілісність, суверенітет, економічну, інформаційну, національну безпеку, законність і правопорядок тощо, виходячи із свого відомчого підходу, або коли дані органи некомпетентні, не ма­ють достатнього професіоналізму для виконання обов'язків, коли їх посадові особи мають особисту заінтересованість у невиконанні своїх обов'язків по захисту державних інтересів, а також коли ці органи контролю безпосередньо посягають на інтереси держави. Прокурор і в інших випадках представляє в суді інтереси держави та захищає їх, якщо вони залишаються незахищеними.

Прокурор може брати участь у цивільному процесі і у випад­ках, передбачених законом. Згідно із ст. 24815 ЦПК прокурор має право звернутися до суду із заявою про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи, крім акта, перевірку законності якого віднесено до компетенції Кон­ституційного Суду України. Це має місце тоді, коли органи місце­вого самоврядування припустили порушення законності при виданні правових актів.

Відповідно до статей 13, 118 ЦПК прокурор може брати участь у розгляді цивільної справи в одній формі — він може по­рушити справу в суді. Засобами прокурорського представницт­ва у формі порушення цивільних справ у суді є: у справах позов­ного провадження — позовні заяви; у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і у справах окремого про­вадження — заяви або скарги.

Прокурор має право звернутися до суду із заявою про захист ав і законних інтересів громадян, так і державних інтересів.

Наприклад, прокурор м. Павлограда пред'явив в інтересах Ч. позов до П. і К. про визнання недійсним договору дарування 17/ 25 частин жилого будинку і переведення прав і обов'язків покупця на Ч., посилаючись на те, що цю угоду відповідачі уклали з метою приховати договір купівлі-продажу і позбавити Ч. як учасника спільної власності права привілеєвої купівлі частки в спільній власності на будинок1.