§ 1. Завдання прокурора в цивільному процесі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Оідповідно до ст. 121 Конституції України на прокура­туру покладається здійснення представництва інтересів громадя­нина або держави в суді у випадках, визначених законом. Функ­ція-такого представництва для прокуратури України е новою.

Під представницькою функцією прокурора слід розуміти діяль­ність прокурора, спрямовану на захист інтересів громадянина або держави через порушення цивільних справ у суді у визначених за­коном випадках, участь в їх розгляді, а також у провадженні по пе­ревірці законності і обґрунтованості рішень, ухвал чи постанов суду.

Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави запроваджене Конституцією з метою посилення га­рантій захисту від неправомірних посягань на найвищі соціальні цінності: людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор­канність і безпеку, а також конституційний устрій, суверенітет, територіальну цілісність України, недоторканність кордонів, економічну (майнову) та екологічну безпеку. У зв'язку з цим інте­рес до процесу у прокурора як представника державного органу завжди має не особистий, а посадовий, державний характер. Його заінтересованість у справі визначається особливим місцем органів прокуратури в системі органів влади.

Виходячи з наведених міркувань, завдання прокурора при ре­алізації ним судово-представницької функції полягає в тому, що прокурор, здійснюючи представництво інтересів громадянина або держави в суді, має вживати заходів до усунення порушень прав та охоронюваних законом інтересів, причин їх порушень та умов, що цьому сприяють, а також до відшкодування матеріаль­них і моральних збитків від правопорушень.

Конкретні завдання прокуратури в цивільному процесі зак­ріплені в ст. 34 Закону України від 5 листопада 1991 р. «Про про­куратуру» і ч. 2 ст. 13 ЦПК, в яких сказано, що прокурор, який бере участь у розгляді цивільних справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об'єк­тивний розгляд справ та постановлений) судового рішення, що ґрунтується на законі.

У наказі Генерального Прокурора від 15 липня 1996 р. № 7 «Про організацію діяльності прокурорів у цивільному та арбіт­ражному судочинстві» зазначено, що прокурорам необхідно вживати в межах своєї компетенції заходів, спрямованих на по­вне, своєчасне використання повноважень для пред'явлення в загальні суди позовів на захист прав і законних інтересів грома­дян, державних і суспільних інтересів, брати участь у їх розгляді судами і перегляді незаконних судових постанов.

Ці завдання прокурора є загальними при розгляді справ як в суді першої інстанції, так і при перевірці законності і обґрунто­ваності судових постанов в касаційній, наглядній інстанціях, а та­кож при перегляді у зв'язку з нововиявленими обставинами і при виконанні судових рішень.