ЗМІСТ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

ПЕРЕДМОВА.................................................................................................З

Глава І

СУДОВА ВЛАДА І ПРАВОСУДДЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ............5

§ 1. Форми захисту прав і законних інтересів

громадян та організацій.........................:.............................................^....5

§ 2. Сутність правосуддя в цивільних справах.......................................,.8

§ 3. Поняття цивільного процесу (цивільного судочинства)..............,.13

Глава Ц

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРАВА.......................................................19

§ 1. Предмет цивільного процесуального права....................................19

§ 2. Метод правового регулювання цивільних

процесуальних правовідносин..................................................................21

§ 3. Джерела цивільного процесуального права. Межі дії

цивільного процесуального закону.......................................................25

§ 4. Наука цивільного процесуального права.......................................28

ГлаваШ

ПРИНЦИПИ ЦИВІЛЬНОГО

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА...................................................................ЗО

§ 1. Поняття та значення принципів

цивільного процесуального права..........................................................ЗО

§ 2. Система принципів цивільного процесуального права.................32

§3. Загальноправові принципи...............................................................33

§ 4. Міжгалузеві принципи........................................................................34

§ 5. Галузеві принципи...............................................................................37

§ 6. Принципи стадії судового розгляду справи.....................................45

Глава IV

ЦИВІЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ.............................49

§1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.........................49

§ 2. Передумови виникнення цивільних

процесуальних правовідносин.................................................................55

§3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин........................61

Глава V

СТОРОНИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.................................................67

§1. Поняття сторін у цивільному процесі.................................................67

§ 2. Процесуальні права та обов'язки сторін.........................................70

§ 3. Процесуальна співучасть....................................................................72

§ 4. Неналежна сторона і порядок її заміни............................................,78

§5. Процесуальне правонаступництво...................................................81

Глава VI

ТРЕТІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ...........................,...85

§ 1. Поняття про треті особи....................................................................85

§ 2. Треті особи, які заявляють самостійні

вимоги на предмет спору..........................................................................87

§ 3. Треті особи, які не заявляють

самостійних вимог на предмет спору......................................................93

Глава VII

УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ...........................99

§ 1. Завдання прокурора в цивільному процесі......................................99

§ 2. Підстави і форми участі прокурора в цивільному процесі...........100

§ 3. Правове становище прокурора.......................................................102

Глава VIII

УЧАСТЬ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ, ПРОФСПІЛОК, ПІДПРИЄМСТВ,

УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОКРЕМИХ ГРОМАДЯН,

ЯКІ ЗАХИЩАЮТЬ ПРАВА ІНШИХ ОСІБ............................................105

§ 1. Підстави та форми участі в цивільному процесі органів державного управління, органів місцевого самоврядування, профспілок, підприємств, установ, організацій та окремих

громадян, які захищають права інших осіб........................................105

§ 2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав

та охоронюваних законом інтересів інших осіб..................................109

§ 3. Участь органів державного управління та місцевого

самоврядування в процесі для дачі висновку в справі

та іх процесуальне становище...............................................................111

Глава IX

ПРЕДСТАВНИЦТВО В СУДІ..................................................................115

§ 1. Поняття представництва в суді........................................................115

§2. Види представництва......................................................................120

§ 3. Процесуальне становище та повноваження

представника у суді................................................................................124

Глава X

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ І ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ....................................................................128          |

§ 1. Правове становище представників громадських організацій

і трудових колективів у цивільному процесі........................................128

§ 2. Процесуальні права та обов'язки представників

громадських організацій і трудових колективів...,..............................131

§ 3. Оформлення повноважень і порядок допуску представників громадських організацій і трудових колективів до участі в судовому розгляді................................................................................132

Глава XI

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ....................................................................135

§ 1. Поняття процесуальних строків та їх види......................................135

§2. Обчислення процесуальних строків..........................'......................136

§ 3. Продовження та поновлення процесуальних строків....................137

§ 4. Службові строки................................................................................139

Глава XII

СУДОВІ ВИТРАТИ. СУДОВІ ШТРАФИ...............................................141

§ 1. Поняття і види судових витрат........................................................141

§2. Звільнення від сплати судових витрат..............................................146

§ 3. Розподіл і відшкодування судових витрат.....................................149

§4. Судові штрафи........................................................................,........,.151

Глава ХНІ

ПІДВІДОМЧІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ..............................................155

§ 1. Поняття й види підвідомчості цивільних справ......,......................155

§ 2. Підвідомчість позовних справ суду................................................159

§ 3. Підвідомчість справ, які виникають

з адміністративно-правових відносин.................................................Д62

§ 4. Підвідомчість справ

окремого провадження.................................................,....................,..,...166

Глава XIV

ПІДСУДНІСТЬ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.................................„................170

§1. Поняття та види підсудності............................................................170

§2. Родова підсудність..............................................................................171

§ 3. Територіальна підсудність................................................................175

§4. Порядок передачі справи до іншого суду.......................................182

Глава XV

ДОКЛЗУВАННЯТАДОКАЗИВЦИВІЛЬНОМУСУДОЧИНСГВІ....184

§1. Поняття і мета судового доказування.............................................184

§2. Поняття судових доказів...................................................................186

§ 3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування... 189

§ 4. Належність доказів і допустимість засобів доказування..............192

|               §5. Оцінка судових доказів.............................................................,..,/..196

'                §6. Пояснення сторін і третіх осіб................................„..,.......------„,..198

§7. Показання свідків...................................................,...............І.....„„.201

§8. Письмові докази................................................................................204

§9. Речові докази.....................................................................................209

§ 10. Висновок експерта.......................................................................І...210

§11. Забезпечення доказів...............,...................................,.....................213

Глава XVI

ПОЗОВ....................................................................................................,....215

§ 1. Поняття позову та його елементи. Види позовів.............,............,215

§ 2. Право на пред'явлення позову.........................................-..............221

§3. Захист інтересів відповідача...........................................,.................224

§ 4. Зміна позову. Відмова від позову і визнання позову.

Мирова угода сторін..............................................................................226

§ 5. Забезпечення позову...............................................>..........................228

Глава XVII                                                                   ^

ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ...................................................231

§ 1. Право на звернення до суду за судовим захистом.................        231

§ 2. Передумови права на звернення до суду та порядок

його здійснення...............................................................................,........233

§ 3. Позовна заява та її реквізити. Порядок виправлення

недоліків позовної заяви.........................................................................236

§ 4. Підстави відмови в прийнятті заяви...............................................240

§ 5. Правові наслідки порущення цивільної справи..............................245

Глава XVIII

ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ...249

§ 1. Мета і значення підготовки справи до судового розгляду...........249

§ 2. Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ

до судового розгляду................................................................................250

§ 3. Призначення справи до судового розгляду.

Повідомлення і виклики суду................................................................256

Глава XIX

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ.........................................261

§1. Поняття та значення стадії судового розгляду................................261

§ 2. Процесуальний порядок судового розгляду.................................264

§ 3. Відкладення розгляду справи. Зупинення провадження

по справі..................................................................................................277

§ 4. Закінчення справи без винесення судового рішення.................,...281

§ 5. Протокол судового засідання.........................................................286

Глава XX

ПОСТАНОВИ СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ..........................................288

§1. Поняття й;видипостаиов суду...,..v.................,..............................-..288

§ 2. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення......................290

§3. Зміст судового рішення....................................................................296

§4. Усунення недоліків рішення судом, який його постановив...........299

§5. Законна сила судового рішення......................................................302

§6. Ухвали суду першої інстанції.........................................................306

Глава XXI

ПРОВАДЖЕННЯ ПО СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ

З АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН..............................308

§ 1. Загальна характеристика справ, що виникають

з адміністративно-правових відносин...................................................308

§ 2. Розгляд справ, пов'язаних із застосуванням виборчого

законодавства...........................................................................................310

§ 3. Скарги на дії органів і службових осіб у зв'язку з накладенням

адміністративних стягнень.....................................................................315

§ 4, Скарги громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері

управлінської діяльності........................................................................320

§ 5. Скарги на рішення, прийняті відносно релігійних організацій......325

§ 6. Заява прокурора про визнання незаконними

правового акта органу, рішення чи дії службової особи....................327

§ 7. Справи про стягнення з громадян недоїмки по податках, самооподаткуванню сільського населення [£ державному обов'язковому страхуванню..........................-................329

588    ________________________Оглав_____________________________

Глава ХХЇІ

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ.....................................................................332

§ 1. Історико-правовий нарис окремого провадження.........................332

§ 2. Юридична природа окремого провадження...................................338

§ 3. Визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.....343

§ 4. Визнання громадянина безвісно відсутнім або оголошення

його померлим........................................................................................349

§ 5. Усиновлення дітей, які проживають на території України..........353

§ 6. Встановлення неправильності запису в актах                          х

громадянського стану............................................................................357

§ 7. Встановлення фактів, що мають юридичне значення..................361

§ 8. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника........366

§ 9. Оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні.............370

Глава XXIII

ОСКАРЖЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА СУДОВИХ ПОСТАНОВ,

ЩО НЕ НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ..................................................377

§ 1. Загальна характеристика касаційного оскарження

та перевірки судових рішень і ухвал......................................................377

§ 2. Право касаційного оскарження та порядок його здійснення......378

§ 3. Підготовка справи до розгляду у суді касаційної інстанції.........382

§ 4. Розгляд цивільної справи судом касаційної інстанції....................383

§5. Повноваження суду касаційної інстанції........................................385

§ 6. Підстави для скасування рішення суду в касаційному порядку.....390

§ 7. Оскарження ухвал суду першої інстанції........................................394

Глава XXIV

ПЕРЕГЛЯД У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ,

УХВАЛ І ПОСТАНОВ, ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ................397

§ 1. Сутність перегляду судових рішень, ухвал і постанов

у порядку судового нагляду...................................................................397

§ 2. Підстави для скасування судових постанов у порядку нагляду......398

§ 3. Суб'єкти права опротестувати і скасування рішень,

ухвал і постанов у порядку нагляду......................................................401

§ 4. Розгляд справи в порядку нагляду..................................................404

§ 5. Повноваження суду, що розглядає справу в порядку нагляду......408

Глава ХХУ

ПЕРЕГЛЯД У ЗВ'ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ

ОБСТАВИНАМИ РІШЕНЬ, УХВАЛ І ПОСТАНОВ СУДУ,

ЩО НАБРАЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ.........................................................411

§ 1. Сутність та значення перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали

законної сили...........................................................................................411

§ 2. Підстави перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами......413

§ 3. Процесуальний порядок перегляду у зв'язку

з нововиявленими обставинами.............................................................418

Глава XXVI

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ..............................................4.........424

^_______________________Оглав_________________________589

§ 1. Сутність виконавчого провадження...............................................424

§ 2. Учасники виконавчого провадження........,.....................................425

§ 3. Підстави виконання та виконавчі документи..............................430

§ 4. Строки пред'явлення рішень до виконання......,............................432

§ 5. Загальні правила виконання..................................................,.........433

§ 6. Заходи примусового виконання............,........................................436

§ 7. Звернення стягнення на майно боржника.......................................437

§ 8. Звернення стягнення на будинки.....................................................440

§ 9. Звернення стягнення на майно і грошові суми боржника, що знаходяться в інших осіб або належать боржникові

від інших осіб..........................................................................................443

§ 10. Звернення стягнення на заробітну плату (заробіток),

пенсію та стипендію боржника....................................................,..........445

§11. Виконання рішень відносно державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних

і громадських організацій.................................................>.......,.............447

§ 12. Розподіл стягнутих сум між стягувачами.....................................449

§ 13. Виконання рішень про передачу певних предметів

і здійснення певних дій...........................................................................450

§ 14. Поворот виконання........................................................................453

Глава XXVII

МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС...........................................455

§ 1. Поняття міжнародного цивільного процесу..................................455

§ 2. Джерела міжнародного цивільного процесу.................................458

§ 3. Правове становище іноземних осіб у цивільному процесі...........463

§ 4. Підсудність цивільних справ за участю іноземного елемента,,...471 § 5. Підготовка справи за участю іноземного елемента

до судового розгляду................................................................,.............477

§ 6. Визнання і виконання рішень іноземних судів...............................489

Глава XXVIII

АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС.......................................................................497

§ 1. Виникнення арбітражних судів. Система арбітражних судів.

Статус суддів...........................................................................................497

§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ.......501

§ 3. Учасники арбітражного процесу. Представництво.......................504

§4. Порушення та розгляд справ арбітражними судами....................506

§ 5. Перевірка рішень, ухвал, постанов арбітражного суду

в порядку нагляду...................................................................................512

§ 6. Перегляд рішення, ухвали, постанови арбітражного суду

за нововиявленими обставинами...........................................................514

§ 7. Виконання рішення, ухвали, постанови арбітражного суду........518

Глава XXIX

НОТАРІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС.....................................................................522

§ 1. Історико-правовий нарис розвитку нотаріату...............................522

§ 2. Поняття нотаріату...........................................................................526

§ 3. Правовий статус нотаріуса..............................................................529

590_________________________Оглав____________________________

§ 4. Компетенція нотаріальних органів..................................................532

§ 5. Поняття нотаріального процесу......................................................536

§ 6. Принципи нотаріального процесу................,................................539

§ 7. Суб'єкти нотаріального процесу......................................................543

§ 8. Стадії нотаріального процесу..........................................................545

§ 9. Загальні правила вчинення нотаріальних дій...............................549

§ 10. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення

безспірного права...................................................................................552

§11. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення

безспірних фактів....................................................................................554

§ 12. Нотаріальні дії, спрямовані на надання виконавчої сили

платіжним зобов'язанням і борговим документам..............................557

§ 13. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна

та документів...........................................................................................560

Глава XXX

ТРЕТЕЙСЬКИЙ СУД В УКРАЇНІ (РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНИХ

СПОРІВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ).................................................563

§ 1. Третейський суд. Значення третейського розгляду

цивільно-правових спорів.......................................................................563

§ 2. Третейський розгляд цивільно-правових спорів громадян..........564

§ 3. Третейський розгляд господарських спорів між підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами

підприємницької діяльності...................................................................567

§ 4. Постійно діючі третейські суди по розгляду спорів між суб'єктами права різних країн..............................................................570

Глава XXXI

ТОВАРИСЬКІ СУДИ.................................................................................573

§ 1. Основи організації і діяльності товариських судів........................573

§ 2. Підвідомчість цивільно-правових спорів товариському суду......575

§ 3. Порядок розгляду цивільно-правових спорів

у товариських судах................................................................................576

§ 4. Рішення товариського суду.............................................................580

Навчальне видання

Цивільне процесуальне право України

Підручник

За редакцією професора В. В. Комарова

Редактор і коректор  А. В. Єфименко Дизайн і комп'ютерна верстка В. М. Зелєнька

Підписано до друку з оригінал-макета 24.02.99.

Формат 60x90 '/їв. Папір офсетний. Гарнітура Тайме.

Ум. друк. арк. 37. Обл. -вид. арк. 36,2. Вид. № 39.

Тираж 10000 прим. (1-й завод 5000 прим.).

Ціна договірна. Зам. № 9-144

Видавництво «Право»

Академії правових наук України

Україна 310002 Харків, вул. Мироносицька, 29

Книжкова фабрика «Глобус» Україна 310012 Харків, вул. Енгельса, 11

Цивільне процесуальне право України: [Підручник для Ц 58   юрид. вузів і фак./ В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, Є. Г. Пуш­кар та ін.]; За ред. В. В. Комарова. -Харків: Право, 1999. -$92 с.

І8ВК 966-7146-19-7

В підручнику на основі чинного законодавства України і судо­вої практики розглядаються інститути цивільного процесуального права і проблеми правозастосовчої діяльності при здійсненні пра­восуддя в цивільних справах. Висвітлюються процесуальні питан­ня несудових форм захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів громадян та організацій.

Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та фа­культетів, а також працівників юридичних установ.

Ц

1203021300-001 «Право»-99

Без оголош.

ББК 67.310яґ7