§ 4. Рішення товариського суду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Рішення товариського суду приймається більшістю го­лосів членів суду, які розглядали справу. У рішенні час І місце розгляду справи, найменування І склад товарись­кого суду, дані про особу, стосовно якої розглядається справа, характер цивільно-правового спору, мотиви рішення і докази, на яких ґрунтуються висновки товариського суду, висновок суду про задоволення або про відмову в позові, а також строк і поря­док оскарження рішення.

В законі передбачається можливість оскарження рішення особою, стосовно якої воно винесено, протягом ІО діб з дня ви­несення рішення. При оскарженні рішення вступає в законну силу після залишення його без зміни. Якщо скарга на рішення не принесена, то воно вступає в законну силу по закінченні стро­ку на його оскарження.

Скарга на рішення товариського суду подається в органи, які безпосередньо керують роботою товариських судів,— у відповідний профспілковий комітет підприємства, установи, організації або виконком місцевої Ради. В громадські ради по роботі товариських судів і вищестоящі виконкоми Рад скарги не можуть адресуватися. Крім того, рішення цехового товарись* кого суду не може бути оскаржено в цеховий комітет проф­спілки, хоча останній і здійснює керівництво товариським су­дом цеху.

Подання скарги зупиняє виконання рішення. Скарга, що надійшла до відповідного органу, перевіряється. Голова проф­спілкового комітету доручає таку перевірку члену комітету або іншій особі, а виконком місцевої Ради — громадській раді по роботі товариських судів.

Скарги розглядаються на засіданнях профспілкових комі­тетів або виконкомів, які перевіряють, чи не протирічать рішен­ня товариського суду чинному законодавству. Незаконні або необгрунтовані рішення скасовуються, а матеріали справи на­правляються на новий розгляд в той же товариський суд. Проф­спілковий комітет або виконком може також скасувати рішен­ня і закрити провадження по справі, якщо будуть встановлені факти, які свідчать про неправомірність порушення справи в то­вариському суді.

Якщо матеріали справи направляються в товариський суд на новий розгляд, то брати участь у ньому може склад суду, який виніс перше рішення. При новому розгляді справи товариський суд повинен виконати вказівки відповідного профспілкового комітету або виконкому. •

Рішення товариського суду, що знову розглянув справу, може бути оскаржене на таких же підставах і в такому ж поряд­ку, як і перше.

У Положенні прямо не передбачено право, на перегляд рішень товариського суду після вступу їх у законну силу. Однак, така можливість випливає з ч. 2 ст. 29 Положення, яка встановила, що у випадках незаконності рішення товариського суду суддя моти­вованою постановою відмовляє у видачі виконавчого листа, про що повідомляє товариський суд і відпрвідний комітет профспілки або виконком для розгляду питання про скасування рішення товариського суду. Нарешті, громадська рада по роботі това­риських судів згідно з п. «е» ст. 11 Положення про громадські ради по роботі товариських судів Української РСР1 вносить на розгляд виконкому місцевої Ради, профспілкового комітету про­позиції про скасування рішень товариських судів, що суперечать обставинам справи або чинному законодавству.

У наведених випадках мова йде не про оскарження рішень товариського суду, а про їх перегляд у порядку здійснення нагля­ду. Оскільки в законі не вказаний спеціальний орган, що має право на перегляд рішень товариського суду, то такий перегляд здійснюють ті ж органи, які розглядають скарги на рішення то­вариського суду, що не вступили в законну силу.

Порядок і строки виконання рішень товариських судів зале­жать від характеру вирішеного цивільно-правового спору. В біль­шості випадків рішення товариських судів виконуються добро­вільно. Рішення товариського суду про відшкодування шкоди, про передачу майна в натурі по справах про розділ сумісного майна подружжя та інші повинні виконуватися в строк, вказаний у рі­шенні. Якщо боржник відмовляється від виконання рішення про майнове стягнення, голова товариського суду направляє справу судці для видачі виконавчого листа для примусового виконання. Відмова у видачі виконавчого листа повинна бути мотивованою і може мати місце у таких випадках: якщо рішення товариського суду незаконне або необгрунтоване; при зверненні до судді до всту­пу рішення товариського суду про майнове стягнення в законну силу або до закінчення вказаного в рішенні строку для добро­вільного виконання; при неналежному технічному оформленні справ, розглянутих товариським судом (відсутність протоколу або його неправильне складення, немотивоване рішення тощо).

Законом не передбачений порядок виконання рішень това­риського суду, по яких відповідач присуджений до здійснення дій, не зв'язаних з передачею грошей або майна (зняти перегородку, Прибрати речі з місць загального користування, не перешкоджа­ти користуванню ванною тощо), у випадках, якщо вони добро­вільно не виконуються. В теорії пропонують видавати виконавчі листи для примусового виконання цих рішень товариського суду за правилами ЩІК. Вбачається, що такий порядок виконання рішень повинен бути зазначений у Положенні.