§ 1. Основи організації і діяльності товариських судів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Згідно із ст. 6 ЦК захист цивільних справ здійснюється і товариськими судами. В статті 1 Положення про товариські суди (далі — Положення)1 підкреслено, що товариські суди — це ви­борні громадські органи.

Товариські суди створюються за виробничою або територі­альною ознакою. За виробничою ознакою товариські суди ство­рюються на підприємствах, в установах, організаціях, вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за рішенням загальних зборів робітників, службовців або учнів. За територіальною оз­накою товариські суди створюються за рішенням загальних зборів членів колгоспу, загального збору (сходу) жителів бу­динків або громадян селища, села зі згоди виконавчих комітетів відповідних Рад народних депутатів.

Товариські суди можуть бути створені в колективах кількістю не менше 50 чоловік. У великих трудових колективах товариські суди створюються в цехах підприємств, відділеннях радгоспів, бригадах колгоспів та інших підрозділах. У цьому разі вони є самостійними органами і діють незалежно один від одного.

Товариські суди обираються відкритим голосуванням на за­гальних зборах (конференціях) трудових колективів, а також на загальних зборах (сходах) громадян за місцем проживання стро­ком на два роки.

Збори для проведення виборів товариських судів скликають­ся профспілковими комітетами підприємств, установ, організацій, виконавчими комітетами міських Рад народних депутатів (ст. 5 Положення).                                                               

До складу товариських судів можуть бути обрані громадяни, які за своїми діловими і моральними якостями здатні успішно ви­конувати завдання, поставлені перед товариськими судами. Склад товариських судів може бути різним. Кількість членів суду вста­новлюється зборами, однак їх число не може бути менше п'яти.

Обраними до складу товариського суду вважаються особи, які одержали більшість голосів порівняно з іншими кандидата­ми і більше половини голосів присутніх на зборах. Члени суду обирають відкритим голосуванням голову товариського суду, його заступників і секретаря.

Обраним до складу товариського суду вручається спеціаль­не посвідчення органу, на який покладено керівництво товарись­ким судом.

Згідно із ст. 6 Положення члени товариського суду, які не виправдовують довір'я, можуть бути відкликані загальними збо­рами або сходами громадян. Член товариського суду вважаєть­ся відкликаним, якщо за відклик проголосувала більшість учас­ників загальних зборів.

У розгляді справи можуть брати участь тільки члени това­риського суду, які обрані в установленому порядку. В протилеж­ному випадку винесене по справі рішення визнається незаконним.

Згідно із ст. 13 Положення справи розглядаються товарись­ким судом у складі не менше трьох членів товариського суду, тобто колегіально. Однак у всіх випадках число їх повинно бути непарним. Колегіальність означає прийняття рішення товарись­кого суду більшістю голосів, в умовах, що виключають сторонній вплив на склад суду.

Положення визначає обов'язок колегіального розгляду справ у засіданні товариського суду. Тому дії, які здійснюються поза судовим засіданням, можуть здійснюватися одноособово голо­вою товариського суду, його заступником або за їх дорученням іншими членами товариського суду.

Справи в засіданнях товариського суду розглядаються пуб­лічно. Товариський суд повинен сповіщати громадян про час і місце розгляду справ. При розгляді справи за місцем проживан­ня особи, яка залучена до товариського суду, суд у необхідних випадках вживає заходів до забезпечення участі в засіданні то­вариського суду представників трудового колективу, В якому  працює дана особа, або колективу, в якому вона вчиться (ст. 12 Положення).

У статті 13 Положення передбачено, що присутні на засіданні можуть ставити запитання і виступати по суті справи, що розг­лядається.

При розгляді справи і прийнятті рішення товариський суд керується чинним законодавством, свідомістю свого громадянсь­кого обов'язку. Крім того, товариський суд при розгляді і вирі­шенні справ керується Положенням, яке регулює комплекс пи­тань, що визначають завдання товариських судів, принципи їх організації і діяльності, систему заходів громадського впливу, порядок оскарження і способи виконання рішень.

Товариський суд у судовому засіданні повинен безпосередньо досліджувати докази по справі. Це означає, що висновки суду по суті справи повинні ґрунтуватися на доказах, сприйнятих безпосередньо складом товариського суду. Учасники цивільно-правових спорів та інші особи можуть безпосередньо брати участь у розгляді справи, дослідженні матеріалів, вислуховувати думки і оцінки осіб, які бе­руть участь у справі, осіб, присутніх на засіданні громадян.