§ 4. Постійно діючі третейські суди.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

По розгляду спорів між суб'єктами права різних країн в Україні діють три Торговельно-промисловій палаті (ТПП) два постійно діючих третейських суди по розгляду спорів між суб'єктами господарської діяльності різних країн: Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія.

Загальні правила їх організації, компетенція, процесуальний порядок провадження та прийняття рішень по справах, що за уго­дою сторін передаються на їх розгляд, визначаються Законом Украї­ни від 24 лютого 1994 р. «Про міжнародний комерційний арбітраж»1.

До Закону додаються два Положення про ці органи, в яких указується, що Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія є постійно діючими арбітражними установами (третейськими судами), які здійснюють свою діяль­ність згідно із Законом України «Про міжнародний комерційний арбітраж». Положення окреслюють коло справ, які підвідомчі цим досгійно діючим третейським судам, засоби по забезпеченню ви-мрг сторін та порядок виконання рішень, прийнятих по спорах.

Так, до Міжнародного комерційного арбітражного суду за згодою сторін можуть передаватися на вирішення:

спори, що виникають з договірних та інших цивільно-пра­вових відносин при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо хоча б одна із сторін спору знаходиться за кордоном;

спори підприємств з іноземними інвестиціями та міжна­родних об'єднань і організацій, що були утворені на території України, між собою, спори між їх учасниками, а рівно їх спо­ри з іншими суб'єктами права України. Крім того, арбітражний суд приймає до свого розгляду також ті спори, що віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних договорів України.

Морська арбітражна комісія вирішує спори, які виникають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виника­ють з торговельного мореплавства, незалежно від того, чи є сто­ронами таких відносин суб'єкти українського та іноземного або тільки українського чи тільки іноземного права. Це спори, що виникають із відносин: по фрахтуванню суден, морському переве­зенню вантажів; по морському буксируванню суден та інших пла­вучих засобів; по морському страхуванню та перестрахуванню; зв'язаних з купівлею-продажем, закладом та ремонтом морських суден, плавучих засобів тощо.

Комісія приймає до розгляду й ті спори, які сторони зобов'я­зані передати на її вирішення в силу міжнародних договорів.

Торговельно-промислова палата України затверджує Регла­мент міжнародного комерційного арбітражного суду та Регла­мент Морської арбітражної комісії, порядок нарахування арбіт­ражного збору, ставки гонорарів арбітрів й інших витрат суду, сгірияє їх діяльності.

До Регламентів додаються Положення про арбітражні збо­ри та витрати.

Регламентами передбачається майже ідентичний порядок розгляду та вирішення спорів як в Арбітражному суді, так і в Арбітражній комісії.

Так, провадження по справі порушується за позовною заявою. Справи приймаються до розгляду лише тоді, коли є письмо­ва угода між сторонами про передачу на розгляд третейського суду такого, що вже виник, або такого, що може виникнути, спо­ру, незалежно від того, має він договірний характер, чи не має такого характеру.

Сторони можуть вести справу в Арбітражному суді або в Арбітражній комісії безпосередньо або через належно уповно­важеного представника.

Кожна справа в Арбітражному суді або в Комісії розглядаєть­ся складом Арбітражного суду або Морської арбітражної комісії у кількості трьох арбітрів або одноособове арбітром. Арбітри є незалежні і безсторонні при виконанні своїх обов'язків.

Арбітражний розгляд справи завершується остаточним ар­бітражним рішенням або постановою про припинення арбітраж­ного розгляду.

Рішення приймається, якщо сторони не домовились про інше, більшістю арбітрів. Рішення Арбітражного суду або комісії є ос­таточним. Воно виконується сторонами добровільно в строк, ус­тановлений судом або комісією. Якщо строк виконання в рішенні не вказаний, то воно виконується негайно.

Якщо боржник знаходиться на Україні, рішення за письмо­вим клопотанням заявника приводиться до виконання згідно із Законом «Про міжнародний комерційний арбітраж» та цивіль­ним процесуальним законодавством України шляхом звернення до компетентного суду за місцем знаходження боржника.

Якщо боржник знаходиться за межами України, письмове клопотання заявник направляє до компетентного суду в країні, де знаходиться боржник, і згідно із ст. III Нью-Йоркської Кон­венції про визнання та приведення до виконання іноземних арбіт­ражних рішень (1958 р.) або міждержавним договором державний суд сторони, яка домовляється, визнає та приводить до виконан­ня рішення Міжнародного комерційного суду або Морської ар­бітражної комісії відповідно до процесуального законодавства країни, в якій подано клопотання про визнання та приведення до виконання цих рішень.