§ 13. Нотаріальні дії, спрямовані на зберігання спадкового майна та документів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Державні нотаріуси та посадові особи виконкомів міс­цевих Рад за повідомленням громадян (організацій) про залишене майно або за власною ініціативою вживають заходів до охоро­ни спадкового майна в інтересах спадкоємців, відказоодержу-вачів, кредиторів або держави.

Заяви з проханням про вжиття заходів щодо охорони спад­кового майна подаються як письмово, так і усно.

Вживаючи заходів щодо охорони майна, нотаріус або поса­дова особа виконкому місцевої Ради встановлюють місце від­криття спадщини, сповіщають про це спадкоємців і вчиняють дії, які закінчуються складенням опису і передачею описаного май­на на відповідальне зберігання. Опис і оцінка речей провадяться за актом з участю заінтересованих осіб, якщо вони того бажають, і не менше як двох понятих.

Після опису майна заява про вчинення охоронних дій реє­струється в книзі обліку і заводиться спадкова справа. Якщо є спадкоємці, то описане майно передається на зберігання їм або іншим заінтересованим особам. Якщо в заповіті спадкодавець вказав виконавця заповіту, то охоронцем майна доцільно при­значити дану особу.

Передача майна на охорону фіксується написом на акті опи­су, а також розпискою особи, яка прийняла майно на зберігання і попереджена про кримінальну і матеріальну відповідальність за розтрату або утаювання спадкового майна і заподіяну шкоду.

Охорона спадкового майна триває до прийняття спадщини всіма спадкоємцями, а якщо вона ними не була прийнята, то до закінчення шести місяців з дня відкриття спадщини (ст. 459 ЦК). Якщо до закінчення вказаного строку залишається менше трьох місяців і надходить заява про згоду прийняти спадщину від осіб, для яких право спадкоємства виникає у випадку неприйняття спадщини іншими спадкоємцями, охорона спадкового майна продовжується до трьох місяців (ч. З ст. 549 ЦК).

У випадку відсутності майна, яке підлягає опису, про це скла­дається акт і сповіщаються спадкоємці.

Якщо спадкоємці заперечують проти опису, складається акт про відмову пред'явити майно і заінтересованим особам роз'яс­нюється позовний порядок витребування належної частки спад­кового майна.

До прийняття спадщини нотаріус або посадова особа викон­кому Ради народних депутатів дає розпорядження про видачу з спадкового майна грошових сум для покриття витрат, пов'яза­них з прийняттям спадкового майна і похованням померлого спадкодавця. У разі відсутності грошових сум дається розпоряд­ження видати з спадкового майна речі, вартість яких відповідає вказаним фактичним витратам. Один примірник розпорядження про видачу з спадкового майна грошових сум або речей на покриття витрат додається до спадкової справи. Нотаріус або посадова особа виконкому Ради зобов'язані попередньо повідо­мити спадкоємців про припинення заходів щодо охорони спад­кового майна, а при переході майна до держави — відповідний фінансовий орган.

Нотаріуси та консульські установи приймають» на зберіган­ня передані їм з цією метою документи.

Документи приймаються на зберігання за заявами юридич­них осіб і громадян, згідно із зробленим описом. Про прийняття різного роду документів на зберігання нотаріус видає особі, яка їх здала, свідоцтво за встановленою формою, до якого додаєть­ся примірник опису.

Документи, прийняті на зберігання нотаріусом, повертають­ся на вимогу особи, яка здала їх на зберігання, або на вимогу уповноважених нею осіб при пред'явленні свідоцтва і примірни­ка опису документів або за постановою суду.