§11. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення і засвідчення безспірних фактів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

До нотаріальних дій щодо посвідчення юридичних фак­тів належать: посвідчення угод; посвідчення факту знаходження громадянина в живих; посвідчення факту знаходження громадя­нина в певному місці; посвідчення тотожності громадянина з осо­бою, зображеною на фотографічній картці; посвідчення часу пред'явлення документа; посвідчення факту передачі заяв грома­дян і організацій іншим громадянам і організаціям; прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів.

До нотаріальних дій щодо засвідчення фактичних даних на­лежать: засвідчення правильності копій документів і виписки з них; засвідчення справжності підписів на документах; засвідчен­ня правильності перекладу документів з однієї мови на іншу; вчинення морських протестів.

Нотаріус посвідчує угоди, для яких законодавством встанов­лена обов'язкова нотаріальна форма. Посвідчуючи угоду, нота­ріус і інша посадова особа перевіряють, чи відповідає зміст по-свідчуваних ними угод вимогам закону і дійсним намірам сторін, а у відповідних випадках — правоздатність юридичних осіб. Всі примірники угоди, яка підлягає нотаріальному посвідченню, підписуються її учасниками і на кожному примірнику вчиняєть­ся посвідчувальний напис нотаріуса та ставиться печатка.

Посвідчення факту знаходження громадянина в живих або в певному місці провадиться нотаріусом як при особистій явці гро­мадянина до нотаріуса, так і поза приміщенням державної нота­ріальної контори чи приміщенням, що є робочим місцем приват­ного нотаріуса.

Факт знаходження в живих або в певному місці неповноліт­нього посвідчується на прохання його законних представників (батьків, усиновителів, опікуна або піклувальника).

Заочне посвідчення вказаних фактів не допускається. На під­твердження факту, що громадянин є живим або перебуває в пев­ному місці, нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво.

Нотаріус на прохання громадянина посвідчує його тотож­ність з особою, зображеною на поданій громадянином фото­графічній картці. Впевнившись у тотожності громадянина з його фотовідображенням і перевіривши його особу за документами, нотаріус видає на підтвердження цієї обставини свідоцтво.

Фотографічна картка розміщується у лівому верхньому кут­ку примірника свідоцтва, яке видається громадянину, скріплюєть­ся підписом нотаріуса і його печаткою. При цьому печатка повин­на розміщуватися частково на фотографічній картці, а частково — на свідоцтві.

Заяви громадян і організацій до громадян і організацій по­даються нотаріусам у двох примірниках, один з яких залишається у справах нотаріальної контори, а другий направляється поштою особі, вказаній у заяві, з зворотним повідомленням про вручен­ня. Заяви приймаються при умові, що вони не протирічать зако­ну і не містять у собі відомостей, які порочать честь і гідність гро­мадянина.

На прохання особи, яка подала заяву, нотаріус видає свідоц­тво про передачу заяви іншим громадянам і організаціям.

Нотаріус у передбачених законом випадках приймає від бор­жника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору. До подібних дій боржник вдається у випадку відсут­ності або ухилення кредитора від прийняття виконання грошо­вого зобов'язання, а також в інших випадках (ст. 177 ЦК).

Нотаріус, приймаючи в депозит гроші за місцем виконання зобов'язання, не перевіряє підстави внеску, а сповіщає про це кре­дитора і на його прохання видає грошові або цінні папери, які надійшли.

У випадку небажання кредитора отримати гроші і цінні па­пери по закінченні встановлених строків провадиться їх переказ з рахунку нотаріуса на рахунок державного бюджету.

Повернення грошових сум і цінних паперів особі, яка внесла їх у депозит (дебітору), допускається лише за письмовою згодою на це особи, на користь якої був зроблений внесок (кредитора), або за рішенням суду.

Нотаріуси засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями, за умови, що ці документи не протирічать законові, мають юридичне значення і засвідчення їх копій не заборонено законом.

Вірність копії документа, виданого громадянином, засвід­чується у тих випадках, коли справжність підпису громадянина на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом або посадо­вою особою виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів чи підприємством, установою, організацією за місцем ро­боти, навчання, проживання чи лікування громадянина.

Забороняється засвідчувати вірність копій паспорта, доку­ментів, що його замінюють, військового квитка, депутатського посвідчення, службових посвідчень та інших документів, зніман­ня копії з яких не допускається.

Вірність копії з копії документа може бути засвідчена нота­ріусом, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку, або ця копія видана підприємством, установою, організацією, що видала оригінал документа. В останньому випадку копія доку­мента повинна бути викладена на бланку даного підприємства, установи, організації з прикладенням печатки і з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться на даному підприємстві, в установі, організації.

Вірність виписки може бути засвідчена лише у тому випад­ку, коли її зроблено з документа, в якому міститься рішення кількох, не зв'язаних між собою питань. Виписка повинна відтво­рювати повний текст частини документа з певного питання.

Нотаріус зобов'язаний звірити з оригіналом копію чи випис­ку з документа, вірність якого він засвідчує.

Нотаріуси з метою забезпечення доказів для охорони прав і законних інтересів судновласника приймають заяву капітана суд­на про подію, яка мала місце в період плавання або стоянки суд­на і яка може стати підставою для пред'явлення до судновласни­ка майнових вимог.

Заява про морський протест повинна містити в собі опис подій, що сталися, і заходів, вжитих капітаном для забезпечення охорони довіреного йому майна. На підтвердження обставин, викладених у заяві про морський протест, нотаріусу в межах строків, встановлених чинним законодавством, повинно бути подано для огляду судновий журнал і засвідчену капітаном ви­писку з суднового журналу.

Заява про морський протест має бути подана нотаріусу в порту України в строки, встановлені чинним законодавством України. Якщо подати заяву про морський протест у встановлені строки неможливо, то про причини цього повинно бути зазна­чено в заяві про морський протест.

Нотаріус на підставі заяви капітана, даних суднового журна­лу, а також опиту самого капітана і, по можливості, не менше чотирьох свідків з числа членів суднової команди, в тому числі двох, що належать до осіб командного складу, складає акт про морський протест і засвідчує його своїм підписом і печаткою. Примірник акта видається капітанові або уповноваженій ним особі, а другий примірник із заявою капітана і випискою з суд­нового журналу залишається в справах державної нотаріальної контори (приватного нотаріуса).