§ 10. Нотаріальні дії, спрямовані на посвідчення безспірного права.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Згідно із законодавством про нотаріат нотаріусами І кон­сульськими установами видаються свідоцтва про право на спад­щину, свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя і свідоцтва про придбання будинків з прилюдних торгів.

Отримання свідоцтва про право на спадщину не є обов'язко­вим для спадкоємців. Але в деяких випадках, якщо спадкове май­но переходить до спадкоємця, потрібна перереєстрація такого майна (будинків, автомототранспортних засобів тощо) у відпо­відному державному органі. В такому випадку необхідно попе­реднє оформлення права на спадщину в нотаріальному порядку.

Для оформлення спадкових прав спадкоємці подають заяву про прийняття спадщини в нотаріальну контору за місцем від­криття спадщини особисто або поштою.

Державний нотаріус перевіряє факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання до спадкоємства осіб, які подали заяву, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину. На підтверджен­ня цих обставин від спадкоємців обов'язково вимагаються від­повідні документи.

Видане свідоцтво про право на спадщину надалі може бути визнане недійсним лише в судовому порядку.

Нотаріус не вправі анулювати або відмінити видане свідоцтво.

Свідоцтво про право на спадщину видається і у випадку пе­реходу спадкового майна до держави.

Свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя видається як за їх життя, так і у випадку смерті одно­го з них. При цьому нотаріус встановлює факт реєстрації шлю­бу, час придбання майна, ознайомлюється з документами, які підтверджують право спільної власності на майно. У разі звер­нення з заявою про видачу свідоцтва колишнього подружжя но­таріус, крім вказаних дій, перевіряє факт розірвання шлюбу.

При наявності доказів про придбання майна за період шлю­бу нотаріус видає одному з подружжя, яке пережило, свідоцтво про право власності на частку в спільному майні в розмірі поло­вини цього майна. В іншому разі розмір часток у спільному майні подружжя може бути визначений за їх згодою. При цьому под­ружжя має право відступити від правила рівності часток.

Про видачу свідоцтва про право власності на частку в спіль­ному майні подружжя нотаріус робить про це відмітку у відпо­відному правовстановлюючому документі.

При вчиненні даної нотаріальної дії згоди інших спадкоємців на видачу одному з подружжя, яке пережило, такого свідоцтва не потребується. Разом з тим нотаріус зобов'язаний попередньо повідомити спадкоємців на випадок можливого пред'явлення з їх боку доказів про те, що спадкове майно не належить до спіль­ного сумісного майна подружжя.

При наявності спору між подружжям, яке пережило, та інши­ми спадкоємцями нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва і пропо­нує спір про право вирішити в судовому порядку.

Свідоцтво про придбання жилого будинку (частини будин­ку) або квартири видається набувачу у випадку придбання ним з прилюдних торгів жилого будинку. Вказане свідоцтво оформ­люється за місцезнаходженням будинку. Якщо торги не відбули­ся, свідоцтво видається стягувачеві. Такі свідоцтва видаються на підставі копії акта про продаж будинку з прилюдних торгів або копії акта про те, що будинок залишено за стягувачем у зв'язку з тим, що торги не відбулися.

Свідоцтво про придбання жилого будинку з прилюдних тор­гів підлягає реєстрації у встановленому порядку.