§ 6. Принципи нотаріального процесу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Нотаріальнии процес характеризується рядом прин­ципів, які містять вимоги до вчинення нотаріальних дій і забез­печують виконання завдань, що стоять перед нотаріатом.

До принципів нотаріального провадження відносяться: за­конність, обґрунтованість нотаріальних актів, диспозитивність, сприяння в здійсненні/прав і законних інтересів, національна мова і таємниця нотаріальних дій.

Принцип законності в нотаріальному процесі проявляється у двох аспектах. По-перше, нотаріус при вчиненні нотаріальних дій має дотримуватися вимог матеріальних норм права. Так, ст. 7 Закону містить перелік тих нормативних актів, якими мають ке­руватися нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нота^ ріальні дії, у своїй діяльності. Це закони України; постанови Вер­ховної Ради України; укази і розпорядження Президента Украї­ни; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, а на території Автономної Республіки Крим, крім того,— законодав­ство Автономної Республіки Крим; накази Міністра юстиції Ук­раїни; нормативні акти обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Нотаріуси також у встановле­ному порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають з норм міжнародного права, а також укладених Україною міжнародних угод. В кожному конкретному випадку нотаріус та інші посадові особи повинні перевірити відповідність вимог заінтересованих осіб і поданих ними документів закону. Так, не підлягають посвідченню угоди, якщо вони суперечать закону; не підлягає засвідченню вірність копії документа, якщо він оформлений всупереч вимогам закону, тощо.

По-друге, неодмінною умовою визнання нотаріальної дії та­кою, що відповідає закону, є дотримання нотаріальних процесу­альних норм, тобто норм, які регулюють процедуру вчинення нотаріальних дій: містять загальні правила вчинення будь-яких нотаріальних дій та передбачають спеціальні правила для вчи­нення конкретної нотаріальної дії. Так, ст. 39 Закону вказує, що порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів встановлюється цим Законом та іншими ак­тами законодавства України. Порядок вчинення нотаріальних дій консульськими установами встановлюється цим Законом, Консульським статутом України та іншими актами законодав­ства України.

Порушення норм матеріального права чи недотримання про­цесуального порядку вчинення нотаріальних дій спричиняє їх недійсність або призводить до скасування вчиненої нотаріальної дії в судовому порядку.

Згідно з принципом законності, виявивши при вчиненні но­таріальних дій порушення закону громадянами або окремими посадовими особами, нотаріуси повідомляють про це для Вжиття необхідних заходів відповідні підприємства, установи, орга­нізації або прокуратуру.

Будь-який нотаріальний акт має бути обґрунтованим. При посвідченні угод і вчиненні деяких інших нотаріальних дій у ви­падках, передбачених законодавством, перевіряється справж­ність підписів учасників угод та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій.

Нотаріально посвідчувані угоди, а також заяви та інші доку­менти підписуються в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальну дію. Якщо угоду, заяву або інший документ підписано у відсутності зазначених службових осіб, той, хто підписався, повинен особисто підтвердити, що документ підписаний ним.

Якщо громадянин внаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких інших причин не може власноручно підписати угоду, заяву або інший документ, за його дорученням в його присутності і в присутності нотаріуса або іншої посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії, угоду, заяву або інший документ може підписа­ти інший громадянин. Про причини, з яких громадянин, що звер­нувся за вчиненням нотаріальної дії, не міг підписати документ власноручно, зазначається у посвідчувальному написі. Заповіт не може підписувати особа, на користь якої його зроблено.

Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, можуть не вимагати кожного разу явки відомих їм посадових осіб підприємств, установ і організацій, якщо вони мають зраз­ки підписів цих посадових осіб, одержані при особистому звер­ненні, а справжність їх підписів не викликає сумніву.

, Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, вправі витребувати від підприємств, установ і організацій відо­мості та документи, необхідні для вчинення нотаріальних дій. Відповідні відомості і документи повинні бути подані в строк, вка­заний нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє но­таріальну дію. Цей строк не може перевищувати одного місяця.

Принцип диспозитивності в нотаріальному провадженні скла­дається з того, що нотаріальне провадження може виникнути, як правило, тільки за заявою заінтересованих осіб, а не нотаріальних органів. У випадках, передбачених законом, нотаріальні дії можуть вчинятися за ініціативою нотаріусів та інших посадових осіб. На­приклад, державні нотаріуси за місцем відкриття спадщини як за повідомленнями громадян, юридичних осіб, так і за своєю ініціативою вживають заходів до охорони спадщини, якщо це необхід­но в інтересах держави, спадкоємців, кредиторів та ін.

Важливе значення при вчиненні нотаріальних дій має прин­цип сприяння громадянам, підприємствам, установам і організа­ціям у здійсненні їх прав і захисті законних інтересів. Згідно з ним нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, зобов'язані сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'яснювати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчи­нюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду.

В необхідних випадках нотаріуси та інші посадові особи, що вчиняють нотаріальні дії, на прохання громадян та юридичних осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій, повинні скла­дати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів і випис­ки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотарі­альних дій і консультації правового характеру.

В нотаріальному провадженні забезпечується і принцип на­ціональної мови. Відповідно до закону нотаріальне проваджен­ня ведеться українською мовою. Якщо особа, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловод­ство, тексти оформлюваних документів повинні бути перекладені їй нотаріусом або іншою посадовою особою, що вчиняє нотарі­альну дію, або перекладачем, відомим нотаріусові чи посадовій особі, яка вчиняє нотаріальну дію.

Нарешті, в нотаріальному провадженні діє принцип таємниці вчинюваних нотаріальних дій. Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, зобов'язані додержуватися таємниці цих дій. Довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видають1-ся тільки громадянам та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

На письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокуратури, органів слідства і дізнання довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видаються у зв'язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, які знаходяться у їх провадженні.

Довідки про заповіти видаються тільки після смерті запові­дача.

Правила про додержання таємниці нотаріальних дій поши­рюються також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.

Особи, винні в порушенні таємниці вчинюваних нотаріаль­них дій, несуть відповідальність у порядку, встановленому зако­нодавством.