§ 3. Правовий статус нотаріуса.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на державних та приватних нотаріусів; на посадові особи виконав­чих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депу­татів — у населених пунктах, де немає нотаріусів; на консульські установи України або дипломатичні представництва України — за кордоном. Посвідчення заповітів і доручень, прирівняні до нотаріальних, може провадитися особами, вказаними у ст. 40 Закону (головні лікарі, їх заступники по медичній частині або чергові лікарі лікарень, лікувальних закладів, санаторіїв; капіта­ни суден; начальники експедицій та ін.).

Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту (університет, академія, інститут) і пройшов ста­жування протягом шести місяців у державній нотаріальній кон­торі або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість. Нотаріус не може перебу­вати в штаті інших державних, приватних та громадських під­приємств і організацій, займатися підприємницькою і посеред­ницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану робо­ту, крім тієї, яка передбачена ч. 2 ст. 4 Закону (складання проектів угод і заяв, виготовлення копій документів та виписок з них, дачі роз яснень з питань вчинення нотаріальних дш І консультацій правового характеру), а також викладацької! наукової у вільний від роботи час.

Відповідно до ст. 5 Закону нотаріус зобов'язаний здійснювати свої професійні обов'язки згідно із Законом і принесеною прися­гою; сприяти громадянам, підприємствам, установам і організа­ціям у здійсненні їх прав та захисті законних інтересів, роз'ясню­вати права і обов'язки, попереджати про наслідки вчинюваних нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не мог­ла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з вчиненням нотаріальних дій; відмови­ти у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодав­ству України або міжнародним договорам.

Нотаріуси можуть об'єднуватися^ регіональні, загальнодер­жавні, міжнародні спілки та асоціації. Такою добровільною гро­мадською асоціацією нотаріусів є, зокрема, Українська нотаріаль­на палата, основною метою якої є об'єднання на професійній основі зусиль нотаріусів для задоволення та захисту їх законних соціаль­них та інших спільних інтересів, сприяння підвищенню їх професій­ного рівня та вдосконаленню правової допомоги, що надається органами нотаріату громадянам, підприємствам і організаціям1.

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю видається Міністерством юстиції України на підставі рішення кваліфікаційної комісії нотаріату. Відмова у видачі свідоцтва може бути оскаржена у суд в місячний строк з дня її одержання.

Анулювати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяль­ністю може Міністерство юстиції України з власної ініціативи но­таріуса або за поданням управління юстиції Ради Міністрів Авто­номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках, передбачених ст. 12 Закону. Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю також може бути оскаржене до суду.

Призначення на посаду державного нотаріуса та звільнення з посади провадиться управлінням юстиції Ради Міністрів Авто­номної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольсь­кої міських державних адміністрацій.

За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодав­ством. Шкода, заподіяна особі внаслідок незаконних або недба­лих дій державного нотаріуса, відшкодовується в порядку, перед­баченому законодавством України.

Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться управлінням юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держав­них адміністрацій за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Відмова у реєстрації при­ватної нотаріальної діяльності не допускається.

Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріаль­ну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних при­чин нотаріус не приступить до роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути ану­льовано. Приватний нотаріус повинен мати своє робоче місце в межах нотаріального округу, який визначається управлінням юстиції за заявою нотаріуса відповідно до адміністративно-тери­торіального поділу України. В містах, що мають районний поділ, округом діяльності нотаріуса є територія відповідного міста.

Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати цивіль­но-правові та трудові договори, відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках. Приватний нотаріус має печатку із зоб­раженням Державного Герба України, зазначенням посади, свого прізвища, імені та по батькові і округу діяльності. Шкода, запо­діяна особі внаслідок незаконних дій або недбалості приватно­го нотаріуса, відшкодовується в повному розмірі. Припинення приватної нотаріальної діяльності можливе лише за умов, перед­бачених у Законі (ст. ЗО). На відміну від державних нотаріусів, які за вчинення нотаріальних дій справляють державне мито у роз­мірах, встановлених чинним законодавством, приватні нотаріу­си справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. Од­нак згідно з Указом Президента України від 10 липня 1998 р. «Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріаль­них дій»1 розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріаль­них дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними но­таріусами за аналогічні нотаріальні дії.

Контроль за законністю виконання приватними нотаріусами своїх обов'язків здійснюється Міністерством юстиції України, управлінням юстиції Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держав­них адміністрацій.