§ 6. Перегляд рішення, ухвали, постанови арбітражного суду за нововиявленими обставинами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Перегляд рішень, ухвал, постанов арбітражного суду за нововиявленими обставинами є засобом перевірки правильності судових актів. Як і перевірка судових актів в порядку нагляду, перегляд за нововиявленими обставинами — це самостійна ста­дія арбітражного процесу, яка має свої підстави, суб'єктивний склад, об'єкт та зміст.

Специфіка даної стадії процесу виявляється насамперед у підставах перегляду судових актів. Перегляд актів арбітражно­го суду тут, на відміну від перевірки в порядку нагляду, здій­снюється за нововиявленими обставинами, а не з приводу неза­конності або необґрунтованості.

Стаття 112 АПК передбачає, що арбітражний суд може пе­реглянути прийняте ним рішення, ухвалу, постанову за новови­явленими обставинами, що мають істотне значення для справи, які не були і не могли бути відомі заявникові.

Нововиявлені обставини, таким чином, — це юридичні фак­ти, які існували на момент розгляду справи, охоплювалися пред­метом доказування, мали важливе значення для вирішення, од­нак не були і не могли бути відомі ні заявникові, ні суду, який розглядав справу.

Нововиявленим обставинам як юридичним фактам по справі притаманні наступні ознаки:

1) юридичний факт повинен бути передбачений нормами права та тягнути за собою виникнення, зміну або припи­нення правовідносин;

2) юридичний факт повинен мати істотне значення для пра­вильного розгляду конкретної справи і якщо б він був відо­мий суду при винесенні судового акта, то це обов'язково вплинуло б на остаточний висновок суду;

3) для кваліфікації юридичного факту як нововиявленої обста­вини по справі він обов'язково має існувати на момент звер­нення заявника до арбітражного суду та при розгляді справи;

4) юридичний факт може мати значення нововиявленої обста­вини за умов, що він не був і не міг бути відомий ні заінте­ресованій особі, ні суду, який розглядав справу.

Враховуючи наведене, слід відрізняти нововиявлені обстави­ни від нових обставин, тобто обставин, яких не було на час роз­гляду справи і які виникли після винесення рішення. Юридичні факти, які виникають у наступному, можуть бути підставою тільки для подання нового позову в загальному порядку.

Поряд з цим нововиявлені обставини слід відрізняти і від нових доказів, які не були з різних причин досліджені судом при розгляді справи. Докази, виявлені після розгляду справи; можуть лише свідчити про те, що обставини справи були досліджені не повно, висновки суду не відповідають дійсності, а судовий акт є необгрунтованим і може бути скасований у порядку нагляду.

Для перегляду судових актів за нововиявленими обставинами характерно те, що тут, як правило, немає судової помилки. Непра-восудність судового акта у даному випадку є наслідком відкриття нових обставин, які не міг урахувати суд на час винесення цього акта, оскільки вони не були і не могли бути відомі і про них стало відомо лише після винесення судового акта. Тому при перегляді актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами немає потреби перевіряти за матеріалами справи, чи правильно застосо­ваний судом закон, правомірність тих чи інших процесуальних дій, дослідження і оцінку доказів, що має місце при перевірці рішень у порядку нагляду. В даному випадку головне завдання суду — вия­вити наявність або відсутність нововиявлених обставин та встано­вити, чи мали вони вплив на правильність винесеного судового акта.

Обставини, що є підставою до перегляду судового акта за нововиявленими обставинами, повинні бути доказані, оскільки суд, який здійснює перегляд, повинен бути переконаний у наяв­ності підстав для перегляду.

Об'єктом перегляду за нововиявленими обставинами можуть бути рішення, ухвали, постанови арбітражних судів, тобто судові акти, які вступили в законну силу. У зв'язку з цим за нововияв­леними обставинами можуть бути переглянуті не тільки рішен­ня, але й додаткове рішення (ст. 88 АПК), а також ухвали суду першої інстанції, які вступили в законну силу і підлягають пе­ревірці в порядку нагляду. Тому ухвали, винесені відповідно до статей 20, 24-27, 31,41, 58 та інших, перегляду за нововиявлени­ми обставинами не підлягають. Що стосується постанов арбіт­ражного суду, то об'єктом перегляду за нововиявленими обста­винами можуть бути постанови наглядної інстанції, якими було змінене або прийнято нове судове рішення, а також припинено провадження по справі або залишено позов без розгляду.

Порядок перегляду рішення, ухвали, постанови арбітражно­го суду за нововиявленими обставинами урегульований розділом XIII АПК.

Стаття 113 АПК встановлює коло осіб, за ініціативою яких можуть переглядатися рішення, ухвали чи постанови за новови­явленими обставинами. Це сторони, прокурор, арбітражний суд.

Сторони з приводу цього подають заяву, а прокурор — по­дання.

Статтею 25 АПК передбачена можливість процесуального пра-вонаступництва внаслідок реорганізації підприємства чи оргднізації.

Оскільки правонаступництво можливе на будь-якій стадії процесу, правонаступник також вправі звернутися до арбітражного суду з заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами.

Статтями 26 і 27 АПК третім особам надані рівні із сторона­ми процесуальні права (за винятками, передбаченими ч. 5 ст. 27 АПК). Тому із заявою про перегляд рішення за нововиявленими обставинами можуть звернутися також і треті особи.

Що стосується права прокурора порушити перегляд за ново-виявленими обставинами, то слід мати на увазі вимоги ст. 121 Конституції України та ст. 2 АПК. Аналіз цих статей свідчить, що прокурор може внести подання про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами лише у справах, в яких стороною є держава в особі державного органу, установи чи організації, уповноваженої здійснювати відповідні функції у спірних відно­синах. Крім того, ст. 113 АПК не ставить це право прокурора у залежність від його попередньої участі в арбітражному процесі.

Відповідно до ч. 2 ст. 113 АПК заява чи подання прокурора подаються до арбітражного суду, який прийняв рішення, не пізніше двох місяців з дня встановлення обставин, що стали підставою для перегляду рішення, ухвали, постанови. Якщо зая­ву чи подання прокурора надіслано після закінчення зазначено­го строку, вони до розгляду не приймаються.

Пропущений з поважної причини строк може бути поновле­ний у загальному порядку.

Законодавство передбачає обов'язок заявника надіслати іншим сторонам копію заяви та додані до неї документи. До за­яви додаються документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату державного мита.

Заява чи подання прокурора подаються до арбітражного суду, який прийняв рішення. Заява чи подання прокурора про перегляд за нововиявленими обставинами рішень, ухвал, постанов, які були скасовані чи змінені в порядку нагляду, а також ухвал і постанов наглядної інстанції, яка прийняла нове рішення, подаються в той суд, який скасував, змінив або прийняв нове рішення.

Відповідно до ст. 114 АПК за результатами перегляду рішен­ня, ухвали, постанови приймається:

1) рішення — при зміні або скасуванні рішення, ухвали;

2) постанова — при зміні або скасуванні постанови;

3) ухвали — при залишенні рішення, ухвали, постанови без зміни.

Рішення, ухвала, постанова надсилаються сторонам у п'яти­денний строк з дня їх прийняття.

Якщо заявник або прокурор не згодні з наслідками перегля­ду рішення за нововиявленими обставинами, вони не позбавлені права на загальних підставах звернутися з заявою або протестом про їх перевірку в порядку нагляду.