§ 5. Перевірка рішень, ухвал, постанов арбітражного суду в порядку нагляду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Правильне і об'єктивне вирішення господарських спо­рів арбітражними судами певною мірою забезпечується тим, що рішення арбітражного суду, прийняте по господарському спору, може бути переглянуто шляхом перевірки в порядку нагляду.

Перевірка рішень арбітражного суду суттєво відрізняється від перегляду судових рішень у цивільному процесі. Арбітражні суди не мають касаційної інстанції по перегляду рішень. Тут перевіря­ються рішення, які вже набули чинності. Тому вони перевіряють­ся в порядку нагляду за заявою сторони, за протестом прокуро­ра або його заступника, з ініціативи самого арбітражного суду або за протестом Голови Вищого арбітражного суду на рішен-. ня, ухвали, постанови, прийняті заступником Голови Вищого арбітражного суду або в засіданнях під їх головуванням.

Об'єктом перевірки в порядку нагляду крім рішень можуть бути ухвали і постанови арбітражних судів.

Перевірка рішень, ухвал і постанов арбітражних судів по господарських спорах в порядку нагляду Законом віднесена до повноважень самих арбітражних судів. Але суб'єктами перевірки є або посадові особи арбітражного суду, або його структурні підрозділи. Так, в арбітражних судах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя суб'єктами перевірки рішень є голова або заступник голови суду. Вони перевіряють^ порядку нагляду рішення, які були прийняті цим арбітражним судом. Щодо Вищого арбітражного суду України, то тут це питання вирішується так: судова колегія Вищого арбітражного суду перевіряє в порядку нагляду рішення і ухвали Вищого арбітраж­ного суду; рішення і ухвали, прийняті головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів областей та міст Києва і Севастополя; постанови, прийняті головою або заступ­ником голови арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражних судів міст Києва і Севастополя; Президія Вищого арбітражного суду перевіряє за протестом Голови Вищого арбі­тражного суду, Генерального прокурора України або його зас­тупників у порядку нагляду постанови, прийняті судовою коле­гією Вищого арбітражного суду, а за заявою сторін по справі перевіряє в порядку нагляду рішення та ухвали, що бути прий­няті Головою Вищого арбітражного суду або в засіданні під його головуванням.

Пленум Вищого арбітражного суду України перевіряє в по­рядку нагляду за протестом Голови Вищого арбітражного суду України, Генерального прокурора України постанови Президії Вищого арбітражного суду.

Заява про перевірку в порядку нагляду рішення, ухвали, по­станови арбітражного суду може бути подана, а протест проку­рором принесено не пізніше двох місяців з дня прийняття рішен­ня, ухвали, постанови. Заява або протест подається в письмовій формі та має містити найменування арбітражного суду, яким прийнято рішення, ухвалу, постанову, найменування сторін, но­мер справи і дату прийняття рішення, ухвали, постанови, ціну позову, вимогу заявника, а також підстави, з яких порушено пи­тання про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагля­ду з посиланням на законодавство і матеріали справи. До заяви додаються документи, які підтверджують сплату державного мита у встановленому порядку та розмірі.

Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражно­го суду в порядку нагляду підписується керівником або заступ­ником керівника підприємства, організації і направляється до арбітражного суду, який розглянув господарський спір. Протест підписується відповідним прокурором або його заступником. Заявник зобов'язаний направити копію заяви сторонам.

Сторона після одержання копії поданої до арбітражного суду заяви або протесту про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду зобов'язана направити відзив на заяву, протест арбітражному суду, який здійснює перегляд рішення, не пізніше п'яти днів після одержання копії заяви. Відзив підписується ке­рівником чи заступником керівника підприємства, організації.

Рішення, ухвали, постанови перевіряються в порядку нагля­ду не пізніше двох місяців після надходження заяви або протес­ту до арбітражного суду.

За результатами перевірки рішення, ухвали, постанови арбі­тражний суд має право: залишити рішення, ухвалу, постанову без зміни; змінити рішення, ухвалу, постанову; скасувати рішення, ухвалу, постанову й прийняти нове рішення, або передати спра­ву на новий розгляд, або закрити провадження по справі, або залишити позов без розгляду.

Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду перевіряються в повному обсязі, незалежно від доводів, викладених у заяві.

Рішення, ухвали, постанови арбітражного суду можуть бути перевірені в порядку нагляду не пізніше року з дня їх прийняття.

За результатами перевірки в порядку нагляду рішення або ухвали арбітражного суду, арбітражних судів Автономної Респуб­ліки Крим, області, міст Києва і Севастополя ім'ям України прий­мається мотивована постанова. Постанова підписується головою або заступником голови відповідного арбітражного суду.

Судова колегія Вищого арбітражного суду по результатах перевірки рішень, ухвал та постанов в порядку нагляду приймає ім'ям України мотивовану постанову, яка підписується усіма суд­дями, що брали участь у перевірці. Вказівки, що містяться в поста­нові про перевірку рішення, ухвали, постанови- в порядку нагля­ду, обов'язкові для арбітражного суду, який знову розглядає спір.

Постанова про перевірку в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови направляється сторонам, прокурору, який подав позов­ну заяву або приніс протест, у п'ятиденний строк з дня її прийняття.