§ 3. Учасники арбітражного процесу. Представництво.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

При розгляді справ по господарських спорах в арбіт­ражних судах виникають процесуальні правовідносини. В цих правовідносинах з одного боку виступає суддя — посадова осо­ба арбітражного суду, а з другого — учасники арбітражного про­цесу: сторони, треті особи, прокурор, інші особи, які беруть участь в процесі у випадках, що передбачені АПК (ст. 18). До таких інших осіб Кодекс відносить посадових осіб та інших пра­цівників підприємств, установ, організацій, державних та інших органів (ст. ЗО). Учасником арбітражного процесу може бути і судовий експерт (ст. 31).

Усі учасники арбітражного процесу, кожен окремо, вступа­ють у правовідносини з арбітражним судом в особі судді арбіт­ражного суду. Функції судді арбітражного суду можуть викону­вати й інші посадові особи арбітражного суду — голова арбіт­ражного суду або його заступники.

Оскільки за своїм статусом судця арбітражного суду безпо­середньо в засіданні суду розглядає й вирішує справи по госпо­дарських спорах, у осіб, які беруть участь у справі, може виник­нути сумнів щодо безсторонності судді. Виходячи з цього, закон передбачає можливість відвіду та самовідводу судді арбітражно­го суду, якого у зв'язку з обставинами конкретної справи не мож­на вважати вільним від заінтересованості в її наслідках.

Підстави та порядок відвіду або самовідводу судді арбітраж­ного суду передбачені ст. 20 АПК. Суддя, наприклад, не може брати участі у розгляді справи і підлягає відвіду (самовідводу), якщо є родичем осіб, які беруть участь в арбітражному процесі, або якщо будуть встановлені інші обставини, що викликають сумніви в його безсторонності. Суддя, який бере участь у розгляді справи, не може брати участі в перевірці рішення, ухвали в цій справі у порядку нагляду, а також у новому розгляді справи у випадку скасування рішення, ухвали, що були прийняті за його участю. При наявності вказаних підстав суддя повинен заявити самовідвід. З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторо­ни і прокурор, які беруть участь в арбітражному процесі. Відвід повинен бути мотивованим, заявлений у письмовій формі до по­чатку вирішення спору.                                                   

Питання про відвід судді вирішується головою арбітражно­го суду або заступником голови арбітражного суду, а про відвід заступника голови — головою арбітражного суду, який з цього приводу виносить ухвалу в триденний строк з дня надходження заяви. Якщо голова арбітражного суду прийняв справу до свого провадження, питання про його відвід вирішує Президія Вищо­го арбітражного суду України в триденний строк з дня надход­ження заяви про відвід.

Отже, в арбітражному процесуальному правовідношенні однією стороною, як було сказано, є суддя (арбітражний суд), а другою — учасники арбітражного процесу.

В арбітражному процесі коло осіб, що можуть бути"учасни-ками процесу, значно ширше від кола осіб, що могли бути учас­никами провадження по господарських спорах в органах держав­ного арбітражу.

Згідно із ст. 1 АПК право на звернення в арбітражний суд, тобто бути учасником арбітражного процесу можуть не тільки підприємства, установи, організації — юридичні особи, але й громадяни. До того ж як ті, що мають статус суб'єкта підприєм­ницької діяльності, так і ті, що такого статусу не мають.

Крім того, учасником арбітражного процесу може бути і су­довий експерт на відміну, наприклад, від цивільного процесу, де експерт не належить до категорії осіб, які беруть участь у справі.

Права, обов'язки і відповідальність судового експерта визна­чаються АПК (ст. 31) і Законом України «Про судову експертизу».

Сторони і прокурор, які беруть участь в арбітражному про­цесі, мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто, прямо або непрямо заінтересований у результаті роз­гляду справи, якщо він є родичем осіб, які беруть участь в арбіт­ражному процесі, а також з мотивів його некомпетентності.

Відвід повинен бути мотивованим, заявлений у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявити відвід після цього можна лише у випадках, коли про підстави відводу сторона або прокурор дізна­лися після того, як розпочався розгляд справи по суті.

Питання про відвід судового експерта вирішується суддею, який виносить з цього приводу ухвалу.

Що стосується правового стану, прав та обов'язків інших учасників арбітражного процесу — сторін, третіх осіб, прокуро­ра тощо, то вони нічим не відрізняються від стану, прав і обо­в'язків учасників цивільного процесу.

В арбітражному процесі, як і в цивільному, є інститут пред­ставництва. Сторони і треті особи можуть вести свої справи в арбітражному суді особисто або через своїх представників.

Справи юридичних осіб в арбітражному суді ведуть їх орга­ни, які діють у рамках повноважень, що надаються їм законодав­ством або документами про їх утворення.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повнова­ження яких визначені законодавством або документами про їх утворення, подають в арбітражний суд документи, що засвідчу­ють їх службове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути і інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені під­приємства, організації. Довіреність видається за підписом кері­вника або уповноваженої ним особи і засвідчується печаткою підприємства, організації.

Повноваження сторони або третьої особи від імені юридич­ної особи може здійснювати її відокремлений підрозділ, якщо таке право йому надано документами про його утворення або іншими документами.

Громадяни можуть вести свої справи в арбітражному суді особисто або через представників, повноваження яких підтвер­джується нотаріально засвідченою довіреністю.