§ 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Арбітражні суди України здійснюють правосудця в госпо­дарських відносинах за встановленою для них підвідомчістю справ. Вони розглядають справи по спорах, що виникають при укладенні, зміненні, розірванні та виконанні господарських договорів та з інших підстав, а також по спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, окрім спорів, що виникають при узгодженні стандартів та технічних умов; спорів про встанов­лення цін на продукцію (товари), а також тарифів за послуги (ви­конання робіт), якщо ці ціни або тарифи згідно із законодавством не можуть бути встановлені за узгодженням сторін; інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних до­говорів та угод віднесено до ведення інших органів.

Арбітражним судам також підвідомчі: справи про банкрут­ство; справи, які виникають на підставі заяв органів Антимоно-польного комітету України з питань, що віднесені законодавчи­ми актами до їх компетенції.

Підвідомчий арбітражним судам спір може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду (арбітражу), крім спорів про визнання недійсними актів, а також спорів, що вини­кають при укладенні, зміненні, розірванні та виконанні госпо­дарських договорів, які зв'язані з задоволенням державних потреб.

Процесуальним законодавством України встановлюється підсудність справ арбітражним судам. Якщо підвідомчість справ установлює або окреслює лише коло справ, що відносяться до розгляду і вирішенню всіма арбітражними судами, то встановлен­ня підсудності справ дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками в системі арбітражних судів. Підсудність справ судам загальної юрисдикції, як відомо, може бути двох видів: родова та територіальна. Це має місце і при визначенні підсудності справ арбітражним судам.

Загальне правило про родову підсудність викладене в ст. 13 АПК. Арбітражні справи нижчої ланки — Арбітражний суд Ав­тономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Киє­ва і Севастополя розглядають усі підвідомчі арбітражним судам спори, крім тих, що підсудні Вищому арбітражному суду.

Підсудність справ Вищому арбітражному суду є винятком Із загального правила родової підсудності. Вищий арбітражний суд розглядає справи по спорах: в котрих однією із сторін є вищий або центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські Ради або обласні, Київська та Севасто­польська міські державні адміністрації; матеріали, що містять державну таємницю; прямо віднесені до його підсудності зако­нами України, міжнародними договорами України, на обов'яз­ковість котрих дано згоду Верховної Ради України.

Вищий арбітражний суд, як уже було зазначено, може в ме­жах підвідомчості арбітражних судів України прийняти до сво­го провадження будь-який господарський спір.

АПК встановлює три види територіальної підсудності: за­гальну, альтернативну та виключну. За загальною територіаль­ною підсудністю справи по спорах, що виникають при укла­денні, зміненні та розірванні господарських договорів, справи по спорах про визнання договорів недійсними, розглядаються арбітражними судами за місцем знаходження сторони, яка зо­бов'язана по договору здійснити на користь другої сторони певні дії, як-то: передати майно, виконати роботу, надати по­слугу, сплатити гроші та ін. Справи по спорах, що виникають при виконанні господарських договорів і з інших підстав, а та­кож справи про визнання недійсними актів розглядаються ар­бітражним судом за місцем знаходження відповідача; справи про банкрутство розглядаються арбітражним судом за місцем знаходження боржника.

Альтернативна територіальна підсудність спорів арбітражно­му суду має місце в двох випадках, передбачених чч. З і 5 ст. 15 АПК. По-перше, справи по спорах, в яких беруть участь декіль­ка відповідачів, розглядаються арбітражним судом за місцем зна­ходження одного з відповідачів за вибором позивача. По-друге, місце розгляду справ по господарському спору, в якому однією із сторін є Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражний суд області, міст Києва і Севастополя, визначає Вищий арбітражний суд.

Щодо виключної територіальної підсудності справ арбітраж­ному суду, то і вона передбачена законом у двох випадках: відне­сені до підсудності арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міст Києва і Севастополя спра­ви по спорах, що виникають з договору перевезення, в якому одним з відповідачів є орган транспорту, розглядаються арбіт­ражним судом за місцем знаходження цього органу; справи по спорах про право власності на майно або про вилучення майна з чужого незаконного володіння або про усунення перешкод у користуванні майном розглядаються арбітражним судом Авто­номної Республіки Крим, арбітражними судами областей, міст Києва і Севастополя за місцем знаходження майна (ст. 16 АПК).

Арбітражне процесуальне законодавство регулює також по­рядок, пов'язаний з передачею в деяких випадках справ по гос­подарських спорах від одного арбітражного суду до другого (ст. 17 АПК).

У випадках непідсудності справи арбітражному суду, до яко­го вона надійшла, або при зміненні справи в процесі її розгляду внаслідок зміни підстави позову, заміни сторони, пред'явлення зустрічного позову, притягнення іншого позивача або відповіда­ча — арбітражний суд направляє матеріали справи в інший арб­ітражний суд за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи. В інших випадках, коли голова арбітражного суду або його заступник визнає, що матеріали справи або спра­ва передані в даний арбітражний суд з порушенням установле­ної підсудності, ці матеріали або справа з відповідними виснов­ками надсилаються до Вищого арбітражного суду, який і роз­глядає питання про належну підсудність справи.

Нарешті, голова Вищого арбітражного суду, його заступник мають право на прохання учасників арбітражного процесу або з власної ініціативи вилучити будь-яку справу, що є в провад­женні того чи іншого арбітражного суду, й передати її на розгляд в інший арбітражний суд.

Передача матеріалів справи або справи з арбітражного суду до органу, який вирішує господарські справи у іншій державі, відбувається у порядку, що передбачений законодавчими акта-ми>¥країни, міждержавними договорами та угодами.