§ 14, Поворот виконання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Питання про поворот виконання судових постанов ви­никає у зв'язку із скасуванням чи зміною вищестоящим судом уже виконаних постанов. Поворот виконання — це повернення по­зивачем відповідачеві всього одержаного ним по скасованій (зміненій) постанові. Поворот виконання спрямований на віднов­лення прав боржника, порушених виконанням рішення.

Поворот виконання можливий за будь-якими справами, але при наявності таких умов: 1) щоб позивач отримав від відпові­дача в порядку виконання рішення майно чи гроші; 2) щоб ви­конане рішення було скасовано вищестоящим судом повністю чи змінено із задоволенням позовних вимог у меншому розмірі.

Порядок вирішення питань про поворот виконання передба­чено статтями 420-422' ЦПК і складається з наступного: 1) пи­тання про поворот виконання вирішується вищестоящим судом, коли він, скасувавши рішення, припиняє провадження в справі, залишає позов без розгляду, відмовляє в позові повністю чи, змінивши рішення, задовольняє позовні вимоги в меншому роз­мірі;4 2) коли рішення вищестоящим судом скасовано і справа направлена на новий розгляд, то при новому розгляді справи, постановляючи нове рішення, суд має в ньому вказати на пово­рот виконання, якщо в позові буде відмовлено чи позовні вимо­ги будуть задоволені в меншому розмірі; 3) коли питання про поворот виконання не було вирішено ні вищестоящим судом, ні судом при новому розгляді справи, то за заявою відповідача це питання розглядається судом першої інстанції, в якому знахо­диться справа.

Заява про поворот виконання може бути подана в межах за­гального строку позовної давності без оплати державним митом. Суд розглядає таку заяву в судовому засіданні з викликом сторін і приймає ухвалу.                           —

В справах про стягнення на користь члена колгоспу оплати за працю в колгоспі, про стягнення винагороди за використання ав­торського права, права на відкриття, винахід і раціоналізаторсь­ку пропозицію, про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи смертю годувальника, поворот виконання допускається, коли ска­соване рішення було обґрунтоване на повідомлених позивачем неправильних відомостях або представлених ним підроблених документах і скасування рішення проведене в порядку нагляду чи в зв'язку з нововиявленими обставинами (ст. 422 ЦПК).

Коли виконане рішення в даних справах скасовується в ка­саційному порядку, то поворот виконання провадиться завжди.

По справах про аліменти і по справах про стягнення заробі­тної плати чи інших виплат, які випливають з трудових право­відносин, поворот виконання не допускається, незалежно від того, в якому порядку скасовано рішення, крім тих випадків, коли рішення було обґрунтоване на підроблених документах або на завідомо неправдивих відомостях позивача.

При повороті виконання позивач зобов'язаний повернути відповідачеві гроші чи те майно, яке він від нього одержав за скасованим рішенням, а у випадку неможливості повернення майна в натурі в постанові суду повинно бути передбачено від­шкодування вартості цього майна.