§ 12. Розподіл стягнутих сум між стягувачами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Із сум, стягнутих з боржника, в першу чергу покривають­ся витрати по виконанню судових рішень, а решта суми надхо­дить на задоволення вимог стягувачів.

В тих випадках, коли стягнутої з боржника суми не вистачає для задоволення вимог всіх стягувачів, ця сума розподіляється державним виконавцем у черговості, яку встановлює закон, з ура­хуванням характеру вимог та їх призначення (статті 374-378 ЦПК).

У першу чергу задовольняються вимоги, забезпечені заста­вою, про стягнення з вартості заставленого майна.

У другу чергу задовольняються: вимоги про стягнення алі­ментів; вимоги робітників і службовців, що випливають з трудових правовідносин; вимоги про оплату наданої адвокатом юридичної допомоги; вимоги про оплату винагороди за використання творів у галузі науки, літератури і мистецтва, а також об'єктів права інте­лектуальної власності, на які видано охоронні документи; вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкод­женням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

Після повного задоволення зазначених вимог задовольня­ються вимоги по соціальному страхуванню і вимоги громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх майну злочином або адміністративним правопорушенням.

У третю чергу задовольняються: вимоги по податках і непо­даткових платежах до бюджету; вимоги органів державного стра­хування по обов'язковому страхуванню; вимоги про відшкодуван­ня шкоди, заподіяної злочином або адміністративним правопору­шенням державним підприємствам, установам, організаціям, колгоспам, іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, іншим громадським організаціям.

У четверту чергу задовольняються не забезпечені заставою вимоги державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних організацій, їх об'єднань, інших громадсь­ких організацій.

В п'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після по­вного погашення вимог попередньої черги.

При недостатності стягненої суми для повного задоволення всіх вимог однієї черги ці вимоги задовольняються пропорціонально належній кожному стягувачеві сумі. В такому випадку державний виконавець має вирахувати і згідно з цим скласти розрахунок по сумах, що підлягають виплаті кожному з стягувачів. Сума, що за­лишається після задоволення всіх вимог, повертається боржнику.

Розрахунок, складений державним виконавцем, передається на затвердження судці у випадку надходження заперечень з боку стягу­вачів або боржника. На ухвалу судді про затвердження або зміну роз­рахунку може бути подано скаргу, внесено окреме подання. Якщо у триденний строк з дня складання розрахунку не надійде заперечень,, державний виконавець видає гроші всім стягувачам за розрахунком.

Правила про черговість задоволення вимог виконуються і в тому випадку, коли в провадженні державного виконавця одно­часно знаходяться виконавчий лист про конфіскацію майна і про виконання інших майнових вимог, адресованих до одного й того ж боржника. Проте перед конфіскацією задовольняються стяг­нення лише за тими вимогами, які виникли до накладення слідчи­ми чи державними виконавцями арешту на майно засуджених з метою забезпечення його конфіскації (ст. 377 ЦПК).