§11. Виконання рішень відносно державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних і громадських організацій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Виконання рішень відносно названих організацій про­вадиться стягувачем через банк чи іншу кредитну установу або державним виконавцем залежно від того, на чию користь відбувається виконання і на який об'єкт звертається стягнення. В пер­шу чергу стягнення звертається на грошові кошти підприємств, установ, організацій, кооперативних організацій, що знаходяться в кредитній установі. Якщо стягувачем є підприємство, устано­ва, кооперативна чи громадська організація, яка має рахунок в кредитній установі, то виконавчий документ направляється са­мим стягувачем безпосередньо у відповідну кредитну установу для перерахування з рахунку боржника на рахунок стягувана присудженої суми в порядку, передбаченому правилами кредит­ної установи. В таких випадках державний виконавець не бере участі у виконанні, воно провадиться банком, і контроль за пра­вильністю і своєчасністю виконання здійснюється вищим органом кредитної установи. Державний виконавець відносно організацій здійснює виконання у випадках, коли: 1) виконання здійснюєть­ся шляхом звернення стягнення на майно цих організацій (при відсутності грошових коштів); 2) за рішенням стягуються кошти на користь громадян; 3) виконуються рішення про передачу ма­теріальних цінностей (машин, механізмів); 4) виконується рішен­ня, яке зобов'язує боржника здійснити на користь стягувача певні дії (звільнити приміщення, провести ремонт тощо).

При стягненні грошових сум на користь громадян державний виконавець направляє виконавчий документ у банк разом з інка­совим дорученням для списання суми з рахунку боржника і пе­рерахування її на депозитний рахунок суду, з якого вони будуть видані стягувачеві за чеком або переведені йому поштою.

При відсутності у юридичних осіб грошових сум, достатніх для покриття заборгованості, стягнення може бути звернено на належне їм майно. Реалізація майна державних підприємств, установ, органі­зацій, їх об'єднань, колгоспів, інших кооперативних організацій про­вадиться в порядку, встановленому законодавством України.

В разі припинення юридичної особи, з якої провадиться стяг­нення, шляхом реорганізації (злиття, поділу або приєднання) оплата виконавчих документів провадиться з розрахункового або поточного рахунку тієї організації, на яку покладено відпо-відальністі/за зобов'язаннями первісного боржника. Ця відпо­відальність встановлюється рішенням відповідного компетентно­го органу про реорганізацію або за передаточним балансом, за­твердженим організаціями, що передають і приймають.

Якщо юридична особа припиняється шляхом ліквідації з ут­воренням ліквідаційної комісії, то ліквідаційна комісія (ліквідком) може представити до кредитної установи, де знаходиться раху­нок юридичної особи, що ліквідується, заяву про припинення спи­сання коштів з рахунку. За цією заявою виконавчі документи, пе­редані як до кредитної установи, так і до державного виконавця, за винятком виконавчих документів на стягнення заробітної пла­ти та дорівнюваних до неї платежів, передаються ліквідкому для виконання в порядку черговості. Про направлення виконавчого документа ліквідкому має бути повідомлений стягувач.

Виконавчі документи на стягнення заробітної плати та дорівню­ваних до неї платежів ліквідкому не передаються, а підлягають на­правленню до кредитної установи для списання коштів з рахунку організації, що ліквідується, незалежно від пред'явленої заяви лік­відкому. В такому ж порядку направляються до кредитної установи виконавчі документи у випадку, якщо ліквідком не заявить про при­пинення списання коштів з рахунку організації, що ліквідується.