§ 3. Загальноправові принципи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Демократизм цивільного процесуального права вияв­ляється перш за все в тому, що при здійсненні правосуддя в цивіль­них справах суд покликаний охороняти соціально-економічні, політичні та особисті права і свободи громадян, права та охоро-щювані законом інтереси підприємств, установ, організацій. ^Діяльність суду повинна бути спрямована на зміцнення правової ідержави, соціальної справедливості, забезпечення демократизації '|та подальшого розвитку самоврядування народу.

Гуманізм цивільно-процесуального права полягає в тому, що: і) участникам процесу забезпечується рівне становище незалеж-іо від їх освіти, рівня культури, соціального стану, віку, статі і Г. ін.; б) позивачі по ряду категорій справ (про стягнення алі-Іентів, поновлення на роботі, відшкодування шкоди, заподіяної Ііцтвом) звільнені від сплати судових витрат; в) цивільне про-їесуальне законодавство встановлює пільгову підсудність по заз-Цачених справах.

Законність — це один з важливіших принципів цивільного )цесуального права та судової діяльності. У сфері здійснення завосуддя законність передбачає суворе і неухильне додержання Іконів та підзаконних актів усіма судовими органами. Крім того, принцип законності полягає і в обов'язку усіх учасників зоцесуальної діяльності суворо виконувати закон.

Невиконання обов'язків судами тягне для них несприятливі зоцесуальні або організаційні та процесуальні наслідки (скасу-Іня рішення вищестоящим судом, окрему ухвалу, дисциплінар-1 стягнення щодо судді тощо).

Якщо обов'язок додержуватися закону у цивільному судо-шстві не виконується особами, які беруть участь у справі, або іншими суб'єктами процесу, то відносно них застосовуються про­цесуальні санкції (відмова в прийнятті касаційної скарги, наприк­лад, при пропуску строку на подання скарги).