§ 3. Процесуальний порядок перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Цивільне процесуальне законодавство окреслило коло суб'єктів процесуальної діяльності, які мають право ставити перед судом питання про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставина­ми рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили. Таки­ми суб'єктами є особи, які беруть участь у справі: сторони, треті осо­би, які заявляють самостійні вимоги (ст. 107 ЦПК), треті особи, які не заявляють самостійних вимог (ст. 108 ЦПК), органи державного управління, профспілки, підприємства, установи, організації, колгос­пи, інші кооперативні організації, їх об'єднання, інші громадські організації або окремі громадяни, які захищають права і законні інтереси інших осіб (ст. 121 ЦПК), представники сторін та третіх осіб, заявники і заінтересовані особи в справах, що виникають з адміністративно-правових відносин (ст. 236 ЦПК), і в справах, що розглядаються судом в порядку окремого провадження (ст. 254 ЦПК). Слід мати на увазі, що судовий представник може ставити питання про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами лише тоді, коди про це прямо зазначено у виданому йому дорученні. Та- 1 кий висновок дозволяє зробити аналіз правових норм, які закріплю-1 ють повноваження представників, і, зокрема ст. 115 ЦПК, яка, на,;] наш погляд, піддягає розширеному тлумаченню у даному випадку.

Правонаступник сторони або треьої особи, яка заявляє са­мостійні вимоги на предмет спору, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, також може ставити питання про перегляд у зв'язку з нововиявленими^ обставинами судової постанови, оскільки процесуальне правонаступництво допус­кається у всіх стадіях процесу (ст. 106 ЦПК).

Прокурор може ставити питання про перегляд у зв'язку з но­вовиявленими обставинами незалежно від того, брав він участь у попередніх стадіях процесу чи ні.

Особи, які беруть участь у справі, звертаються до суду із за­явою, а прокурор—з поданням. Цивільне процесуальне законо­давств не містить вимог до форми і змісту заяви осіб, які беруть участь у справі, або подання прокурора. Але відповідно до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. «Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявле­ними обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили» стосовно правил ст. 137 ЦПК заява або подання про перегляд судового рішення подається до суду в письмовій формі і повинна містити необхідні для її розгляду відо­мості, зокрема, назву сторін по справі і предмет позову, дату су­дового рішення і його зміст, виклад нововиявлених обставин, якими обґрунтовується прохання про перегляд, час, коли заяв­нику стали відомі ці обставини, посилання на докази, що ствер­джують їх наявність. Якщо заява не містить усіх необхідних відо­мостей, настають наслідки, передбачені ст. 139 ЦПК.

Заява чи подання повинні містити у собі назву суду, куди звер­тається заявник, ім'я особи, яка подає заяву, тощо. Заява про перегляд судових постанов у зв'язку з нововиявленими обстави­нами державним митом не сплачується.

Враховуючи, що заява про перегляд у зв'язку з нововиявле­ними обставинами повинна відповідати правилам статей 137 та 139 ЦПК, на неї поширюються правила ст. 138, тобто до заяви треба додати її копії та копії письмових матеріалів.

Відповідно до ст. 345 особи, які беруть участь у справі, пода­ють заяву про перегляд рішень, ухвал і постанов суду у зв'язку з нововиявленими обставинами протягом трьох місяців з дня вста­новлення обставини, що стала підставою для перегляду рішення, ухвали або постанови. Зазначений термін на звернення до суду із заявою про перегляд судових постанов у зв'язку з нововиявле­ними обставинами обчислюється:

1) у випадках наявності істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі заявникові,— з дня відкриття обставин, що мають істотне значення для справи;

2) у випадках встановлення вироком суду, що набрав закон­ної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильно­го перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою постановлення незаконного або нео­бгрунтованого рішення, або встановлення вироком суду, що набрав законної сили, злочинних дій сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи злочинних діянь суддів, вчинених при розгляді даної справи,— з дня, коли вирок у кримінальній справі набрав законної сили;

3) у випадку скасування рішення, вироку, ухвали або поста­нови суду чи постанови іншого органу, що стали підставою для постановлення даного рішення, ухвали чи постано­ви,— з дня набрання вироком, рішенням, ухвалою або по­становою суду законної сили або винесення органом дер­жавного управління постанови, протилежної за своїм зміс­том вироку, рішенню, ухвалі або постанові, на яких було обґрунтовано рішення, ухвалу або постанову, що перегля­дається у зв'язку з нововиявленими обставинами.

Якщо особи, які беруть участь у справі, пропустять строк подання заяви про перегляд судової постанови у зв'язку з ново-виявленими обставинами, то строк може бути поновлений, якщо він пропущений з поважних причин. Поновлення строку прово­диться відповідно до правил ст. 89 ЦПК. Якщо судом, до якого звернулася особа, яка бере участь у справі, буде встановлено, що строк пропущений з неповажних причин, то відповідно до ст. 85 ЦПК заява повинна бути залишена без розгляду.

Згідно з п. 8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. передбачений ст. 345 ЦПК тримісячний строк для подачі заяви про перегляд судового рішення не поши­рюється на подання прокурора з цього питання.

Суб'єкти, що не є особами, які беруть участь у справі, права порушення питання про перегляд у зв'язку з нововиявленими об­ставинами не мають. Про наявність нововиявлених обставин, які є підставою такого перегляду, вони можуть повідомити відповід­них уповноважених осіб.

На підставі ст. 345 ЦПК рішення суду першої інстанції, що набрало законної сили, переглядається у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який виніс це рішення. При неможливості розгляду справи в цьому суді рішення переглядається тим судом, якому воно буде передане у встановленому порядку (ст. 133 ЦПК) разом із заявою. Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами ухвал і постанов касаційної або наглядної інстанції, якими змінено рішення суду першої інстанції чи постановлено нове рішення, провадиться судом, що змінив рішення або виніс нове рішення. Ухвали і постанови судів цих інстанцій, якими було закрите провадження в справі або заява залишена без розгляду, переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який закрив провадження в справі або залишив заяву без розгляду.

При надходженні заяви особи, яка бере участь у справі, або подання прокурора судця повинен провести необхідні підготовчі дії.

Заява або подання підлягає розгляду в одному провадженні із справою, по якій винесено судове рішення. Якщо справа не збереглася, заява може бути розглянута лише після відновлення судового провадження.

У заяві або поданні можна ставити питання про перегляд рішен­ня, ухвали, постанови по одній справі. У тих випадках, коли ново-виявлені обставини стосуються судових рішень взаємозв'язаних справ, заява подається і розглядається по кожній справі окремо.

Відповідно до ст. 346 ЦПК суд розглядає заяву чи подання про перегляд судового рішення, ухвали або постанови у зв'язку з нововиявленими обставинами в судовому засіданні, повідомив­ши про день розгляду справи заявника та осіб, які брали участь у справі. Неявка їх не перешкоджає розглядові справи.

Заяви і подання про перегляд судового акта розглядаються за правилами, які регулюють розгляд справи у судовому засі­данні, з урахуванням особливостей даного питання. Особа, яка подала заяву, виступає в процесі як заявник, першою дає пояс­нення і виступає у дебатах; за рештою осіб, які беруть участь у справі, зберігається їх попереднє процесуальне становище. При розгляді подання першим дає пояснення прокурор, а потім осо­ба, в інтересах якої внесено подання.

Особи, які беруть участь у справі, та прокурор, за поданням якого порушено перегляд рішення, ухвали або постанови у зв'яз­ку з нововиявленими обставинами, до розгляду справи та в су­довому засіданні відповідно до принципу змагальності мають право подавати докази і обґрунтування або заперечення наяв­ності підстав для відповідного перегляду. Ці докази досліджуються та оцінюються судом за загальними правилами цивільного судочинства. Слід мати на увазі, що оцінка доказів судом, який переглядає судове рішення, ухвалу або постанову, обов'язково має місце в усіх випадках перегляду (як у касаційному порядку, так4 в порядку судового нагляду і у зв'язку з нововиявленими обстави­нами), але відрізняється характер, мета та наслідки такої оцінки. Характер завдань, які стоять перед судом у процесі його діяльності по здійсненню правосуддя, визначає і характер оцінки доказів.

При перегляді рішень, ухвал або постанов суду у зв'язку з но­вовиявленими обставинами суд оцінює нові докази, які підтверд­жують наявність або відсутність нововиявлених обставин.

При перегляді рішень, ухвал і постанов у зв'язку з нововиявле­ними обставинами подання доказів має метою підтвердити на­явність або відсутність нововиявлених обставин і довести наявність або відсутність підстав для перегляду внаслідок цих обставин.

Таким чином, подані до суду докази при перегляді у зв'язку з нововиявленими обставинами оцінюються судом тільки з точ­ки зору існування або неіснування нововиявлених обставин, а також впливу цих обставин (крім обставин, зазначених у п. З ст. 343 ЦПК) на правосудність постановленого такого, що набра­ло законної сили, рішення, ухвали чи постанови по справі.

При перегляді у зв'язку з нововиявленими обставинами суд не повинен оцінювати зібрані по справі докази з точки зору ви­рішення спору по суті, визначення прав та обов'язків сторін. Ці питання має вирішувати суд, який розглядає справу по суті.

Відповідно до ст. 346 ЦПК суд перевіряє обґрунтованість за­яви чи подання; при наявності передбачених законом підстав по­становляє ухвалу про задоволення заяви або подання про перегляд рішення, ухвали чи постанови, скасовує рішення, ухвалу чи поста­нову. При необґрунтованості заяви або подання суд відхиляє їх.

Відповідно до п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. «Про практику перегляду судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і поста­нов у цивільних'справах, що набрали законної сили», розглянув­ши заяву (подання) про перегляд рішення, ухвали, постанови, суд виносить мотивовану ухвалу згідно з правилами ст. 234 ЦПК. Зокрема, в ухвалі повинні бути вказані дата і зміст рішення (ух­вали) суду першої інстанції, а також всі ухвали і постанови по справі, висновки суду з приводу наявності нововиявлених рбста-вин і фактичні дані, з яких при цьому виходив суд. Визнавши заяву (подання) обґрунтованою, суд у резолютивній частині ух­вали вказує про її задоволення і скасовує рішення.

При розгляді заяви чи подання судом, що змінив у касаційно­му порядку або в порядку судового нагляду рішення, цей суд у ре­золютивній частиш ухвали вказує як про скасування своєї ухвали (постанови), так і про скасування судових рішень, що були змінені.

Ухвали або постанови, якими залишені без зміни рішення суду, чи ухвала касаційної або наглядної інстанції про винесен­ня нового рішення, закриття провадження в справі або залишен­ня заяви без розгляду після скасування залишених ними без зміни судових рішень втрачають свою силу, тому суди не вирішують питання про їх скасування1.

Після скасування рішення, ухвали або постанови справа роз­глядається судом за правилами, встановленими ЦПК для певної судової інстанції. Але при цьому слід мати на увазі, що, виходя­чи із змісту ст. 346 ЦПК, перевірка обґрунтованості заяви про пе­регляд судового акта і новий розгляд справи по суті провадить­ся в окремих судових засіданнях.

У цивільному процесуальному законодавстві не врегульова­но питання про тривалість строку між переглядом судового рішення, ухвали чи постанови у зв'язку з нововиявленими обста­винами і розглядом справи по суті. На наш погляд, слід погоди­тись з М. Й. Штефаном, який вважає, що з метою створення не­обхідного процесуального забезпечення права на захист між та­кими судовими засіданнями повинен бути проміжок часу, який існує між одержанням повістки-повідомлення і розглядом спра­ви по суті в суді першої інстанції, встановлений ст. 91 ЦПК2.

Постановленням ухвали про задоволення заяви чи подання або ухвали про відхилення заяви чи подання закінчується стадія перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ух­вал і постанов суду, що набрали законної сили.

Ухвала суду про задоволення заяви чи подання про перегляд рішення, ухвали або постанови суду у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає.

Ухвала суду про відхилення заяви або подання про перегляд рішення, ухвали чи постанови у зв'язку з нововиявленими обста­винами може бути оскаржена, на неї може бути внесено подан­ня прокурора.