§ 1. Сутність та значення перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами рі­шень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, як і роз­гляд справ у порядку судового нагляду, є засобом перевірки пра­вильності судових рішень, ухвал та постанов. Цей інститут сприяє належному здійсненню правосуддя у цивільних справах, поста-новленню законних та обґрунтованих рішень, ухвал і постанов суду, захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Однак він має специфічну мету, яка полягає у встановленні наявності або відсутності нововиявлених обставин.

Інститут перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов суду, що набрали законної сили, від­різняється від суміжного інституту судового нагляду. Сутність різниці у колі осіб, які за законом можуть ставити питання про перегляд, у суб'єктах перегляду, підставах перегляду, судових інстанціях, які здійснюють перегляд, та ін.

Перегляд у порядку судового нагляду виникає, якщо прине­сено протест у порядку судового нагляду відповідною посадовою особою суду або прокуратури, зазначеною у ст. 328 ЦПК. За за­явою осіб, які беруть участь у справі, перегляд у порядку судо­вого нагляду виникнути не може. Перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами може мати місце за заявою сторін, інших осіб, які брали участь у справі, або за поданням прокурора.

Об'єктом перегляду в порядку судового нагляду та у зв'язку з нововиявленими обставинами є рішення та ухвали і постанови, які набрали законної сили. Але при перегляді в порядку нагляду перевіряються всі рішення, ухвали, постанови, які були постанов­лені по справі. Об'єктом перегляду за нововиявленими обстави­нами, незалежно від виду провадження, можуть бути судові рішення ухвали судів-першої інстанції, що набрали законної сили, і якими закінчується процес (про припинення провадження по справі, про залишення заяви без розгляду та з інших питань, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню по справі), ка­саційні ухвали і постанови судів наглядної інстанції, якими зміне­но рішення, постановлене нове рішення, закрите провадження в справі або заява залишена без розгляду. Якщо в одне проваджен­ня були об'єднані кілька позовних вимог (статті 104,144 ЦПК), рішення може бути переглянуте тільки в частині тих вимог, які стосуються нововиявлених обставин1.

Не відносяться до об'єктів перегляду за нововиявленими об­ставинами ухвали і постанови судів касаційної і наглядної ін­станції, якими залишено без змін рішення суду першої інстанції.

Підставами скасування судових актів у порядку судового нагляду є їх необґрунтованість або істотні порушення норм ма­теріального чи процесуального права. Підставами перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами є: істотні для справи об­ставини, що не були і не могли бути відомі заявникові; встанов­лені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправдивий висновок експерта, за­відомо неправильний переклад, фальшивість документів або ре­чових доказів, що потягли за собою постановлення незаконно­го або необгрунтованого рішення; встановлені вироком суду, що набрав законної сили, злочинні дії сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи злочинні діяння судців, вчинені при розгляді даної справи; скасування рішення, вироку, ухвали або постанови іншого органу, що стали підставою для постановлення даного рішення, ухвали чи постанови.

Перегляд у порядку судового нагляду здійснюють наглядні інстанції (ст. 335 ЦПК). Рішення, що набрали законної сили, пе­реглядаються у зв'язку з нововиявленими обставинами судом, який виніс це рішення. Перегляд у зв'язку з нововиявленими об­ставинами ухвал і постанов касаційної або наглядної інстанції, якими змінено рішення суду першої інстанції чи постановлено нове рішення, провадиться судом, який змінив рішення або виніс нове рішення (ст. 345 ЦПК).

Строки принесення протесту у порядку судового нагляду відповідною посадовою особою суду чи прокуратури законом не передбачені. Подання заяви про перегляд у зв'язку з нововияв­леними обставинами можливе лише протягом трьох місяців з дня встановлення обставини, що стала підставою для перегляду рішення, ухвали або постанови.

Розрізняються порядок провадження по перегляду та коло повноважень судових інстанцій, які переглядають рішення, ухва­ли та постанови у зв'язку з нововиявленими обставинами та у порядку судового нагляду.

Сутність інституту перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами проявляється і в тому, що притаманним для тако­го перегляду є відсутність помилки суду, який постановив рішен­ня, ухвалу чи постанову, яка переглядається. Сама перевірка су­дової постанови викликана не помилкою суду або порушенням закону, а виявленням невідомих заявникові обставин.