§ 2. Система принципів цивільного процесуального права

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

а наш погляд, О. Т. Боннер цілком вірно визначив по­няття системи принципів як сукупність принципів цивільно-про­цесуального права в їх співвідношенні і взаємозв'язку.

Систематизація принципів цивільного процесуального пра­ва — це Зведейня їх утрупи згЩно з певни^кїжтфйм:, підставою. В науковій та навчальній літературі з цивільного процесу таки­ми критеріями є джерело закріплення принципів (конституційні принципи та принципи, закріплені в лфбЧІрсуаоІьнфму законо­давстві), або предмет регулювання (принципи організації та принципи здійснення правосуддя), або їх функціональна роль (організаційно-функціональні та функціональні принципи).

Найбільш привабливою і практично значущою є системати­зація принципів цивільного процесуального права за їх змістом і сферою поширення (загальноправові, міжгалузеві, галузеві принципи та принципи окремих правових інститутів).

Загальноправові принципи притаманні усім галузям права, в тому числі цивільному процесуальному праву. Це демократизм, гуманізм, законність.

Міжгалузеві принципи — це принципи цивільного процесу­ального, кримінально-процесуального та деяких інших галузей права. До них належать: здійснення правосуддя тільки судом, рівність громадян перед законом і судом, колегіальність, неза­лежність суддів і підкорення їх тільки законові, національна мова судочинства, гласність, об'єктивна істина, участь громадськості.

Галузеві принципи — це принципи, які характерні тільки для цивільно-процесуального права (диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність сторін).

Принципи окремих правових інститутів — це принципи ци­вільного процесуального права, які визначають порядок судово­го розгляду цивільних справ (безпосередність, усність).

Система принципів є об'єктивним і єдиним цілим. Кожен її елемент взаємопов'язаний з іншим, у взаємозв'язку вони виявля­ються і діють.