§ 5. Повноваження суду, що розглядає справу в порядку нагляду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Справи які розглядають в порядку нагляду, мають певне коло повноважень. Характер і обсяг цих повноважень відповідає функціям, що виконують судово-наглядні органи.

Повноваження суду слід трактувати не тільки як його права, але й як обов'язки, оскільки при наявності умов, передбачених законом для застосування тих чи інших повноважень, наглядний суд не тільки має право, але й зобов'язаний їх застосовувати.

Законодавством (ст. 337 ЦПК) детально регламентуються повноваження суду, що розглядає справу в порядку нагляду, які дають йому можливість повністю здійснити покладені на ньо­го функції.

Окремі повноваження наглядної інстанції тісно пов'язані з характером порушень, які були допущені нижчестоящими суда­ми. Відповідно до п. 1 ст. 337 ЦПК суд наглядної інстанції має право залишити рішення, ухвалу чи постанову без зміни, а про­тест — без задоволення, якщо буде встановлено, що нижчестоя-щий суд виніс законне і обґрунтоване рішення. При цьому на­глядна інстанція зобов'язана мотивувати та обґрунтувага,.ному вона залишила протест без задоволення.

Згідно з п. 2 ст. 337 ЦПК суд має право скасувати рішення, ухвалу чи постанову повністю або частково і направити справу на новий розгляд до суду першої або касаційної інстанції. Це повноваження застосовуєгься, якщо нижчестоящии суд виніс незаконне чи необгрунтоване рішення. На новий касаційний роз­гляд справа може бути передана, якщо суд касаційної інстанції допустив істотні процесуальні порушення, що позбавили його можливості належним чином перевірити законність і обґрунто­ваність рішення і доводи скарги або касаційного подання (непо­відомлення осіб, які беруть участь у справі, про час і місце розг­ляду справи, розгляд справи судом у неналежному складі тощо). Разом з тим суд, що розглядає справу в порядку нагляду, не по­винен направляти справу на новий касаційний розгляд, якщо він не згодний з висновками касаційної інстанції, що спричинили нео­бгрунтоване скасування рішення суду першої інстанції. При ска­суванні судових постанов суди наглядної інстанції зобов'язані вик­ласти мотиви скасування, зазначити, які докази слід витребувати та які додаткові дії повинен зробити суд при новому розгляді спра­ви. Однак суду першої інстанції не можуть бути дані вказівки, що визначають наперед висновки про доказовість тих чи інших обста­вин справи, вірогідність доказів, а також про те, яка повинна бути застосована норма матеріального права і яке рішення повинно бути винесене при новому розгляді справи (ст. 341 ЦПК).

Повноваження наглядної інстанції про скасування рішення, ухвали чи постанови повністю чи частково і закриття проваджен­ня у справі чи залишення заяви без розгляду (п. З ст. 337 ЦПК) ґрунтується на положеннях, закріплених у статтях 227,229 ЦПК. Підстави закриття провадження по справі чи залишення заяви без розгляду точно визначені законом і не можуть бути безпідстав­но розширені наглядною інстанцією. Суд, що розглядає справу в порядку нагляду, має право закрити провадження по справі або залишити заяву без розгляду, якщо обставини, що тягнуть за со­бою прийняття такого рішення, не вимагають перевірки в суді першої інстанції.

Якщо суд, що розглядає справу в порядку нагляду, скасо­вує судову постанову повністю або частково, але приходить до висновку про наявність обставин, що є підставою для зупинен­ня провадження по справі, він направляє справу в суд першої інстанції з вказівкою обговорити питання про зупинення про­вадження по справі.

Повноваження наглядної інстанції на залишення в силі одно­го з раніше постановлених судових рішень (п. 4 ст. 337 ЦПК) застосовується, якщо судові постанови не суперечать закону і відповідають обставинам справи.

Відповідно до п. 5 ст. 337 ЦПК наглядна інстанція має пра­во змінити опротестовану судову постанову чи винести нове рішення, не передаючи справи на новий розгляд. Однак ці повно­важення вона має право застосовувати лише при умові, якщо по справі не вимагається збирання або додаткової перевірки доказів, обставини справи встановлені судом першої інстанції повно і правильно, але допущено помилку у застосуванні норм матері­ального права.