§ 4. Розгляд справи в порядку нагляду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

На розгляд справи в порядку нагляду відбувається у формі судового засідання.

В судовому засіданні здійснюються принципи колегіальності і незалежності судів і підкорення їх тільки законові. В президії Вер­ховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київсько­го та Севастопольського міських судів розгляд відбувається в складі більшості членів президії, в судовій колегії у цивільних спра­вах Верховного Суду України — в складі трьох суддів, в Пленумі Верховного Суду України — при наявності не менше двох тре¥йн

Перегляд у порядку нагляду судових рішень ухвал і посіпшим, що набрали законної сили      405

складу Пленуму (ст. 16 ЩІК). Засідання повинно проводитись у певній послідовності, щоб забезпечити всебічну перевірку закон­ності та обґрунтованості постанов, які перевіряються.

Судове засідання складається з таких частин: підготовчої; доповіді справи; пояснень осіб, які беруть участь у справі (якщо вони повідомлені про розгляд справи в наглядній інстанції); підтримки прокурором протесту або доведення своєї думки по справі за протестом голови суду або його заступником; винесення і оголошення судової постанови.

Основне призначення підготовчої частини полягає у визна­ченні можливості слухання справи в даному судовому засіданні, приданому складі суддів і осіб, які беруть участь у справі. Голо­вуючий відкриває судове засідання, об'являє склад суду, повідом­ляє, хто прокурор, і оголошує, яка справа буде розглядатись, ким принесений протест і з'ясовує, чи є відводи складу суду.

Відвід може бути заявлений з мотивів заінтересованості суддів у результаті справи або у випадку повторної участі судді в розгляді справи (ст. 21 ЦПК) та з інших, передбачених законом підстав.

У підготовчій частиш судового засідання повинно бути роз­в'язане і питання про можливість розгляду справи при наявності даного складу осіб, які беруть участь у справі. Згідно із ст. 332 ЦПК у необхідних випадках сторони та інші особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце її розгляду. Це означає, що в цих випадках судово-наглядний орган повинен сповістити осіб, які беруть участь у справі, забезпечити їх особи­сту участь у засіданні з метою з'ясування тих чи інших обставин чи підтвердження тих чи інших фактів. Якщо особи, які беруть участь у справі, з поважних причин не з'явились у засідання на­глядної інстанції, справу доцільно відкласти.

Процесуальне законодавство (ст. 332 ЦПК) вимагає надіслан­ня копій наглядного протесту сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі. Суди зобов'язані направляти копії протесту з таким розрахунком, щоб особи, які беруть участь у справі, мали мож­ливість подати письмові пояснення на протест і додаткові матеріа­ли по справі. Порушення цих правил є підставою до відкладення справи в наглядній інстанції, а також для скасування постанови наглядної інстанції, якщо справа була розглянута, але копії протес­ту сторонам і особам, які брали участь у справі, не були надіслані.

Розгляд справи починається з доповіді по справі. На основі доповіді наглядна інстанція повинна одержати повне уявлення про правильність чи неправильність судових постанов, що вине­сені по справі, дослідженість судом всіх обставин, управи; пра­вильність застосування норм процесуального і матеріального права. Доповідач повинен вказати, чи заслуговують на увагу мотиви, що містяться у протесті, заявах заінтересованих осіб, у поясненнях на протест, повідомити, які є додаткові матеріали по справі і яке доказове значення вони мають.

Справа за протестом на рішення, ухвалу, постанову, що на­брали законної сили, розглядається президіями Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севасто­польського міських судів та військовим судом регіону, Військо-во-Морських Сил не пізніше як через двадцять днів, а в судовій колегії в цивільних справах та у військовій колегії Верховного Суду України—не пізніше як через один місяць з дня надходжен­ня справи з протестом.

Справи за протестами в порядку судового наг/шду в президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Киї­вського і Севастопольського міських судів доповідає голова, зас­тупник голови, член президії або судця Верховного Суду Респуб­ліки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів, у військовому суді регіону, Військово-Морських Сид, у судовій колегії в цивільних справах і військовій колегії Верхов­ного Суду України — Голова, заступник Голови або один із суддів, а в Пленумі Верховного Суду України — Голова, заступ­ник Голови або члени Пленуму, які раніше не брали участі в роз­гляді цієї справи (ст. 335 ЦПК).

У розгляді справи в порядку судового нагляду беруть участь прокурор, який підтримує протест або викладає думку по справі, що розглядається за протестом голови суду чи його заступника. Прокурор зобов'язаний викласти позицію прокуратури по даній справі. Слід відмітити особливості становища прокурора, коли він викладає думку по справі, яка порушена за протестом службової особи суду. В цьому випадку він повинен визначити своє ставлен­ня не тільки до постанов, винесених по справі, але й до суті проте­сту службової особи суду. Його думка повинна бути мотивованою і обґрунтованою, в ній потрібно вказати, як наглядна інстанція з урахуванням її повноважень повинна розв'язати справу.

Суд, розглядаючи справу в порядку нагляду, згідно із ст. 336 ЦПК не зв'язаний доводами протесту і зобов'язаний перевірити справу в повному обсязі. Законність і обґрунтованість судо,ви#

Перегляд у порядку нагляду судових рішень ухвал і постанов, що набрали законної сили      407

постанов перевіряються за наявними у справі і додатково пода­ними матеріалами як в опротестованій, так і в неопротестованій частинах, а також щодо осіб, не вказаних у протесті. Додаткові матеріали можуть бути прилучені до протесту або подані безпо­середньо в суд громадянами і організаціями. Суд, який розгля­дає справу в порядку нагляду, має право сам витребувати не­обхідні матеріали за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, їх представників, а також за своєю ініціативою. Додаткові мате­ріали оцшюються в сукупності з доказами, що містяться в справі, і беруться до уваги при розв'язанні питання про законність і об­ґрунтованість винесених по справі судових постанов. Наглядна інстанція не має права змінювати рішення чи постановляти нове рішення на підставі додаткових матеріалів, які не розглядались судом першої інстанції. Ці матеріали можуть буть покладені тільки в основу скасування судової постанови.

В результаті розгляду справи судовр-наглядний орган вино­сить постанову чи ухвалу з висновками суду з приводу законності і обґрунтованості перевірених судових постанов.

Постанови президії Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських судів, ухвали військових судів регіонів, Військово-Морських Сил, ухвали судової колегії в цивільних справах і військової колегії Верховного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України поста­новляються з додержанням правил, передбачених ст. 17 ЩІК.

Ухвала військового суду регіону, Військово-Морських Сил, судової колегії в цивільних справах і військової колегії Верхов­ного Суду України, постановлена за протестом у порядку судо­вого нагляду, підписується всім складом суду.

Постанова президії Верховного Суду Автономної Республі­ки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів підписується головуючим у засіданні президії, а постанова Пленуму Верховного Суду України—головуючим та секретарем Пленуму.

В засіданні Пленуму Верховного Суду України ведеться про­токол, який підписується головуючим та секретарем Пленуму.

Постанови і ухвали, що виносяться судово-наглядними орга­нами, складаються з чотирьох частин; вступної, описової, моти­вувальної і резолютивної.

У вступній частині встановлюється часі місце розгляду спра-вйТСклад суду, прізвище прокурора і доповідача. Описова частина містить обставини справи, зміст винесених по справі постанов, зміст протесту. В мотивувальній частині викладаються доводи наглядної інстанції в обґрунтування постановленого рішення, а в резолютивній частині викладається суть рішення наглядної інстанції, а також вказується суд, до якого передається справа у випадку передачі її на новий розгляд.

Розглядаючи справу в порядку судового нагляду, судова ко­легія в цивільних справах і військова колегія Верховного Суду України та військові суди регіонів, Військово-Морських Сил можуть постановити окрему ухвалу, а президія Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і Севасто­польського міських судів та Пленум Верховного Суду України — окрему постанову, якщо вони виявляють під час розгляду спра­ви в порядку нагляду помилки, допущені судами, що розгляда­ють справу, порушення законності чи істотні недоліки в роботі державних установ та інших організацій, а також недотримання окремими громадянами закону.