§ 1.Сутність перегляду судових рішень, ухвал і постанов у порядку судового нагляду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 
102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 
119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 
153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

Перегляд судових рішень, ухвал і постанов у порядку судового нагляду є одним з процесуальних засобів забезпечен­ня законності і захисту прав громадян та організацій. Він має виключний характер і істотно відрізняється від касаційного розгляду цивільних справ. Предметом касаційного розгляду є рішення і ухвали, які не набрали законної сили. Предметом пе­регляду в порядку нагляду є судові постанови, що набрали за­конної сили. Касаційний розгляд відбувається за ініціативою заінтересованих осіб, тобто по касаційній скарзі осіб, які беруть участь у справі, або по касаційному поданню прокурора. На відміну від цього перегляд у порядку нагляду можливий тільки при принесенні протестів службовими особами прокуратури чи суду, уповноваженими на опротестування рішень, ухвал і поста­нов (ст. 328 ЦПК).

Цивільним процесуальним законодавством передбачені су­дово-наглядні інстанції, що розглядають судові постанови в по­рядку нагляду (ст. 330 ЦПК), а також специфічні підстави для скасування судових актів у порядку нагляду (ст. 338 ЦПК).

Виключний характер перегляду у порядку нагляду передба­чає права сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, дава­ти письмові пояснення на протест. Що стосується їх права бра­ти участь у розгляді справи, то воно залежить від розсуду нагляд­ного суду (статті 332, 333 ЦПК).

Можливість перегляду судових постанов у порядку нагляду не обмежується ніякими строками.

Існування інституту перегляду судових постанов у порядку нагляду обумовлюється необхідністю забезпечення стабільності судових актів, що вступили в законну силу, а також дотримання законності, охорони прав громадян і організацій, оскільки, якщо по справі винесене незаконне або необгрунтоване рішення, воно, хоч і вступило в законну силу, повинно бути скасоване.

Наглядні інстанції перевіряють законність і обґрунтованість судових постанов, винесених нижчестоящими судами, відпо­відність цих постанов об'єктивній істині, вони виявляють і вип­равляють помилки, допущені судами, здійснюють нагляд за діяльністю нижчестоящих судів. Судовий нагляд, таким чином, забезпечує здійснення завдань правосудця, правильного застосу­вання законів судами, встановлення єдності судової практики.